Så er de nye AB-regler vedtaget og offentliggjort

De nye regler kan både forbedre entreprenørernes muligheder for tilrettelæggelse og deres likviditet.

Den 21. juni 2018 har Transport- Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen modtaget AB-udvalgets betænkning, hvori et enigt AB-udvalg redegør for de nye AB-standardkontrakter i bygge- og anlægsbranchen.

 

AB-kontrakterne består fremover af følgende:

  • AB 18 og Forenklet AB 18 - afløser AB 92 - til hhv. store og mindre bygge- og anlægsopgaver.
  • ABT 18 - afløser ABT 93 - til totalentrepriser.
  • ABR 18 og Forenklet ABR 18 - afløser ABR 89 - til hhv. store og mindre rådgivningsopgaver.

 

Appendiks, tilvalgsbestemmelser til AB 18 og ABR 18 om:

  • Projektudvikling
  • Projektoptimering
  • Driftskrav
  • Incitamenter

De fire appendiks er tilvalgsmuligheder til AB 18, og de gælder kun, hvis de tilvælges særskilt. Den samlede betænkning runder 500 sider og er resultatet af 3 års udvalgsarbejde, med mere end 70 dagsmøder med deltagelse af repræsentanter for bygherrer og entreprenører, herunder
SMVdanmark, rådgivere, leverandører, og Voldgiftsnævnet.

 

Nye regler for entreprenørprojektering forbedrer entreprenørernes muligheder for tilrettelæggelse

En af de væsentlige nyskabelser i forhold til AB 92, er nye regler for entreprenørprojektering. Nye samarbejdsformer i byggeriet, hvor entreprenører projekterer en del af deres egne arbejder, har nødvendiggjort regler om entreprenørprojektering, som udfylder det hidtidige tomrum imellem AB 92 og ABT 93.

En ny fase i byggeriet, projektgennemgang, er indført imellem kontraktindgåelse og arbejdets udførelse. Formålet med projektgennemgangen er, at bygherrerne orienterer entreprenørerne om det forestående byggeri, med henblik på, at alle involverede parter kan drøfte og klarlægge evt. problemstillinger inden byggeriet går i gang. Det skal forbedre entreprenørernes muligheder for at tilrettelægge udførelsen, med mulighed for at påvirke den forestående proces og forebygge at problemer først opdages og opstår undervejs.

 

Nye regler for sikkerhedsstillelse og betalingsfrister kan forbedre entreprenørernes likviditet

Reglerne om sikkerhedsstillelse og betalingsfrister er stort set uændrede. Men som noget nyt skal entreprenøren kun stille sikkerhed i kontrakter på mindre en 1. mio. kr. hvis bygherren stiller krav om det i udbudsmaterialet.

Sikkerhedsstillelsen bortfalder efter 5 år i AB 18, dog efter 1 år i den Forenklede AB 18, hvor der ikke er nogen 2 % sikkerhedsstillelse.

Som yderligere nyhed er der i begge AB 18 betingelser indført adgang til, at entreprenøren kan sende a conto begæring to gange hver måned. Det vil kunne forbedre entreprenørernes likviditet og begrænse risikoen for tab, ved at der kan sendes regning efter 15 dage i forhold til AB 92, hvor der kun kunne sendes 1 gang hver måned.

 

Flere nye regler for gennemførelse af ændringer

Reglerne for gennemførelse af ændringer, herunder grænserne for enhedsprisers anvendelse, indeholder en del nye regler. De hidtidige grænser på +/- 15 % er eksempelvis ændret til + 20 % og - 10 %. Og enhedspriser er som udgangspunkt også gældende hvis grænsen på 20 % overskrides, medmindre forudsætningerne for den oprindelige enhedspris er ændret. I givet fald udføres arbejdet i regning. Endvidere er det sikret i bestemmelserne, at entreprenøren ikke skal udføre en ændring førend bygherren har meddelt, om han er enig i, at der er tale om en ændring.

Et gennemgående tema i AB 18 er, at alle krav om ændringer af den aftalte tidsplan og pris skal rejses snarest muligt. Det vil i praksis sige, når kravet opstår, eksempelvis i forbindelse med projektgennemgangen, bygherrens krav om ændringer, og generelt når kravet kan konstateres, bl.a. i forbindelse med en opstået hindring eller forsinkelse. Entreprenører skal fremover vænne sig til altid at rejse krav om tidsfristforlængelse og merbetaling, når der opstår risiko for forsinkelse eller fordyrelse. Hellere en gang for meget end for lidt. Forholder en entreprenør sig passiv, når et krav opstår, risikerer denne på grund af passivitet at miste sin ret.

 

Nye konfliktløsningsmåder i tre tempi

En markant nyskabelse i AB 18 er indførelse af nye konfliktløsningsmåder.

For det første har parterne forpligtet sig til, selv at forsøge at løse en konflikt i to trin. Først ved en forhandling mellem driftslederne på pladsen. Løser det ikke konflikten inden 5 arbejdsdage, skal sagen søges løst på næste trin ved en forhandling mellem ledere fra de respektive parter. Lykkes det ikke kan parterne kræve forligsmægling eller mediation, medmindre en af parterne forlanger hurtig afgørelse.

Hurtig afgørelse er en ny konfliktløsning med deltagelse af en opmand. Formålet er at undgå langvarige og dyre voldgiftssager. Gennem meget korte frister og en forenklet procesform med få skriftlige indlæg fra hver part, træffer en opmand en ”hurtig afgørelse”. Afgørelsen er bindende, men kan af en af parterne inden 8 uger indbringes for en egentlig voldgiftsret. Den hurtige afgørelse af bindende indtil voldgiftsretten har truffet endelig afgørelse. Det er håbet og forventningen, at denne enkle konfliktløsningsmåde vil løse de fleste mindre konflikter under vejs i byggeriet på en hurtig, billig og betryggende måde.

Samlet set er de nye AB 18 vilkår set fra entreprenørernes side en blanding af godt og skidt, som det altid er, når der er tale om et forhandlingsresultat. Vi må nu håbe, at bygherrerne og storentreprenørerne undlader at udarbejde en masse fravigelser, som fjerner balancen og forudsigeligheden i standardkontrakterne, som er et af de væsentligste formål med at udarbejde nye standardkontrakter.

SMVdanmark planlægger af holde en lang række kurser rundt omkring i landet, hvor vi fortæller om forskelle mellem AB 92 og de nye regler.