Guide: Få svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere lærlinge, medarbejdere hjemvendt fra ferie, kommende udlandsrejser, hvad du må spørge en syg medarbejder om og meget andet, så kan du få svar på dine spørgsmål her

Straksudbetalinger af hjælpepakkerne:

Inden 1. maj straksudbetales lønkompensation*
Inden 11. maj straksudbetales kompensation for tabt omsætning*

*Udbetalingerne gælder alene for ubehandlede ansøgninger modtaget senest d. 28. april 2020

-------------------------------------------------------------------------------

Kompensationsordningen for faste omkostninger, lønudgifter og tabt omsætning er åben for ansøgninger

Du kan ansøge her

Læs mere på Virksomhedsguiden, hvor du også kan finde vejledninger til ordningerne.

Du kan også kontakte Erhvervsstyrelsens Hotline på tlf. 72 20 00 34

-------------------------------------------------------------------------------

Udvidelse og forlængelse af hjælpepakkerne

Den 18. april blev en ny politisk aftale om hjælpepakkerne indgået, der både forlængede og udvidede hjælpepakkerne. Udover de ordninger, der er beskrevet i nedenstående tekst, kan du muligvis også finde andre tiltag, der kan hjælpe din virksomhed igennem krisen.

Se hele aftaleteksten her (link nederst på siden)

Spørgsmål og svar: Om medarbejdere

Må jeg som arbejdsgiver pålægge en medarbejder ikke at møde på arbejde på grund af risiko for coronavirus?

Ja, det er arbejdsgiveren, der bestemmer, om en medarbejder skal møde på arbejde eller ej. I det omfang, at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, er medarbejderen forpligtet til dette.

 • Sundhedsstyrelsen og regeringen anbefaler, at alle, der kommer hjem fra et særligt risikoområde efter den 2. marts 2020, BØR blive hjemme i 14 dage efter udrejse fra risikoområderne (uanset om de har symptomer eller ej).
 • Personale i sundheds- og ældresektoren med borger/patient-kontakt, der kommer hjem fra et særligt risikoområde efter den 2. marts 2020, SKAL blive hjemme i 14 dage efter udrejse fra risikoområderne (uanset om de har symptomer eller ej).

Se flere info på virksomhedsguiden.dk

Hvem betaler medarbejderens løn?

Hvis en medarbejder er smittet eller mistænkt for at være smittet med corona, er den normale 30-dages arbejdsgiverbetalte periode for sygedagpenge suspenderet. Det vil sige, at man kan få refusion fra 1. fraværsdag på grund af corona. Ved andre sygdomme gælder de normale regler stadig. Sygdom skal registreres på Nemrefusion. Medarbejderen skal underskrive en tro-og-love-erklæring om, at denne efter sin bedste overbevisning er syg/smittet med corona.

Du kan downloade en tro-og-loveerklæring her

For selvstændige, der måtte blive syge af corona, er den normale 2-ugers egenperiode blevet suspenderet, så selvstændige kan få sygedagpenge fra 1. fraværsdag, hvis sygdommen skyldes corona. Registrering osv. skal ske som for lønmodtagere på Nemrefusion.

Er medarbejderen hjemsendt pga. manglende arbejde/produktion, så har arbejdsgiver ret til lønkompensation i særlige tilfælde.

Se flere info på virksomhedsguiden.dk

For medarbejdere i risikogruppen

Regeringen har foreslået en ændring af sygedagpengeloven, så medarbejdere i risikogruppen fremover kan få dagpenge - og deres arbejdsgivere få dagpengerefusion. Det gælder dog ikke med tilbagevirkende kraft og kræver en lægeerklæring. Det forventes af loven træder i kraft fredag den 22. maj eller mandag den 25. maj og gælder til udgangen af august 2020.

Læs også denne nyhed

 

Må jeg spørge, om en medarbejder har coronavirus?

Udgangspunktet er, at arbejdsgiver ikke må spørge om årsagen til medarbejderens sygefravær. Men medarbejdere har pligt til at oplyse virksomheden, hvis de er syge, eller har mistanke om at være syge, med coronavirus.

Hvis en medarbejder er blevet anbefalet karantæne eller smittet med coronavirus, kan virksomheden registrere generelle oplysninger, for eksempel at medarbejderen er i hjemmekarantæne eller er syg, uden at komme nærmere ind på årsagen.

Datatilsynet har meldt ud, at det efter omstændighederne også kan være berettiget, at en virksomhed registrerer helbredsoplysninger, for eksempel at en medarbejder er smittet med coronavirus, hvis hensynet er, at ledelsen og kolleger kan træffe de nødvendige forholdsregler. Vær dog opmærksom på, at registreringen af oplysningerne skal være saglig og begrænses til det nødvendige. Overvej derfor altid, om registreringen er nødvendig, eller om formålet kan opnås ved at registrere færre oplysninger.

Hvad må jeg fortælle andre ansatte, hvis en medarbejder er smittet med coronavirus eller i karantæne?

Hvis en medarbejder er smittet med coronavirus eller blevet anbefalet karantæne, kan du som arbejdsgiver videregive generelle oplysninger, for eksempel at medarbejderen er i hjemmekarantæne eller er syg, uden at du kommer nærmere ind på årsagen.

Datatilsynet har meldt ud, at det efter omstændighederne kan være berettiget, at en virksomhed videregiver helbredsoplysninger, for eksempel at en medarbejder er smittet med coronavirus, hvis hensynet er, at ledelsen og kolleger kan træffe de nødvendige forholdsregler. Vær opmærksom på, at videregivelsen af oplysningerne skal være saglig og begrænses til det nødvendige.

Hvad gør jeg, hvis en medarbejder ønsker at være hjemme, men jeg mener, at medarbejderen skal møde på arbejdet?

Det er en del af ledelsesretten, at virksomheden bestemmer, hvem der skal sendes hjem eller møde op på arbejdet, med mindre myndighederne har udstedt et påbud om karantæne til en medarbejder.
Se pkt. 1.

Hvis medarbejderen dokumenterer, at ønsket om at blive hjemme ligger inden for sundhedsmyndighedernes anbefaling om at sende medarbejderen hjem, opfordrer SMVdanmark til, at virksomhederne følger myndighedernes anbefaling.
Se pkt. 1.

Hvis medarbejderen nægter at møde på arbejde, vil dette kunne få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen.
Kontakt SMVdanmark jurister for nærmere rådgivning i denne situation.

Hvad gør jeg som arbejdsgiver, hvis lægen eller sundhedsmyndighederne anbefaler, at en medarbejder f.eks. som pårørende/kollega skal sendes hjem?

Langt de fleste berørte virksomheder har valgt at støtte op om myndighedernes anbefalinger om, at sådanne medarbejdere holder sig hjemme - også selvom der er tale om frivillig karantæne og ikke en tvungen karantæne.

I SMVdanmark anbefaler vi, at virksomhederne følger myndighedernes anbefalinger.

Se også pkt. 1, 3 og 4.

Hvad gør jeg som arbejdsgiver, hvis en medarbejder ikke vil komme på arbejde af frygt for smitte?

En medarbejder kan ikke give sig selv karantæne/isolation, og det er ulovligt fravær at blive væk fra sit arbejde uden en saglig begrundelse.

Hvis en læge eller sundhedsmyndighederne vurderer, at medarbejderen skal i tvungen myndighedsbestemt karantæne/isolation, vil der være tale om en saglig grund til, at medarbejderen ikke kommer på arbejde.

Hvis medarbejderen i andre tilfælde udebliver fra arbejde, kan det føre til ansættelsesretlige konsekvenser.

Kontakt SMVdanmarks jurister for nærmere rådgivning.

Hvad gør jeg som arbejdsgiver, hvis min medarbejder ikke kan få passet sit barn, fordi daginstitutionen er lukket på grund af coronavirus?

Det er medarbejderens ansvar at finde pasning til sit barn. Medarbejderen må derfor finde alternativ pasning, mens institutionen er lukket.

Virksomheden og medarbejderen kan aftale, at medarbejderen arbejder hjemme, afspadserer eller holder ferie.

Må medarbejderen blive hjemme på grund af problemer med offentlig transport?

Medarbejderen er forpligtet til at møde på arbejde til den aftalte tid. Det er op til medarbejderen selv at finde en anden måde at komme på arbejde. Hvis medarbejderen ikke møder på arbejde, har medarbejderen ikke ret til løn den dag.

Hvad gør jeg som arbejdsgiver, hvis jeg ikke kan opretholde vores produktion og derfor ikke har arbejde til mine medarbejdere?

Det kan blive nødvendigt at opsige medarbejdere på grund af omsætningsnedgang og lignende.

Har du mellem 20 og 100 ansatte, og forventer du at afskedige mindst 10 medarbejdere inden for en vilkårlig periode på 30 dage, skal du være særlig opmærksom på reglerne om større afskedigelser og den særlige procedure, der skal følges.

Kontakt SMVdanmark for nærmere rådgivning.

Hvis du mangler arbejde til dine medarbejdere, så kan der i særlige situationer være tale om force majeure. I nogle overenskomster er der regler om opsigelse uden varsel ved force majeure, hjemsendelse af medarbejdere uden løn i særlige situationer mm.

Kontakt din arbejdsgiverorganisation for nærmere rådgivning.

Hvis du ikke kan eller vil opsige dine medarbejdere, er der mulighed for at hjemsende dine medarbejdere med fuld løn. Læs mere om hjemsendelse med lønkompensation nedenfor.

Kan man hjemsende nogle medarbejdere med løn og andre uden?

Man kan ikke hjemsende en gruppe medarbejdere uden løn og samtidig gøre brug af hjemsendelse af andre medarbejdere med lønkompensation.

Hvis man har to medarbejdergrupper, hvor den ene kan hjemsendes uden løn, men ikke den anden, OG man ønsker at hjemsende begge grupper og modtage lønkompensation, kan man kun hjemsende med lønkompensation, hvis alle hjemsendes med fuld løn.

Hvis man allerede har hjemsendt en medarbejdergruppe uden løn og ønsker at gøre brug af lønkompensation, må man derfor tilbagekalde disse hjemsendelser uden løn og hjemsende alle medarbejderne med fuld løn for at kunne modtage lønkompensation.

Der kan evt. også søges om kompensation for nedgang i omsætningen.

Du kan læse mere om betingelserne for de enkelte ordninger på www.virksomhedsguiden.dk og http://www.smvdanmark.dk

Spørgsmål og svar: Om lærlinge

Hvad sker der med lærlingens skoleophold?

Lærlinge på skoleophold skal tilbydes nødundervisning på skolen. Din lærling må ikke hjemsendes fra skolen uden aftale med dig og lærlingen.

Al undervisning skal som udgangspunkt gennemføres. Det kan være rigtigt svært at gennemføre praktisk undervisning, og det kan i helt særlige tilfælde blive nødvendigt med erstatningsundervisning på et senere tidspunkt - fx til certifikatfag.

Er lærlinge omfattet af aftalen om lønkompensation?

Ja, trepartsaftalen omfatter også lærlinge. Du kan få lønkompensation på 90 pct. af lærlingens løn, hvis der skal afskediges mere end 50 personer eller mere end 30 pct. af virksomhedens ansatte.

Staten betaler de 90 pct., mens virksomheden finansierer de sidste 10 pct. Lærlingen skal afvikle 5 feriedage i lønkompensationsperioden.

Lærlingen må som hovedregel ikke hjemsendes, men skal blive i virksomheden, hvis det sundhedsmæssigt, driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt er forsvarligt.

Uddannelsestiden forlænges ikke, med mindre det faglige udvalg indstiller det. Er lærlingen i prøvetid, stilles prøvetiden på pause.

Virksomheden skal overholde de andre regler, der gælder for lønkompensationsordningen, fx at medarbejdere ikke må afskediges af økonomiske årsager.

Hvad sker der med svendeprøverne?

Svendeprøverne skal i videst muligt omfang gennemføres, men det kan blive nødvendigt at udskyde dem. Hvis lærling og virksomhed er enige om det, kan uddannelsesaftalen forlænges til at omfatte den udskudte svendeprøve.

Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan det faglige udvalg udstede et administrativt svendebrev på disse betingelser

 • Lærlingen har mindre end tre måneder tilbage af uddannelsen
 • Der foreligger en praktikerklæring
 • Lærlingen har opnået kompetencer svarende til uddannelsens faglige mål.

Lærlinge, der falder uden for de to første muligheder, kan optages i skolepraktik og aflægge svendeprøven der.

Må skolen sende min lærling hjem i virksomheden?

Nej. Når lærlingen er på skole, skal skolen tilbyde nødundervisning i den periode, der var afsat til skoleundervisning oprindeligt.

Kan min lærling afbryde skoleopholdet og møde op i virksomheden?

Ja. Hvis du, lærlingen og skolen kan blive enige om det, kan det godt lade sig gøre.

AUB-refusionen stopper, så længe lærlingen er i virksomheden.

Lærlingen skal gennemføre skoleopholdet på et senere tidspunkt, og da vi du få AUB-refusion som sædvanlig.

Hvor findes nødlovgivningen?

Nødlovgivning på undervisningsområdet kan du finde her.

Nødbekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne kan du finde her.

Hvor kan jeg finde mere viden?

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer hele tiden deres egen hjemmeside, når der bliver fundet svar på konkrete spørgsmål.

Svar på spørgsmål om erhvervsuddannelserne kan du finde her.

Al information om corona på ministeriets område findes her.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har fundet svar på mit spørgsmål?

Hvis du har et spørgsmål om erhvervsuddannelserne og corona, så send det til chefkonsulent Heike Hoffmann.

Spørgsmål og svar: Om kompensation

Trepartsaftale om lønkompensation af 15. marts 2020 (opdateret 30/3 med nye max-beløb)

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 15. marts 2020 indgået aftale om lønkompensation på det private arbejdsmarked. 

Lønkompensationsordningen omfatter fyringstruede medarbejdere, hvor virksomheden – som et alternativ til opsigelser – kan sende medarbejderne hjem med løn, uden at de må udføre arbejde. Virksomheden kan herefter opnå lønkompensation. En forudsætning for lønkompensationen er, at virksomheden ikke samtidig afskediger nogen medarbejdere som følge af økonomiske årsager.

Hvis hjemsendelse/arbejdsfordeling er hjemlet i en overenskomst, skal virksomheden vælge mellem at anvende denne ordning eller lønkompensationsordningen. Lønkompensationsordningen gælder også for funktionærer og andre områder, hvor der ikke er mulighed for hjemsendelse/arbejdsfordeling.

Lønkompensationsordningen gælder for lønmodtagere i private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt ramt som følge af COVID-19/coronavirus, og derfor står over for at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juli.

Lønkompensation for funktionærer udgør 75 % af medarbejderens løn, dog maksimalt kr. 30.000 pr. måned. For ikke-funktionærer udgør lønkompensationen 90 %, dog maksimalt kr. 30.000 pr. måned. (Maksimumbeløbene er hævet fra henholdsvis 23.000 kr og 26.000 kr til 30.000 kr. den 30/3 2020)

Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie, feriefridage og/eller afspadsering på op til fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, feriedage eller afspadsering mv. til gode svarende til op til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår efter medarbejderens eget valg.

Virksomheden kan kun fradrage op til fem dage i alt pr. medarbejder mellem 9. marts 2020 og 9. juni 2020, og placeringen af de fem dage skal ske forholdsmæssigt over kompensationsperioden/hjemsendelsesperioden.

Der har – på baggrund af ordlyden af trepartsaftalen – løbende i kommunikationen været angivet, at der i forbindelse med anvendelse af lønkompensationsordningen skulle afvikles fem feriedage mv. eller fem dages tjenestefri uden løn. Dette er formentlig nu ændret, således at det antal dage, som den enkelte medarbejder skal afvikle, skal beregnes forholdsmæssigt i forhold til den konkrete hjemsendelsesperiodes længde.

Ansøgning til Erhvervsstyrelsen. Ansøgningen vil foregå digitalt.

Følg med på Virksomhedsguiden for nærmere information

 

Hvem kan søge kompensation for tabt omsætning?

Alle virksomheder med maks. 25 ansatte, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation for tabt omsætning. Derudover skal du leve op til følgende krav:

- Du skal forvente, at din virksomhed kommer til at opleve et fald i omsætningen på mere end 30 pct. som følge af coronavirus/covid-19

- Du skal have haft mindst 10.000 kr. i månedlig omsætning i gennemsnit i 2019

- Du skal eje mindst 25 pct. af virksomheden og selv arbejde i virksomheden

- Du er CVR-registreret og reelle ejere er CPR-registrerede

- Virksomheden var registreret pr. 1. februar 2020.

Derudover må din personlige indkomst ikke overstige 0,8 mio. kr. i 2020.

Selvstændige vil kunne få en kompensation på op til 90 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår - dog maksimalt 23.000 kroner om måneden. For selvstændige med fuldtidsmedarbejdende ægtefælle hæves loftet til 46.000 kr. Ordningen er rettet mod virksomhedsejere med mindst 25 pct. ejerandel i virksomheden, som arbejder i den pågældende virksomhed. Flere ejere kan søge kompensation, dog kan der max udbetales til 4 ejere pr. virksomhed. Man kan kun få udbetalt kompensation for 1 virksomhed, hvis man har flere virksomheder.

Tvangslukkede selvstændige vil kunne få en kompensation på op til 100 pct. af det forventede omsætningstab i lukkeperioden - dog maksimalt 23.000 kroner om måneden. Forhøjelsen af kompensationen til de tvangslukkede virksomheder gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts.

Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juli. Har man ansøgt om kompensation før forlængelsen af ordningen, og forhøjelsen af procentsatsen, den 18. april, skal man ansøge om en forlængelse/forhøjelse.

Ønsker du udelukkende at modtage den forhøjede procentsats, og ikke en forlængelse, behøver du ikke at ansøge igen, beløbene vil automatisk blive reguleret i den efterfølgende kontrol.

Virksomhederne skal søge om kompensation på virksomhedsguiden.dk

Få svar på dine spørgsmål her, eller på Erhvervsstyrelsens Hotline tlf. 72 20 00 34

 

Kan jeg få hjælp til faste udgifter?

Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter.

Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juli.

Virksomheder med faste udgifter for over 12.500 kr. i perioden fra 9. marts til 8.juli er omfattet af ordningen.

For kundetætte virksomheder, der er blevet påbudt at lukke og ikke har en omsætning i perioden – fx frisører, restauranter, caféer og virksomheder i storcentre - dækker kompensationen 100 pct. af de faste udgifter, der er i påbudsperioden.

Særligt for frisører og andre liberale erhverv, der åbner 20. april

Ifølge en aftale mellem regeringen og et flertal af folketingets partier (indgået den 17. april), så må frisører og en række andre liberale erhverv åbne igen fra den 20. april. Åbningen gælder dog ikke for frisører o. lign. i storcentre, der fortsat er påbudt lukkede.

Virksomheder, der har været omfattet af nedlukning og vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at lukke op kan vælge fortsat at holde lukket. De virksomheder vil efter den gældende ordning modtage op til 80 pct. i kompensation for de faste udgifter.

 

For alle andre virksomheder gælder følgende dækning af faste udgifter:

 • 80 pct. ved omsætningstab på 80-100 pct.

 • 50 pct., ved omsætningstab på 60-80 pct.

 • 25 pct., ved omsætningstab på 35-60 pct.

Der er et maksimum for kompensation på 60 mio. kr. pr. virksomhed.

Kompensationsordningen vil gælde fra og med den 9. marts til den 8. juli 2020.

Ansøgningen vil foregå digitalt.

Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.

Særligt om gavekort
Ifølge erhvervsministeren, så tæller gavekort købt nu først med i virksomhedens omsætning, når de indløses.

Regeringen opfordrer virksomheder, der ønsker at benytte ordningen, til at forberede deres ansøgning, da det er et krav, at en revisor påtegner en opgørelse over faste omkostninger.

Erhvervsstyrelsens oplyser, at virksomhederne kan få godtgørelse på op til 80 procent af udgiften til revisorbistand (maksimalt 16.000 kr.), hvis ansøgningen udløser kompensation.

Kan jeg få kompensation uden CVRnr?

Hvem kan få kompensationen?

Freelancere og selvstændige, der:

 • Ikke har et CVR-nr.
 • i perioden 9. marts til 9. juni forventer et indtægtstab på mindst 30 pct. som resultat af Coronavirus.
 • Har B-indkomst på mindst 120.000 kr. i 2019, eller gennemsnitligt ca. 15.000 kr. om måneden.
 • Ikke har en personlig indkomst der overstiger 0,8 mio. kr. i 2020.

Der fastlægges en særlig administrationsmodel for selvstændige, der ikke har haft en B-indkomst. Det undersøges om 0-timerskontraktansatte vil være omfattet af ordningen.

Hvad dækker kompensationen?

Kompensationen for tabt indtægt dækker:

 • 75 pct. af det forventede B-indkomsttab, dog maks. 23.000 pr. måned

Kan nyopstartede iværksættere få kompensation?

For at kunne opnå de nye kompensationer kræver den nye hjælpepakke, at din virksomheden har eksisteret i seks måneder og har haft en omsætning på minimum 15.000 kr. 

Kompensation til virksomheder, som er blevet pålagt at lukke.

Restauranter, frisører og andre virksomheder, som er blevet pålagt helt at lukke ned for at dæmme op for coronasmitte, får op til 100 pct. kompensation for faste udgifter i den tvangslukkede periode. Når den tvangslukkede periode ophører, så er man omfattede af de almindelige regler for faste udgifter.

Derudover vil du kunne få godtgørelse for tabt omsætning, hvis du har en omsætning, der er over 10.000 kr. pr md.

Tvangslukkede selvstændige vil kunne få en kompensation på op til 100 pct. af det forventede omsætningstab i lukkeperioden - dog maksimalt 23.000 kroner om måneden. Forhøjelsen af kompensationen til de tvangslukkede virksomheder gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts.

Hvis man har været pålagt at lukke modtager man 100 pct. kompensation for tabt omsætning i den tvangslukkede periode uanset ens omsætning i den efterfølgende periode efter tvangslukningen. Den tvangslukkede periode betragtes således som en selvstændig periode. Det er dog stadig et krav, at man ikke må have haft omsætning i lukkeperioden.

Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juli. Har man ansøgt om kompensation før forlængelsen af ordningen, og forhøjelsen af procentsatsen, den 18. april, skal man ansøge om en forlængelse/forhøjelse.

Ønsker du udelukkende at modtage den forhøjede procentsats, og ikke en forlængelse, behøver du ikke at ansøge igen, beløbene vil automatisk blive reguleret i den efterfølgende kontrol.

Kan man kombinere flere hjælpepakker?

Man kan godt kombinere de forskellige pakker, så hvis der ikke er dækning i den ene ordning, kan man søge i den anden, eks. både lønkompensation, dækning af faste udgifter og tabskompensation.

Lønomkostninger kan ikke udgøre faste udgifter, der er man henvist til lønkompensation. Faste udgifter er udgifter så som husleje, forsikring, leasing osv.

Hvor kan jeg søge lønkompensation?

Ansøgning om lønkompensation er nu åben

Du kan nu søge om lønkompensation for dine hjemsendte medarbejdere på Virksomhedsguiden.dk og Virk.dk. Der er kø til Virksomhedsguiden.dk, men ved du, hvad du skal, kan du gå direkte til virk.dk og ansøge om lønkompensationen. SMVdanmark har testet løsningen, og den meget enkel at anvende.  Ansøgningerne behandles ikke efter ”Først-til-mølle”-princippet – der er plads til alle.

Skal jeg bruge revisorbistand vedr lønkompensation?

Det fremgår af den bekendtgørelse, som indtil videre er udarbejdet om midlertidig lønkompensation, at ansøgning afgives med tro og love erklæring, mens kontrol kan nødvendiggøre en revisorerklæring:

§ 6 Stk. 3. I forbindelse med ansøgningen skal virksomheden under strafansvar, jf. § 13, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på virksomhedsguiden.dk, jf. § 5, stk. 1.

§ 9

Virksomheden skal på forlangende udlevere oplysninger til Erhvervsstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt i forbindelse med kontrollen pålægge en virksomhed at anvende revisorbistand.

Kan man sætte lønkompensation på pause?

Ja, man kan godt trække medarbejdere tilbage på arbejde fra lønkompensation for senere at sende den samme medarbejder hjem med kompensation igen. I de dage medarbejderen er på arbejde, sættes lønkompensationen i bero.

Kan jeg udskifte medarbejdere og få kompensation?

Ja, man kan godt hjemsende medarbejdere med lønkompensation og løbende undervejs i hjemsendelsesperioden indkalde medarbejderne til at arbejde.

Det er derfor muligt at etablere rotationsordninger, så medarbejderne skiftevis kan være hjemsendt, og hvor hjemsendelserne stadig er med fuld løn og kompensation.

Et eksempel:

Man kan fx hjemsende alle, eller dele af sine medarbejdere, og så lade dem arbejde i hold. Hvor nogen er hjemsendte i lige uger, og arbejder i ulige uger, og omvendt for andre medarbejdere, så man hele tiden har medarbejdere på arbejde. Man skal blot ved ansøgningen til lønkompensation angive, hvor mange dage i hjemsendelsesperioden, man vil kalde medarbejderen på arbejde. Dette skal gøres for hver enkelt medarbejder. Hvis man fx ønsker at hjemsende en medarbejder i 8 uger og gøre brug af vedkommendes arbejdskraft i alle lige uger, skal man i ansøgningen angive, at medarbejderen skal arbejde i 4 af de 8 uger.

Man skal blot opfylde kriteriet om at hjemsende min. 30pct. af medarbejderne i gennemsnit, set over hele hjemsendelsesperioden. Der kan således godt være perioder, hvor man ikke opfylder at have hjemsendt 30pct.  af medarbejderne, hvis det modsvares af perioder, hvor der er hjemsendt flere end 30 pct., så gennemsnittet samlet giver mere end 30 pct.

 

Kan jeg få kompensation, når jeg både har A- og B-indkomst?

Ja, du kan søge ordningen for freelancere mv. med både A- og B-indkomst (Ordningen blev oprettet den 18. april)

 

Ordningens målgruppe er:
- Freelancere mv. med blandet A- og B-indkomst, der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve A- og B-indkomsttab på minimum 30 pct.
- Personen skal have haft en A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud
fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år. Heraf stilles krav om, at mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst.
- Krav om, at beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten højst må udgøre 55 pct.
- Både A- og B-indkomsten kommer fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats.
Der vil blive udarbejdet en positivliste over omfattede aktiviteter.
- Modtagere må ikke være berettigede til dagpenge eller supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser som fx kontanthjælp.
- Krav om, at den årlige indkomst i 2020 ikke overstiger 800.000 kr.


Ordningen retter sig mod freelancere mv. med både A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit. Personer, der opfylder ovenstående kan få kompensation for op til 90 pct. af deres forventede A- og B-indkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned. Kompensationen er skattepligtig.


Den midlertidige kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst vil gælde fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020. Personen kan være omfattet af ordningen i maksimalt fire måneder.


Personen vil ikke kunne få kompenseret de samme tab fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19 eller for tab, som med rimelighed kunne være undgået. Personer, der har mulighed for at opnå kompensation både i ordningen for selvstændige og freelancere samt nærværende ordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst, skal vælge, hvilken ordning de søger i.
Personer, som har søgt ordningen for selvstændige og freelancere men endnu ikke har fået udbetalt kompensation, kan vælge at fortryde ansøgningen, og i stedet søge den midlertidige ordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst.
Kompensation, der allerede er udbetalt i ordningen for selvstændige og freelancere, vil blive modregnet.

Hvornår bliver pengene udbetalt?

Hidtil har meldingen været, at pengene blev udbetalt hurtigst muligt, men den 29. april meldte erhvervsminister Simon Kollerup ud, at lønkompensationsordningen og ordningen for tabt omsætning til selvstændige skal straksudbetales. 

Hvornår udbetales straksudbetalingerne?

Inden 1. maj straksudbetales lønkompensation*
Inden 11. maj straksudbetales kompensation for tabt omsætning*

*Udbetalingerne gælder alene for ubehandlede ansøgninger modtaget senest d. 28. april 2020.

Der er ikke nogen melding om, hvornår kompensation for faste udgifter senest skal udbetales, der er meldingen stadigvæk så hurtigt som muligt.

Spørgsmål og svar: Om forsikring, revision og erhvervslejelov

Kan min drifttabsforsikring anvendes?

Vær opmærksom på, at epidemi ikke er omfattet af driftstabsdækninger på dine forsikringer.

Driftstab og meromkostninger dækker nedgang i omsætningen som følge af brand, tyveri eller vandskade.

Kræver ansøgning om kompensation revisor-assistance (revisor påtegnelse) ?

Der er på nuværende tidspunkt ikke krav om revisorassistance ved indgivelse af ansøgningen. Men det kan sagtens blive et krav, når de nærmere regler for ordningen bliver udarbejdet.

 

Kan jeg gøre brug af erhvervslejeloven §23?

Erhvervslejelovens § 23 stk. 2  træder ikke i kraft trods regeringens påbud om lukning af bl.a. frisører, skønhedssaloner, restauranter etc. 

Forudsætningen for, at en lejer kan bruge denne bestemmelse, er, at udlejer ikke har opfyldt sine forpligtelser overfor lejeren, eller at brugen af det lejede indskrænkes af årsager, som udlejer er ansvarlig for eller har risikoen for. Det er klart ikke tilfældet med sundhedsmyndighedernes lukning af fx frisørsaloner. Lukningen skyldes ikke, at lokalerne er sundhedsfarlige - det skyldes den aktivitet, der er i lokalerne, som frisøren selv udøver og er ansvarlig for.

Hotline for virksomheder

Har du flere spørgsmål, så kan du ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på

Tlf.: 72 20 00 34

Hotlinen er åben: Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / Fredag kl. 9.00-15.00

Har du flere spørgsmål?

Fik du ikke svar på dine spørgsmål, så kan du se flere informationer på:

Virksomhedsguiden

Du er også velkommen til at sende en mail med dit spørgsmål til SMVdanmark på:

Corona@SMVdanmark.dk