Overblik: Hjælpepakker fra regeringen

Her er et kort oprids af regeringens hjælpepakker til dansk erhvervsliv - og til især de selvstændige, små og mellemstore virksomheder.

Kompensationsordningen for faste omkostninger forventes at åbne 8. april.

Regeringen opfordre virksomheder, der ønsker at benytte ordningen, til allerede nu at forberede deres ansøgning, da det er et krav, at en revisor påtegner en opgørelse over faste omkostninger.

Erhvervsstyrelsens oplyser i en pressemeddelelse d. 3. april, at virksomhederne kan få godtgørelse på op til 80 procent af udgiften til revisorbistand og maksimalt 16.000 kr., hvis ansøgningen udløser kompensation.

Kompensation for de selvstændige for tabt omsætning og kompensation for lønudgifter er åbne for ansøgninger.

Læs mere på Virksomhedsguiden, hvor du også kan finde vejledninger til ordningerne.

Du kan også kontakte Erhvervsstyrelsens Hotline på tlf. 72 20 00 34

SMVdanmark har lavet et uddrag med de mest relevante hjælpepakker til vores medlemmer. Du kan læse hele covid-19 aftalen og finde det samlede faktaark her.

Oversigt med regeringens hjælpepakker

HJÆLPEPAKKE 1

Hjælpepakke 1 fra d. 10 marts indeholder:

 • Kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer
 • Kompensation af faste udgifter

Kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer

Du kan søge om kompensation, hvis dit arrangement er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1.000 deltagere på grund af coronavirus.

For at søge kompensation skal arrangementet være planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. marts 2020.

Arrangementet skulle have haft flere end:

 • 1000 deltagere, eller

 • 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet de særlige risikogrupper (ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge).

Før du søger om kompensation, så bør du sørge for, at du har den nødvendige dokumentation. Du skal kunne dokumentere: 

 • at dit arrangement, der er blevet aflyst eller væsentligt ændret, skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. marts 2020

 • at antallet af forventede deltagere var flere end 1000 eller flere end 500 for arrangementer målrettet særlige risikogrupper

 • at arrangementet var åbent for tilmeldinger fra offentligheden inden den 6. marts 2020

 • at du som arrangør ikke kan kompenseres via din egen forsikring (fx. relevant forsikringspolice)

 • at de medregnede direkte udgifter er afholdt, eller at du som arrangør er forpligtet til at afholde dem, og at udgifterne vedrører arrangementet

 • at eventuelle medregnede indirekte udgifter er opgjort som en begrundet andel baseret på almindelige forholdsmæssige fordelingsnøgler. Ved vurdering af den forholdsmæssige andel skal det bl.a. tages med i betragtning, om det – fx. ved sammenligning med tidligere lignende arrangementer – er sandsynliggjort, at indtægten ved arrangementet ville have finansieret de udgifter, som medregnes

 • betaling af eventuelt honorar til kunstnere, som du søger kompensation for

 • at billetter mv. solgt i forsalg, som du søger kompensation for, er refunderet.

Vær opmærksom på

 • Hvis du søger om kompensation for over 500.000 kr., skal du indsende en revisorerklæring ud fra Erhvervsstyrelsens skabelon.

 • Hvis du søger kompensation for lønudgifter, skal du være opmærksom på, at du ikke også kan søge om lønkompensation under andre kompensationsordninger, herunder 'Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked' til samme del af lønudgiften. Hvis du har, eller tænker på, at søge puljen for lønkompensation, skal du fraregne denne kompensation i din ansøgning.

 • Som arrangør må du ikke påberåbe dig force majeure over for eventuelle leverandører og lignende.

 • Du skal bruge din NemID medarbejdersignatur til ansøgningen.

Få svar på dine spørgsmål her eller kontakt Erhvervsstyrelsens Hotline tlf. 72 20 00 34

Kompensation af faste udgifter

OBS: Ordningen forventes at åbne for ansøgninger den 8. april.

Virksomheder kan få dækket op til 80 pct. af deres faste udgifter

Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter. Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing).

Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation. Derudover skal du leve op til følgende krav:

 • Du skal forvente, at din virksomhed kommer til at opleve et fald i omsætningen på mere end 40 pct. som følge af coronavirus/covid-19.

 • Dine faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020.

 • Kompensationen målrettes virksomheder, der har oplevet et fald i omsætningen på mere end 40 pct.

Hvis omsætningen er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.

 

Virksomhederne bliver kompenseret efter, hvor meget omsætning de har mistet:

 • Virksomheder, der er blevet lukket ved påbud som følge af coronavirus: 100 pct. kompensation af faste udgifter.

 • For kundetætte virksomheder, der er blevet påbudt at lukke og ikke har en omsætning i perioden – fx frisører, restauranter, caféer og virksomheder i storcentre - dækker kompensationen 100 pct. af de faste udgifter, der er i påbudsperioden.

 • Virksomheder med fald i omsætningen på 80-100 pct.: 80 pct. kompensation af faste udgifter.

 • Virksomheder med fald i omsætningen på 60-80 pct.: 50 pct. kompensation af faste udgifter.

 • Virksomheder med fald i omsætningen på 40-60 pct.: 25 pct. kompensation af faste udgifter.

 • Ordningen gælder fra 9. marts til 9. juni.

Regeringen opfordre virksomheder, der ønsker at benytte ordningen, til allerede nu at forberede deres ansøgning, da det er et krav, at en revisor påtegner en opgørelse over faste omkostninger.

Virksomhederne kan få godtgørelse på op til 80 procent af udgiften til revisorbistand (maksimalt 16.000 kr.), hvis ansøgningen udløser kompensation.

Få svar på dine spørgsmål her eller kontakt Erhvervsstyrelsens Hotline tlf. 72 20 00 34

HJÆLPEPAKKE 2

Hjælpepakke 2 fra d. 12. marts indeholder:

 • Statsgaranteret banklån til virksomheder
 • Ingen arbejdsgiverperiode for sygedagpenge
 • Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel

Statsgaranteret banklån til virksomheder

Virksomheder, der er ramt af coronavirus, kan søge om statsgaranterede lån og driftskreditter.

Virksomheder, hvis omsætning er påvirket af coronavirus, kan søge om en garanti fra Vækstfonden på 70 pct. af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, herunder pengeinstitutter, leasingselskaber mv.

Garanti til små og mellemstore virksomheder

Er din virksomhed en SMV, og er du ramt på indtjeningen som følge af coronavirus, så kan Vækstfonden garantere for lån eller driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, som kan dække dit omsætningstab. For at komme i betragtning skal din virksomhed have oplevet eller forvente et omsætningstab på minimum 30 pct.

Garantien dækker en del af finansieringsinstituttets risiko og kan dermed give dig lettere adgang til den nødvendige finansiering.

Da der til denne ordning er tilknyttet en statslig tabsramme, kan finansieringsinstituttet på baggrund af garantien yde lån og driftskreditter på mere favorable vilkår, end det ellers ville være muligt.

 

Læs mere om lånegaranti på:

Virksomhedsguidens side om lånegaranti

Vækstfondens ordning

Vejledning om statsgaranterede lån

Ingen arbejdsgiverperiode for sygedagpenge

Sygedagpenge fra første dag

Sygedagpengesystemets arbejdsgiverperiode suspenderes, så der er refusion fra første dag for både medarbejdere og den selvstændige.


Da Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man går hjem, hvis man oplever symptomer på forkølelse eller på anden måde ikke er frisk, men ikke kontakter læge, før man får alvorlige symtomer, er det at sidestille med at blive sat i karantæne, da man må betragte sig selv som en mulig smittekilde.


Medarbejdere og den selvstændige selv, der sendes hjem, fordi de er sløje, giver refusion fra dag 1.

 

For yderligere kontakt: 
Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07
Beskæftigelsesministeriets pressetelefon: 51 23 28 30

Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel

Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel

Ordningen betyder, at virksomheder kan sætte medarbejdere midlertidigt ned i tid, og medarbejderne kan så få supplerende dagpenge.

Beskæftigelsesministeren har valgt at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig situationen, og man kan undgå afskedigelser af medarbejdere.

 

For yderligere kontakt: 
Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07
Beskæftigelsesministeriets pressetelefon: 51 23 28 30

Eller: Finansministeriets pressemeddelelse

HJÆLPEPAKKE 3

Hjælpepakke 3 fra d. 15. marts indeholder:

 • Trepartens lønkompensation til privatansatte

Trepart: Lønkompensation til privatansatte

Staten giver lønkompensation på 75 til 90 pct. af den løn, virksomheder betaler medarbejdere, som må sendes hjem på grund af økonomisk nedgang som følge af corona

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus. Medarbejdere må ikke arbejde, når de er hjemsendte.

Lønkompensationen gælder virksomheder, der står overfor at skulle fyre mindst 30 pct. af medarbejderne eller mindst 50 ansatte.

For fastansatte: Lønkompensationen udgør 75 pct. af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90 pct., dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation. Der gives ikke kompensation for sociale udgifter til medarbejdere, f.eks. pension. Lærlinge er også omfattet af ordningen, men skal som udgangspunkt blive i virksomheden.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt.

 

Læs mere om lønkompensationen lige her:

Virksomhedsguidens afsnit for midlertidig lønkompensation

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Erhvervsstyrelsens Hotline tlf. 72 20 00 34

HJÆLPEPAKKE 4

Hjælpepakke 4 fra d. 16. marts indeholder:

 • Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag samt A- og B-skat

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for: moms, AM-bidrag samt A- og B-skat

Fristen for betaling af A- og B-skat, AM-bidrag og moms forlænges

Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til eIler indkomst. Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat, vil blive omfattet af de lempede regler.

Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne for april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder

For små og mellemstore virksomheder er afgiftsperioderne for første og andet kvartal og første og andet halvår lagt sammen. Det betyder, at betalingsfristen for mellemstore virksomheder for første kvartal 2020 rykkes med 3 måneder. For små virksomheder rykkes betalingsfristen for første halvår 2020 med 6 måneder. Du kan dog fortsat indberette til de oprindelige frister og fx få negativ moms udbetalt.

Få svar på dine spørgsmål her eller kontakt Erhvervsstyrelsens Hotline på tlf. 72 20 00 34

HJÆLPEPAKKE 5

Hjælpepakke 5 fra d. 19. marts indeholder:

 • Kompensation til selvstændige

Kompensation til selvstændige

Ordningen gælder virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte, der har mistet mindst 30 pct. af omsætningen

Ordningen gælder endvidere kun for virksomheder, der:

- har haft mindst 10.000 kr. i månedlig omsætning i gennemsnit i 2019,

- ejer mindst 25 pct. af virksomheden og selv arbejder i virksomheden,

- er CVR-registreret og ejere CPR-registrerede og

- var registreret pr. 1. februar 2020.

Derudover må din personlige indkomst ikke overstige 0,8 mio. kr. i 2020.

Selvstændige vil kunne få en kompensation på op til 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår - dog maksimalt 23.000 kroner om måneden. For selvstændige med fuldtidsmedarbejdende ægtefælle hæves loftet til 46.000 kr. Ordningen er rettet mod virksomhedsejere med mindst 25 pct. ejerandel i virksomheden, som arbejder i den pågældende virksomhed. Flere ejere kan søge kompensation, dog kan der max udbetales til 4 ejere pr. virksomhed. Man kan kun få udbetalt kompensation for 1 virksomhed, hvis man har flere virksomheder.

Få svar på dine spørgsmål her, eller på Erhvervsstyrelsens Hotline tlf. 72 20 00 34

Kompensation til selvstændige uden CVR-nummer

Hvem kan få kompensation?

Freelancere og selvstændige, der:

- ikke har et CVR-nr.,

- i perioden 9. marts til 9. juni forventer et indtægtstab på mindst 30 pct. som resultat af Coronavirus,

- havde en B-indkomst på mindst 180.000 kr. i 2019 eller gennemsnitligt ca. 10.000 kr. om måneden,

- ikke har en personlig indkomst, der overstiger 0,8 mio. kr. i 2020.

Der fastlægges en særlig administrationsmodel for selvstændige, der ikke har haft en B-indkomst.

 

Hvad dækker kompensationen?

Kompensationen for tabt indtægt dækker:

 • 75 pct. af det forventede B-indkomsttab, dog maks. 23.000 pr. måned.

Få svar på dine spørgsmål her, eller på Erhvervsstyrelsens Hotline tlf. 72 20 00 34

Hvor og hvornår kan jeg søge kompensation?

Hvor kan jeg søge?

Alle ordninger skal ansøges gennem virksomhedsguiden.dk

Selvstændige skal angive det forventede omsætningstab og begrunde, hvordan tabet er en konsekvens af coronakrisen. Efterfølgende skal ejeren dokumentere et tab på mindst 30 pct. i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår eller sammenholdt med momsregistreringer til SKAT. Hvis virksomheden har eksisteret i under seks måneder, skal ejeren godtgøre tabet på anden vis. Selvstændige skal desuden benytte sig af revisorbistand og udfylde en tro- og loveerklæring.

Virksomhederne skal dokumentere faste udgifter og sende en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang. De skal også bekræfte på tro og love, at omsætningen er faldet.

Hvornår udbetales støtten?

Pengene udbetales af Erhvervsstyrelsen til virksomheden, efter at ansøgningen er modtaget. Politikerne har lovet, at pengene udbetales hurtigt, så hurtigt det er muligt.

Vil du vide mere om hjælpepakkerne, eller har du spørgsmål?

SMVdanmark har lavet en 'spørgsmål og svar om corona' med de hyppigste spørgsmål. Ellers opfordrer vi til, at man holder sig opdateret via  virksomhedsguiden.dk, som hele tiden opdateres med nye svar på corona-krisen.

Yderligere spørgsmål?

Har du brug for yderligere information kan du kontakte Erhvervsstyrelsens Hotline på tlf. 72 20 00 34 (man-tors 8:30 - 16:00 og fredag 9:00-15:00).

Meld dig ind gratis i 6 måneder

Indmeld dit firma i dag - det tager kun et øjeblik - og få alle fordelene fra i morgen! Gratis de næste 6 måneder - og ingen krav om forlængelse...
Start indmelding her