Virksomheder fravælger retssager

I mange tilfælde opgiver små og mellemstore virksomheder at føre en retssag, fordi det økonomiske udbytte ved at føre sagen er for usikkert. Det er et problem for både virksomheder og samfund, lyder det fra SMVdanmarks chefjurist Peter Andersen.

Byretterne har siden 2010 oplevet noget der ligner en halvering i antallet af ’almindelige sager’. En del af nedgangen skyldes, at småsager under 50.000 kr. nu afgøres ved en såkaldt småsagsproces ved domstolene.

En anden forklaring er, at inkassosager under 100.000 kr., nu kan afgøres af fogedretten, hvis ikke skyldneren har reelle indsigelser imod kravet. Men en fire år gammel intern undersøgelse fra Domstolsstyrelsen peger selv på, at de resterende sager tyder på et fravalg af domstolene.

De fleste B2B-tvister i byggeriet afgøres ved voldgift. Det skyldes byggeriets standardkontrakter, AB92/AB18, hvor det er et vilkår, at alle tvister afgøres ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlæg. Men chefjurist i SMVdanmark Peter Andersen peger på, at der er mange andre retsforhold, der afgøres ved de almindelige domstole.

 

Udfaldet er for usikkert

Efter SMVdanmarks opfattelse fravælger mange specielt mindre virksomheder i de sager at føre en retssag, og indgår i stedet forlig, som ikke nødvendigvis er rimelige. Årsagen er, at det i sig selv altid er usikkert, hvilket udfald en retssag får. Det kan, ifølge Peter Andersen, ikke være anderledes. Men ud over denne almindelige procesrisiko, har virksomhederne det problem, at selvom de vinder sagen 100 pct., så får de ikke dækket omkostningerne til egen advokat af taberen, fordi domstolene stort set altid tilkender vinderen et væsentlig mindre beløb i sagsomkostninger end den reelle udgift til egen advokat.

 

Reelt dækkes kun en tredjedel

”I en intern undersøgelse konstaterede Domstolsstyrelsen i 2015, at virksomhederne kun får ca. en tredjedel af de faktiske omkostninger dækket - og at de derfor ud fra en omkostningsbetragtning ikke fører sagerne. Alligevel blev satserne ikke ændret,” konstaterer Peter Andersen med beklagelse.

Dertil kommer, at det tager lang tid at få en dom, fordi sagsbehandlingstiderne ved domstolene er urimelig lange. Gennemløbstiderne, som man betegner den tid det tager at få afgjort en retssag, er steget meget de seneste år, bl.a. på grund af ekstraordinært mange og store straffesager ved domstolene, og en politisk prioritering af disse straffesager. 

"Jo længere tid en retssag varer, desto hårdere bliver den virksomhed, der har et ubetalt pengekrav, belastet likviditetsmæssigt. Det giver store ressourcestærke virksomheder mulighed for at køre mindre virksomheder møre, så de indgår et ofte urimeligt forlig for at få penge i kassen her og nu," siger Peter Andersen og fortsætter:

"De forhold skønnes at være årsag til, at virksomhederne i stigende grad dropper retssager – og det er ofte med et økonomisk tab til følge."

 

Udgiften til retssager bør dækkes fuldt ud

SMVdanmark har igennem årene løbende arbejdet med spørgsmålet og har været med til at skabe småsagsprocessen for netop at løse omkostnings- og tidsproblemet i de mindre sager. Undervejs er problemstillingen med tilkendte sagsomkostninger, der ikke modsvarede de reelle omkostninger, blevet påtalt.

”SMVdanmarks holdning er, at hvis en part i en retssag får 100 pct. medhold i en sag, så skal parten også have dækket sine reelle omkostninger ved at føre retssag, herunder advokatomkostninger, hvis de er rimelige og sædvanlige. Det og de alt for lange gennemløbstider må politikerne kigge på, for det truer SMV’ernes retssikkerhed,” siger Peter Andersen. 

 

Man bør søge forliget

Udfra en grundlæggende tanke om godt købmandskab opfordrer SMVdanmarks chefjurist medlemmerne til at spare sig selv i videst mulige omfang og søge forliget: 

”Uanset om satserne til dækning af advokatsalærer i forbindelse retssager sættes op eller ej, anbefaler vi alle medlemmer af SMVdanmark at strække sig langt for at opnå et forlig. Lykkes det ikke, er der ingen vej udenom en retssag eller en voldgiftssag, hvis ikke man vil forære sit arbejde væk."

Netop for at undgå økonomisk ruin ved at skulle føre en sag, opfordrer han videre medlemmerne til at tegne en retshjælpsforsikring som tillæg til deres erhvervsforsikring.

"En sådan forsikring dækker en del af omkostningerne ved at føre retssager og voldgiftssager, og forsikringen kan være medvirkende til, at man ikke opgiver sit krav af økonomiske grunde,” slutter Peter Andersen.