SMV'erne og verden

SMVdanmark arbejder politisk for at skabe bedre vilkår for SMV-internationalisering.

Eksporttilskud skal gøre en forskel

Danmark er et SMV-land, og det har danske politikere heldigvis været opmærksomme på i mange år bl.a. takket være SMVdanmarks stædige politiske indsats, hvor vi insisterer på, at skatteborgernes penge kun skal bruges, hvor de gør en forskel. Erhvervsfremme må ikke blive et "tag selv bord”.

På det internationale område arbejder vi sammen med Erhvervshuse, Trade Council (tidligere Eksportrådet), Eksportkreditfonden, IFU og andre offentlige institutioner, der er sat i verden for at skabe bedre vilkår for dansk erhvervslivs internationalisering. SMVdanmark sørger for at informere SMV'er, der har brug for rådgivning, træning, finansiering m.v. om de tilbud, der findes, for på den måde at sikre, at så mange penge som muligt går deres vej.

Det er dog ikke så ligetil at være vagthund for SMV'erne, når det handler om at få en fair fordeling af midlerne. Det er alt andet lige meget lettere at hjælpe større, ressourcestærke virksomheder end SMV'er, som er tidspressede og udfordrede på at skaffe økonomi til at ekspandere. Der er derfor en naturlig tendens til at hjælpe de større virksomheder, som kører godt, og som kan meget selv, men som samtidig har mindre behov for hjælp. Det er ganske enkelt lettere at vise hurtige resultater, og det er dermed mere sikkert at få succes som sagsbehandler og ansvarlig for midlernes anvendelse. SMVdanmark skal derfor ”op at markere”, hver gang vi ser tendenser til, at de små glemmes, og det sker tit.

For SMVdanmark går politik og praksis hånd i hånd. Hvis vi kan vise politikerne, hvordan tingene kan gøres bedre, er chancerne for, at vi kan skabe politisk forandring også større, end hvis vi kun kan teoretisere over mulighederne. Man er, hvad man gør. SMVdanmark arbejder derfor konstant på at styrke erhvervsfremmeindsatsen ved

  • at bidrage konstruktivt til, at nye erhvervstiltag designes og udvikles til at være så brugbare og gavnlige for SMV'er som muligt
  • at samle grupper af SMV'er, som kan prøve ordningerne af i praksis, så vi kan teste, om de fungerer efter hensigten.

Ved på denne måde at følge politik op med praktisk handling har SMVdanmark opnået stor erfaring med, hvad der virker for at nå målet om at skabe mere eksport i SMV'erne, så pengene fra eksportfremmemidlerne ikke spildes. Det giver politisk gennemslagskraft, fordi vi kan afvise den tvivl, der ofte rejses om, hvorvidt pengene spildes, hvis man bruger dem på SMV'er - ikke mindst de helt små virksomheder.

I Trade Council’s (tidligere Eksportrådet) Kontaktforum og Koordineringsgruppe arbejder vi for, at tilskudsmidler kun må anvendes til at støtte virksomheder, for hvem tilskuddet gør en forskel, dvs. til SMV'er med ingen eller begrænset eksporterfaring. Gør det ikke det, er det efter vores mening spild af skatteborgernes penge. Dertil kommer, at ca. halvdelen af alle ansøgninger om eksporttilskud bliver afslået som følge af, at bevillingerne er utilstrækkelige. Pengene bør derfor kun bruges på virksomheder, der ikke har de nødvendige ressourcer for at komme i gang med eksport eller anden internationalisering. Derved vil eksportfremmemidlerne strække længere og reelt skabe mereksport til gavn for såvel virksomheder som samfundet.

SMVdanmarks politiske prioritet på internationaliseringsområdet er altså at sikre, at flest mulige af eksportfremmemidlerne går til SMV'erne. For at det mål skal nås og fastholdes på langt sigt må vi gøre vores til at vise, at eksportfremmemidler, der bevilges til SMV'erne, bruges effektivt, så effekten på dansk eksport og beskæftigelse bliver størst mulig.

SMVdanmarks mål er, at fremme SMV'ers muligheder for at etablere sig i udlandet og deltage i kommercielle eksport- og erhvervsfremstød på både nære og fjerne markeder.

Se SMVdanmarks tilbud inden for salg og eksport.