Guide: Få svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere lærlinge, medarbejdere hjemvendt fra ferie, kommende udlandsrejser, hvad du må spørge en syg medarbejder om og meget andet, så kan du få svar på dine spørgsmål her

Spørgsmål og svar: Om medarbejdere

Må jeg som arbejdsgiver pålægge en medarbejder ikke at møde på arbejde på grund af risiko for coronavirus?

Ja, det er arbejdsgiveren, der bestemmer, om en medarbejder skal møde på arbejde eller ej. I det omfang, at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, er medarbejderen forpligtet til dette.

  • Sundhedsstyrelsen og regeringen anbefaler, at alle, der kommer hjem fra et særligt risikoområde efter den 2. marts 2020, BØR blive hjemme i 14 dage efter udrejse fra risikoområderne (uanset om de har symptomer eller ej).
  • Personale i sundheds- og ældresektoren med borger/patient-kontakt, der kommer hjem fra et særligt risikoområde efter den 2. marts 2020, SKAL blive hjemme i 14 dage efter udrejse fra risikoområderne (uanset om de har symptomer eller ej).

Se flere info på virksomhedsguiden.dk

Hvem betaler medarbejderens løn?

Hvis en medarbejder er smittet eller mistænkt for at være smittet med corona, er den normale 30-dages arbejdsgiverbetalte periode for sygedagpenge suspenderet. Det vil sige, at man kan få refusion fra 1. fraværsdag på grund af corona. Ved andre sygdomme gælder de normale regler stadig. Sygdom skal registreres på Nemrefusion. Medarbejderen skal underskrive en tro-og-love-erklæring om, at denne efter sin bedste overbevisning er syg/smittet med corona.

Du kan downloade en tro-og-loveerklæring her

For selvstændige, der måtte blive syge af corona, er den normale 2-ugers egenperiode blevet suspenderet, så selvstændige kan få sygedagpenge fra 1. fraværsdag, hvis sygdommen skyldes corona. Registrering osv. skal ske som for lønmodtagere på Nemrefusion.

Er medarbejderen hjemsendt pga. manglende arbejde/produktion, så har arbejdsgiver ret til lønkompensation i særlige tilfælde.

Se flere info på virksomhedsguiden.dk

Hvilken betaling har en medarbejder med coronavirus ret til?

Hvis en medarbejder er smittet eller mistænkt for at være smittet med corona, er den normale 30-dages arbejdsgiverbetalte periode for sygedagpenge suspenderet. Det vil sige, at man kan få refusion fra 1. fraværsdag på grund af corona.

Ved andre sygdomme gælder de normale regler stadig. Sygdom skal registreres på Nemrefusion. Medarbejderen skal underskrive en tro-og-love-erklæring om, at denne efter sin bedste overbevisning er syg/smittet med corona.

​Du kan downloade en tro-og-loveerklæring her

Se mere på virksomhedsguiden.dk

Må jeg spørge, om en medarbejder har coronavirus?

Udgangspunktet er, at arbejdsgiver ikke må spørge om årsagen til medarbejderens sygefravær. Men medarbejdere har pligt til at oplyse virksomheden, hvis de er syge, eller har mistanke om at være syge, med coronavirus.

Hvis en medarbejder er blevet anbefalet karantæne eller smittet med coronavirus, kan virksomheden registrere generelle oplysninger, for eksempel at medarbejderen er i hjemmekarantæne eller er syg, uden at komme nærmere ind på årsagen.

Datatilsynet har meldt ud, at det efter omstændighederne også kan være berettiget, at en virksomhed registrerer helbredsoplysninger, for eksempel at en medarbejder er smittet med coronavirus, hvis hensynet er, at ledelsen og kolleger kan træffe de nødvendige forholdsregler. Vær dog opmærksom på, at registreringen af oplysningerne skal være saglig og begrænses til det nødvendige. Overvej derfor altid, om registreringen er nødvendig, eller om formålet kan opnås ved at registrere færre oplysninger.

Hvad må jeg fortælle andre ansatte, hvis en medarbejder er smittet med coronavirus eller i karantæne?

Hvis en medarbejder er smittet med coronavirus eller blevet anbefalet karantæne, kan du som arbejdsgiver videregive generelle oplysninger, for eksempel at medarbejderen er i hjemmekarantæne eller er syg, uden at du kommer nærmere ind på årsagen.

Datatilsynet har meldt ud, at det efter omstændighederne kan være berettiget, at en virksomhed videregiver helbredsoplysninger, for eksempel at en medarbejder er smittet med coronavirus, hvis hensynet er, at ledelsen og kolleger kan træffe de nødvendige forholdsregler. Vær opmærksom på, at videregivelsen af oplysningerne skal være saglig og begrænses til det nødvendige.

Hvad gør jeg, hvis en medarbejder ønsker at være hjemme, men jeg mener, at medarbejderen skal møde på arbejdet?

Det er en del af ledelsesretten, at virksomheden bestemmer, hvem der skal sendes hjem eller møde op på arbejdet, med mindre myndighederne har udstedt et påbud om karantæne til en medarbejder.
Se pkt. 1.

Hvis medarbejderen dokumenterer, at ønsket om at blive hjemme ligger inden for sundhedsmyndighedernes anbefaling om at sende medarbejderen hjem, opfordrer SMVdanmark til, at virksomhederne følger myndighedernes anbefaling.
Se pkt. 1.

Hvis medarbejderen nægter at møde på arbejde, vil dette kunne få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen.
Kontakt SMVdanmark jurister for nærmere rådgivning i denne situation.

Hvad gør jeg som arbejdsgiver, hvis lægen eller sundhedsmyndighederne anbefaler, at en medarbejder f.eks. som pårørende/kollega skal sendes hjem?

Langt de fleste berørte virksomheder har valgt at støtte op om myndighedernes anbefalinger om, at sådanne medarbejdere holder sig hjemme - også selvom der er tale om frivillig karantæne og ikke en tvungen karantæne.

I SMVdanmark anbefaler vi, at virksomhederne følger myndighedernes anbefalinger.

Se også pkt. 1, 3 og 4.

Hvad gør jeg som arbejdsgiver, hvis en medarbejder ikke vil komme på arbejde af frygt for smitte?

En medarbejder kan ikke give sig selv karantæne/isolation, og det er ulovligt fravær at blive væk fra sit arbejde uden en saglig begrundelse.

Hvis en læge eller sundhedsmyndighederne vurderer, at medarbejderen skal i tvungen myndighedsbestemt karantæne/isolation, vil der være tale om en saglig grund til, at medarbejderen ikke kommer på arbejde.

Hvis medarbejderen i andre tilfælde udebliver fra arbejde, kan det føre til ansættelsesretlige konsekvenser.

Kontakt SMVdanmarks jurister for nærmere rådgivning.

Hvad gør jeg som arbejdsgiver, hvis min medarbejder ikke kan få passet sit barn, fordi daginstitutionen er lukket på grund af coronavirus?

Det er medarbejderens ansvar at finde pasning til sit barn. Medarbejderen må derfor finde alternativ pasning, mens institutionen er lukket.

Virksomheden og medarbejderen kan aftale, at medarbejderen arbejder hjemme, afspadserer eller holder ferie.

Må medarbejderen blive hjemme på grund af problemer med offentlig transport?

Medarbejderen er forpligtet til at møde på arbejde til den aftalte tid. Det er op til medarbejderen selv at finde en anden måde at komme på arbejde. Hvis medarbejderen ikke møder på arbejde, har medarbejderen ikke ret til løn den dag.

Hvad gør jeg som arbejdsgiver, hvis jeg ikke kan opretholde vores produktion og derfor ikke har arbejde til mine medarbejdere?

Det kan blive nødvendigt at opsige medarbejdere på grund af omsætningsnedgang og lignende.

Har du mellem 20 og 100 ansatte, og forventer du at afskedige mindst 10 medarbejdere inden for en vilkårlig periode på 30 dage, skal du være særlig opmærksom på reglerne om større afskedigelser og den særlige procedure, der skal følges.

Kontakt SMVdanmark for nærmere rådgivning.

Hvis du mangler arbejde til dine medarbejdere, så kan der i særlige situationer være tale om force majeure. I nogle overenskomster er der regler om opsigelse uden varsel ved force majeure, hjemsendelse af medarbejdere uden løn i særlige situationer mm.

Kontakt din arbejdsgiverorganisation for nærmere rådgivning.

Kan man hjemsende nogle medarbejdere med løn og andre uden?

I forhold til hjemsendelse kan dette gøres under ordningen for lønkompensation. Ingen medarbejdergrupper må dog stilles dårligere end andre grupper. Der kan søges lønkompensation for hele medarbejderstaben. Det kræver dog, at min. 30 % af de ansatte hjemsendes.

Der kan evt. også søges om kompensation for nedgang i omsætningen.

Du kan læse mere om betingelserne for de enkelte ordninger på www.virksomhedsguiden.dk og http://www.smvdanmark.dk

Spørgsmål og svar: Om lærlinge

Hvad sker der med lærlingens skoleophold?

Lærlinge på skoleophold skal tilbydes nødundervisning på skolen. Din lærling må ikke hjemsendes fra skolen uden aftale med dig og lærlingen.

Al undervisning skal som udgangspunkt gennemføres. Det kan være rigtigt svært at gennemføre praktisk undervisning, og det kan i helt særlige tilfælde blive nødvendigt med erstatningsundervisning på et senere tidspunkt - fx til certifikatfag.

Er lærlinge omfattet af aftalen om lønkompensation?

Ja, trepartsaftalen omfatter også lærlinge. Du kan få lønkompensation på 90 pct. af lærlingens løn, hvis der skal afskediges mere end 50 personer eller mere end 30 pct. af virksomhedens ansatte.

Staten betaler de 90 pct., mens virksomheden finansierer de sidste 10 pct. Lærlingen skal afvikle 5 feriedage i lønkompensationsperioden.

Lærlingen må som hovedregel ikke hjemsendes, men skal blive i virksomheden, hvis det sundhedsmæssigt, driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt er forsvarligt.

Uddannelsestiden forlænges ikke, med mindre det faglige udvalg indstiller det. Er lærlingen i prøvetid, stilles prøvetiden på pause.

Virksomheden skal overholde de andre regler, der gælder for lønkompensationsordningen, fx at medarbejdere ikke må afskediges af økonomiske årsager.

Hvad sker der med svendeprøverne?

Svendeprøverne skal i videst muligt omfang gennemføres, men det kan blive nødvendigt at udskyde dem. Hvis lærling og virksomhed er enige om det, kan uddannelsesaftalen forlænges til at omfatte den udskudte svendeprøve.

Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan det faglige udvalg udstede et administrativt svendebrev på disse betingelser

  • Lærlingen har mindre end tre måneder tilbage af uddannelsen
  • Der foreligger en praktikerklæring
  • Lærlingen har opnået kompetencer svarende til uddannelsens faglige mål.

Lærlinge, der falder uden for de to første muligheder, kan optages i skolepraktik og aflægge svendeprøven der.

Må skolen sende min lærling hjem i virksomheden?

Nej. Når lærlingen er på skole, skal skolen tilbyde nødundervisning i den periode, der var afsat til skoleundervisning oprindeligt.

Kan min lærling afbryde skoleopholdet og møde op i virksomheden?

Ja. Hvis du, lærlingen og skolen kan blive enige om det, kan det godt lade sig gøre.

AUB-refusionen stopper, så længe lærlingen er i virksomheden.

Lærlingen skal gennemføre skoleopholdet på et senere tidspunkt, og da vi du få AUB-refusion som sædvanlig.

Hvor findes nødlovgivningen?

Nødlovgivning på undervisningsområdet kan du finde her.

Nødbekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne kan du finde her.

Hvor kan jeg finde mere viden?

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer hele tiden deres egen hjemmeside, når der bliver fundet svar på konkrete spørgsmål.

Svar på spørgsmål om erhvervsuddannelserne kan du finde her.

Al information om corona på ministeriets område findes her.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har fundet svar på mit spørgsmål?

Hvis du har et spørgsmål om erhvervsuddannelserne og corona, så send det til chefkonsulent Heike Hoffmann.

Spørgsmål og svar: Om kompensation

Trepartsaftale om lønkompensation af 15. marts 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 15. marts 2020 indgået aftale om lønkompensation på det private arbejdsmarked.

Lønkompensationsordningen omfatter fyringstruede medarbejdere, hvor virksomheden – som et alternativ til opsigelser – kan sende medarbejderne hjem med løn, uden at de må udføre arbejde. Virksomheden kan herefter opnå lønkompensation. En forudsætning for lønkompensationen er, at virksomheden ikke samtidig afskediger nogen medarbejdere som følge af økonomiske årsager.

Hvis hjemsendelse/arbejdsfordeling er hjemlet i en overenskomst, skal virksomheden vælge mellem at anvende denne ordning eller lønkompensationsordningen. Lønkompensationsordningen gælder også for funktionærer og andre områder, hvor der ikke er mulighed for hjemsendelse/arbejdsfordeling.

Lønkompensationsordningen gælder for lønmodtagere i private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt ramt som følge af COVID-19/coronavirus, og derfor står over for at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Den midlertidige ordning er gældende fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020.

Lønkompensation for funktionærer udgør 75 % af medarbejderens løn, dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned. For ikke-funktionærer udgør lønkompensationen 90 %, dog maksimalt kr. 26.000 pr. måned.

Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie, feriefridage og/eller afspadsering på op til fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, feriedage eller afspadsering mv. til gode svarende til op til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår efter medarbejderens eget valg.

Virksomheden kan kun fradrage op til fem dage i alt pr. medarbejder mellem 9. marts 2020 og 9. juni 2020, og placeringen af de fem dage skal ske forholdsmæssigt over kompensationsperioden/hjemsendelsesperioden.

Der har – på baggrund af ordlyden af trepartsaftalen – løbende i kommunikationen været angivet, at der i forbindelse med anvendelse af lønkompensationsordningen skulle afvikles fem feriedage mv. eller fem dages tjenestefri uden løn. Dette er formentlig nu ændret, således at det antal dage, som den enkelte medarbejder skal afvikle, skal beregnes forholdsmæssigt i forhold til den konkrete hjemsendelsesperiodes længde.

Ansøgning til Erhvervsstyrelsen. Ansøgningen vil foregå digitalt.

Følg med på Virksomhedsguiden for nærmere information

 

Hvilke selskaber kan søge kompensation?

Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation. Derudover skal du leve op til følgende krav:

Du skal forvente, at din virksomhed kommer til at opleve et fald i omsætningen på mere end 40 % som følge af coronavirus/covid-19.

Dine faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts til 9. juni 202

Man skal minimum eje 25 % af en virksomhed for at kunne modtage kompensation.

Fire ejere, der hver ejer 25 %, vil maksimalt kunne modtage 23.000 kr. pr. måned pr. ejer.

 

Kan jeg få hjælp til faste udgifter?

Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter.

Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Ordningen dækker udgifter i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020. 

Ordningen er stadig under udarbejdelse og skal vedtages endeligt i Folketinget. Følg med på Virksomhedsguiden for nærmere information og tidspunkt for åbning for ansøgninger.

Kompensationsordningen vil gælde fra og med den 9. marts til den 9. juni 2020.

Ansøgningen vil foregå digitalt.

Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.

Ansøgninger modtages ikke, før ordningen åbnes.

Kan jeg få kompensation uden CVRnr?

Hvem kan få kompensationen?

Freelancere og selvstændige, der:

  • Ikke har et CVR-nr.
  • i perioden 9. marts til 9. juni forventer et indtægtstab på mindst 30 pct. som resultat af Coronavirus.
  • Har B-indkomst på mindst 180.000 kr. i 2019, eller gennemsnitligt ca. 15.000 kr. om måneden.
  • Ikke har en personlig indkomst der overstiger 0,8 mio. kr. i 2020.

Der fastlægges en særlig administrationsmodel for selvstændige, der ikke har haft en B-indkomst. Det undersøges om 0-timerskontraktansatte vil være omfattet af ordningen.

Hvad dækker kompensationen?

Kompensationen for tabt indtægt dækker:

  • 75 pct. af det forventede B-indkomsttab, dog maks. 23.000 pr. måned

Kan nyopstartede iværksættere få kompensation?

For at kunne opnå de nye kompensationer kræver den nye hjælpepakke, at din virksomheden har eksisteret i seks måneder og har haft en omsætning på minimum 15.000 kr. 

Kompensation til virksomheder, som er blevet pålagt at lukke.

Restauranter, frisører og andre virksomheder, som er blevet pålagt helt at lukke ned for at dæmme op for coronasmitte, får op til 100 pct. kompensation for faste udgifter.

Derudover vil du kunne få godtgørelse for tabt omsætning, hvis du har en omsætning, der er over 10.000 kr. pr md

Kan man kombinere flere hjælpepakker?

Man kan godt kombinere de forskellige pakker, så hvis der ikke er dækning i den ene ordning, kan man søge i den anden, eks. både lønkompensation, dækning af faste udgifter og tabskompensation.

Lønomkostninger kan ikke udgøre faste udgifter, der er man henvist til lønkompensation. Faste udgifter er udgifter så som husleje, forsikring, leasing osv.

Hvor kan jeg søge lønkompensation?

Ansøgning om lønkompensation er nu åben

Du kan nu søge om lønkompensation for dine hjemsendte medarbejdere på Virksomhedsguiden.dk og Virk.dk. Der er kø til Virksomhedsguiden.dk, men ved du, hvad du skal, kan du gå direkte til virk.dk og ansøge om lønkompensationen. SMVdanmark har testet løsningen, og den meget enkel at anvende.  Ansøgningerne behandles ikke efter ”Først-til-mølle”-princippet – der er plads til alle.

Skal jeg bruge resivorbistand vedr lønkompensation?

Det fremgår af den bekendtgørelse, som indtil videre er udarbejdet om midlertidig lønkompensation, at ansøgning afgives med tro og love erklæring, mens kontrol kan nødvendiggøre en revisorerklæring:

§ 6 Stk. 3. I forbindelse med ansøgningen skal virksomheden under strafansvar, jf. § 13, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på virksomhedsguiden.dk, jf. § 5, stk. 1.

§ 9

Virksomheden skal på forlangende udlevere oplysninger til Erhvervsstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt i forbindelse med kontrollen pålægge en virksomhed at anvende revisorbistand.

Kan man sætte lønkompensation på pause?

Ja, man kan godt trække medarbejdere tilbage på arbejde fra lønkompensation for senere at sende den samme medarbejder hjem med kompensation igen. I de dage medarbejderen er på arbejde, sættes lønkompensationen i bero.

Hvem kan søge kompensation for tabt omsætning?

Ordningen gælder for mindre virksomheder, hvor der maksimalt er 10 fuldtidsansatte. Virksomhedsformen er ikke afgørende. For at være omfattet af ordningen, skal omsætningen mindst udgøre 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned. Det er et krav, at coronavirus/covid-19 har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %.

Vær opmærksom på, at kompensationen skal tilbagebetales, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. En person (selvstændig/virksomhedsejer) kan maksimalt kompenseres én gang via denne ordning. Ejer man flere virksomheder, kan man ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold. 

Man skal minimum eje 25 % af en virksomhed for at kunne modtage kompensation.

Fire ejere, der hver ejer 25 %, vil maksimalt kunne modtage 23.000 kr. pr. måned pr. ejer.

Spørgsmål og svar: Om forsikring, revision og erhvervslejelov

Kan min drifttabsforsikring anvendes?

Vær opmærksom på, at epidemi ikke er omfattet af driftstabsdækninger på dine forsikringer.

Driftstab og meromkostninger dækker nedgang i omsætningen som følge af brand, tyveri eller vandskade.

Kræver ansøgning om kompensation revisor-assistance (revisor påtegnelse) ?

Der er på nuværende tidspunkt ikke krav om revisorassistance ved indgivelse af ansøgningen. Men det kan sagtens blive et krav, når de nærmere regler for ordningen bliver udarbejdet.

 

Kan jeg gøre brug af erhvervslejeloven §23?

Erhvervslejelovens § 23 stk. 2  træder ikke i kraft trods regeringens påbud om lukning af bl.a. frisører, skønhedssaloner, restauranter etc. 

Forudsætningen for, at en lejer kan bruge denne bestemmelse, er, at udlejer ikke har opfyldt sine forpligtelser overfor lejeren, eller at brugen af det lejede indskrænkes af årsager, som udlejer er ansvarlig for eller har risikoen for. Det er klart ikke tilfældet med sundhedsmyndighedernes lukning af fx frisørsaloner. Lukningen skyldes ikke, at lokalerne er sundhedsfarlige - det skyldes den aktivitet, der er i lokalerne, som frisøren selv udøver og er ansvarlig for.

Hotline for virksomheder

Har du flere spørgsmål, så kan du ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på

Tlf.: 72 20 00 34

Hotlinen er åben: Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / Fredag kl. 9.00-15.00

Har du flere spørgsmål?

Fik du ikke svar på dine spørgsmål, så kan du se flere informationer på:

Virksomhedsguiden

Du er også velkommen til at sende en mail med dit spørgsmål til SMVdanmark på:

Corona@SMVdanmark.dk