SMVdanmarks aktuelle politiske forslag

Regerings hjælpepakker støtter mange SMV'ere - men ikke alle. Vi presser derfor stadig på for at favne alle bedst muligt. Læs her SMVdanmarks ønskeliste til regeringen - og send os gerne ideer.

Selv med regeringens hjælpepakker lider mange SMV’er stadig under krisen, og ekstra tiltag, som dem vi foreslår, må gennemføres snarest”

Jakob Brandt

Vicedirektør, SMVdanmark

SMV’ernes stemme skal høres! Som erhvervsorganisation for mere end 18.000 selvstændige, små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er SMVdanmark stadig i tæt dialog med regeringen. Og vi arbejder på højtryk for at sikre de bedst mulige vilkår for vores medlemmer.

Vi er allerede nået rigtigt langt. Gennem vores politiske meningsmålinger, mange analyser og talrige henvendelser fra medlemmer, står det desværre klart for os, at vi ikke er i mål endnu. Der er stadigt mange virksomheder, der falder igennem det sikkerhedsnet, som landets politikere forsøger at spænde ud under dansk erhvervsliv.

SMVdanmark påpeget en række udfordringer og løsninger på dem, som regeringen bør overveje.

22 udfordringer - SMVdanmarks 22 politikforslag

1) Hjælpepakker skal forlænges ud over 9. juni ☑️Gennemføres!!!

Politikforslag: Hjælpepakker skal forlænges ud over 9. juni. For enkelte brancher op til 12 måneder. 

Udfordring: Mange virksomheder kan allerede nu se ind i en reduceret omsætning og tab efter 9. juni 2020 og har brug for sikkerhed for, at hjælpen forlænges. Ellers vil det for mange være mere sikkert at lukke virksomheden nu og fyre medarbejderne for at undgå at opbygge en større gæld, der måske ikke kan tilbagebetales.

 

☑️Gennemføres!!! En politisk aftale indgået den 18. april forlænger hjælpepakkerne til og med den 8. juli.

 

2) Virksomheder med sæsonomsætning og ordreproducerende virksomheder skal kompenseres for tab ud over de tre måneder

Politikforslag: Hjælpepakkerne skal tidsmæssigt udvides, så virksomheder med sæsonomsætning eller ordreproducerende virksomheder med forsinkede tab kompenseres for tab ud over de tre måneder, som pakkerne dækker nu.

Udfordring: SMV’er, hvor årets indtjening hentes i en begrænset periode, fx arrangører af turistaktiviteter i danske byer eller underleverandører til festivaler, der har sæson i sommermånederne, risikerer at miste hele deres årsomsætning – også selvom krisen ebber ud i løbet af april/maj, da deres kunder ikke kan nå at vende tilbage før næste sommer.

Virksomheder, der har en ordreproduktion med flere måneders leveringstid, fx producenter af byggemateriale, køkkener mv., vil have næsten uændret omsætning de næste par måneder, da de nu producerer ordrer, der er indkommet i januar og februar. Men ordreindgangen er faldet betydeligt nu, hvilket betyder, at deres tab i omsætning først viser sig i juni-august/september. 

3) Omsætningskompensation for selvstændige skal hæves ☑️Delvist forbedret

Politikforslag: Selvstændige skal have samme kompensation som lønmodtagere (30.000 kr. løftes til 45.000 kr.) Selvstændige skal kunne modtage kompensation til dem selv i samme omfang, som staten giver tilskud til sikring af lønmodtagernes indkomst

Udfordring: Selvstændige har private udgifter til husleje, mad mv. på samme niveau som lønmodtagere, derfor er der behov for, at staten løfter grænsen for, hvor stor en kompensation selvstændige selv kan få, så det sidestilles med lønkompensationsordningen – altså op til 30.000 i dag og 45.000 kr.
 

☑️Delvist forbedret: Selvstændiges kompensation stiger fra 75 pct. til 90 pct. , dog stadig maks 23.000 kr. Det giver selvstændige med lav løn bedre forhold. Tvangslukkede selvstændige vil kunne få en kompensation på op til 100 pct. af det forventede omsætningstab i lukkeperioden - dog maksimalt 23.000 kroner om måneden. Forhøjelsen af kompensationen til de tvangslukkede virksomheder gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts.

4) Ejerledere med op til 50 ansatte skal kunne få personlig kompensation - ☑️Delvist forbedret

Politikforslag: Grænsen for, hvor stor virksomheden må være for, at ejerlederen kan få personlig kompensation, skal løftes til at omfatte ejerledere med op til 50 ansatte. Ejerledere med mere end 10 ansatte skal også kunne få omsætningskompensation og sikres noget at leve af.

Udfordring: Også virksomhedsejere med mere end 10 ansatte skal have noget at leve af privat. Analyse fra SMVdanmark viser, at konkursrisikoen for virksomheder med op til 20 ansatte er næsten lige så stor som for dem med under 10 ansatte, hvis krisen varer op til 2 måneder.

 

☑️Delvist forbedret: En politisk aftale indgået den 18. april udvider ordningen til at virksomheder med op til 25 ansatte er omfattet af ordningen.

5) Indfør en bagatelgrænse, så tvangslukkede virksomheder må have 10 pct. af normal omsætning ☑️Delvist forbedret

Politikforslag: Indfør bagatelgrænse, så tvangslukkede virksomheder må have 10 pct. af normal omsætning.

Udfordring: Tvangslukkede virksomheder mister fuld kompensation for faste udgifter, fx når de hjælper syge borgere.  Tandlæger, kiropraktorer og andre sundhedspersoner skal fortsat udføre deres arbejde, når borgere har alvorlige sundhedsproblemer, der kræver behandling. Dermed får de omsætning og er ikke 100 pct. lukkede og ikke berettiget til fuld dækning af faste omkostninger. SMVdanmarks analyse viser, at omsætningen på disse ydelser udgør under 10 pct. af normal omsætning. 

 

☑️Delvist forbedret: Selvstændige kan nu vente med at bogføre gavekort, til kunden forbruger ydelsen, og ikke når de køber gavekortet. Derfor tæller det ikke som omsætning her og nu.

 

6) Grænse for kompensation for faste omkostninger sænkes fra 25.000 kr. til 10.000 kr ☑️Delvist forbedret

Politikforslag: Grænse for kompensation for faste omkostninger sænkes fra 25.000 kr. til 10.000 kr.

Udfordring: Helt små virksomheder er mest sårbare økonomisk og er relativt set lige så hårdt ramt, som dem med større omkostninger. 

 

☑️Delvist forbedret, en politisk aftale indgået den 18. april sænker grænsen for faste omkostninger fra 25.000 kr til 12.500 kr.

7) Lønkompensation skal hæves til 45.000

Politikforslag: Loft for lønkompensation skal hæves til 45.000 kr., da genåbning trækker ud.

Udfordring: Genåbningen trækker ud, og selv efter åbning må SMV’erne forvente, at mange kunder udebliver, da de fortsat er bekymrede for smitte. Personaleudgifterne vil derfor belaste virksomhederne længere og hårdere end først forventet.
Rigtig mange virksomheder har fortsat store personaleudgifter, da kompensationsordningen i realiteten dækker under 75 pct. af lønomkostningerne. Med udsigt til en langsom genåbning belaster lønninger fortsat rigtig mange SMV’er – særligt inden for videnserhverv med høje lønninger og lange opsigelsesvarsler. Konkurser rykker tætter på, hvis ikke staten tager en større andel af lønudgifterne.

8) Medarbejdere på lønkompensation skal kunne arbejde svarende til den del af lønnen, virksomheden fortsat betaler

Politikforslag: Det skal være muligt at anvende overenskomsternes regler om hjemsendelse uden løn sammen med hjemsendelse af medarbejdere med fuld løn på kompensation.

Udfordring: Normalt er aftalen, at når man betaler medarbejderne løn, så får virksomhederne arbejdskraft tilbage – det bør stadig gælde.  Mange virksomheder sidder tilbage med store arbejdsopgaver med fx aflysninger og flytning af aftaler og opgaver, selvom salg og omsætning er forsvundet. Fx i oplevelsesøkonomien er salget 0, og medarbejderne sendt hjem for at reducere omkostningerne. Så sidder ejeren alene tilbage og skal håndtere en masse aflysninger, som ikke skaber værdi, der kan lønne medarbejderne. Disse medarbejdere burde fortsat bidrage til virksomhedens drift og overlevelse.

9) Fjern grænse for fyringer af 30 pct. af medarbejderne for at kunne få lønkompensation

Politikforslag: Virksomheder skal kunne anvende lønkompensation fra første medarbejder, der hjemsendes. Ordningen er ikke tilstrækkelig dækkende ift. SMV’ers behov.

Udfordring: Mange virksomheder oplever en tilbagegang, der kræver færre fyringer end 30 pct. af alle ansatte, og må fyrre medarbejdere eller sidde tilbage med hele tabet selv.

10) Anvendelse overenskomsternes regler om hjemsendelse uden løn sammen med hjemsendelse af medarbejdere med fuld løn på kompensation

Politikforslag: Det skal være muligt at anvende overenskomsternes regler om hjemsendelse uden løn sammen med hjemsendelse af medarbejdere med fuld løn på kompensation.

Udfordring: Det er ikke muligt at kombinere overenskomsternes regler om hjemsendelse uden løn med hjemsendelse af medarbejdere med fuld løn og kompensation. At kunne hjemsende uden løn ved ordremangel er en helt almindelig, anerkendt praksis i mange overenskomster udenfor krisetider, og virksomhederne har svært ved at forstå, hvorfor de skal afskæres fra denne mulighed i en krisetid og med en stor økonomisk omkostning til følge, bare fordi de også skal hjemsende andre medarbejdere med løntilskud.

11) Lønkompensation fra dag ét, hvis virksomheden forventer fyringer på mere end 30 pct. i løbet af de kommende tre måneder

Politikforslag: Lønkompensation skal kunne anvendes fra dag ét, hvis virksomheden forventer fyringer på mere end 30 pct. i løbet af de kommende tre måneder.

Udfordring: Håndværksmestrene mærker en gradvis tilbagegang i aktiviteten og omsætningen, da de ikke får nye ordrer ind, men der er stadig aktivitet på eksisterende opgaver. Mester med 40 mand vil hellere sende folk hjem gradvist i stedet for at sende 14 hjem her og nu, som det kræves for at kunne opnå lønkompensation.

12) Staten skal direkte overføre likviditet til SMV’er og selvstændige og opkræve 0 pct. i rente ☑️Gennemføres!!!

Politikforslag: Staten skal direkte overføre likviditet til SMV’er og selvstændige og opkræve 0 pct. i rente.

Udfordring: Garantipakke til bankerne løser ikke likviditetsproblemet for mange SMV’er og selvstændige. Tilbageførsel af seneste moms- og skattebetaling kan være en model, alternativt en direkte overførsel, der forrentes med 0 pct. og afdrages over 2 år.
20 pct. af SMV’erne, som har søgt om et lån i banken i 2019, har fået afslag. Denne gruppe vil bankerne næppe låne ud til, da det kun er virksomheder, som bankerne selv bestemmer er ”sunde”, der kan få lån. Derudover er det naivt at tro, at bankerne vil tage et udlån, som de vurderer, vil påføre dem et tab. De sidder jo stadig tilbage med 30 pct. af tabet

 

☑️Gennemføres!!!

13) De indefrosne feriepenge skal frigives

Politikforlsag: Virksomhederne skal beslutte, om de ønsker at anvende muligheden. (Skal kombineres med, at SKAT sender likviditet retur.)

Udfordring: Den nye ferielov betyder, at medarbejdere pt. har opsparet 3 ugers ekstra indefrosset ferie. Pengene er hensat i regnskaberne eller indsat på feriekonto. Når disse penge udbetales, så er det populært sagt medarbejdernes penge, man udbetaler. Så holder medarbejderne de 3 ugers opsparede ferie, så skal virksomheden stadig betale medarbejderne løn under ferien. Men det betyder, at de får afbetalt deres ”gæld” til medarbejderne. Derfor påvirker det ikke virksomhedens regnskab, men det er selvfølgelig afgørende, at virksomheden har adgang til likviditet.

14) Iværksættere skal have adgang til alle hjælpepakker

Politikforslag: Iværksættere skal have adgang til alle hjælpepakker på baggrund af budgetter og ikke historisk omsætning.

Udfordring: Iværksættere, der ikke kan vise en referenceperiode for omsætning, skal kunne få kompensation for tabt omsætning ud fra deres forventede salg i perioden.

15) Vækstfonden skal kunne tilbyde lånefinansiering til SMV-vækstvirksomheder og/eller equity investering i forholdet 4:1 ☑️Gennemføres!!!

Politikforslag: Vækstfonden skal kunne tilbyde lånefinansiering til SMV-vækstvirksomheder og/eller equity investering i forholdet 4:1.

Udfordring: For at sikre fortsatte investeringer i højvækst-SMV’erne skal det her og nu gøres mere attraktivt at investere private midler. Dette kan løses ved, at Vækstfonden kommer med 4 dele, og private investorer kommer med 1 del.  Fortsatte investeringer er helt afgørende for, at højvækst-SMV’erne kan finansiere deres fortsatte ekspansion og vækst. Private investorer trækker følehornene til sig grundet usikkerheden i verdensøkonomien. Derfor er der det næste halve år brug for, at staten påtager sig en større del af risikoen for at sikre investeringer til disse virksomheder.

☑️Gennemføres!!!

16) SMV-vækstvirksomheder skal kunne modregne skat i fremførbare skattemæssige underskud

Politikforslag: SMV-vækstvirksomheder skal kunne modregne skat i fremførbare skattemæssige underskud.

Udfordring: Vækst-SMV’er skal have mulighed for at beholde alle betalinger til SKAT (moms fra Q4-2019 til- og med Q2-2020, A-skat og AM-bidrag), som allerede er betalt eller står til betaling i 2020 op til et defineret maksimum, imod at SKAT reducerer værdien af det skatteaktiv, som er opstået ved fremførbare skattemæssige underskud, som selskabet har opbygget frem til- og med indkomståret 2019.
Når virksomhederne ikke skal betale skat, fordi de modregnes i det ”opsparede” underskud, som ellers først vil blive aktiveret, når virksomheden får overskud, frigives likviditet, som kan sikre virksomhedernes overlevelse. Dermed bidrager SKAT at sikre job, vækst og udgår at virksomhederne opbygger større gældsbyrde til skat i andet halvår.

17) Iværksættere uden omsætning skal have dagpengesats uden at lukke virksomheden

Politikforslag:  Iværksættere uden omsætning skal have dagpengesats uden at lukke virksomheden.

Udfordring: Virksomheder med aktiviteter, men ingen eller lille omsætning, får ingen kompensation, og ejer kan kun få dagpenge, hvis virksomheden lukkes. Iværksættere, der har investeret i opbygning af deres virksomhed, har i de nuværende hjælpepakker ingen mulighed for kompensation på trods af, at de også bliver ramt negativt af et nedlukket samfund, og deres markedsgennembrud med salg udskydes på ubestemt tid. De skal sikres dagpengesatsen – også uden at være A-kassemedlem – og fortsat kunne holde virksomheden aktiv.

18) Statslig genforsikring af kreditforsikringsselskaber som Atradius og TRYG Garanti ☑️Gennemføres!!!

Politikforslag: Statslig genforsikring af kreditforsikringsselskaber som Atradius og TRYG Garanti, som skal gøre det muligt for danske SMV’er at yde deres eksportkunder også på nærmarkeder ekstra lang kredit, så længe krisen varer.

☑️Gennemføres!!!

19) Udvidelse af tilskud til kollektive eksportfremstød fra 30 til 90 mio. kr. årligt - ☑️Gennemføres delvist

Politikforslag: Udvidelse af tilskud til kollektive eksportfremstød fra 30 til 90 mio. kr. årligt, så alle brancher får udnyttet deres eksportpotentiale fuldt ud.

 

☑️Gennemføres delvist, så tilskud til kollektiv eksportfremstød stiger fra 30 til 69,4 mio. kroner i 2021.

20) Genindførelse af eksportmomsen

Politikforslag: Genindførelse af eksportmomsen så eksportører får moms tilbage straks og styrket likviditeten

21) Trade Councils tilsagn om støtte ☑️Gennemføres!!!

Politikforslag: Trade Councils tilsagn om støtte skal stå ved magt også ved aflysninger, som skyldes Coronaepidemien.

Forslaget gennemføres! 👏👏👏

22) Hæv fradrag i BoligJobordningen til 100.000 kr. i 2020

Politikforslag: Hæv fradrag i BoligJobordningen til 100.000 kr. i 2020.

Udfordring: Den grønne omstilling bremses unødigt af coronakrisen. Men alle typer af håndværksydelser bør ekstraordinært være omfattet af ordningen i 2020, som bredt fastholder beskæftigelsen i byggeriet.
Et ekstraordinært højt fradrag i 2020 på BoligJobordningen vil få privatpersoner til her og nu at få sat skub i energirenoveringen af deres boliger og dermed sikre jobs til mange håndværkere. 40 pct. af den danske C02 udledning kommer fra privatboliger, hvor dette tiltag både ville kunne tilgodese klima og beskæftigelse i en tid, hvor der er brug for fokus på begge.

Se alle vores politiske corona-sejrer her

 

Mangler vi noget?

Har du en udfordring eller et forslag, som vi har overset, så send dit forslag til os på smv@smvdanmark.dk og skriv i emnefeltet: 'Medlem: politisk forslag'

Vil du læse mere?

Se hele pressemeddelelsen her.

Download SMVdanmarks 22 forslag her