Guide: Få svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere lærlinge, medarbejdere hjemvendt fra ferie, kommende udlandsrejser, hvad du må spørge en syg medarbejder om og meget andet, så kan du få svar på dine spørgsmål her

Spørgsmål og svar: Om medarbejdere

Hvad gør min medarbejder, når denne har en nærkontakt i hjemmet?

Når medarbejderen er i tredje led, skal denne ikke blive hjemme.Medarbejderen skal derfor ikke blive hjemme, når sønnens sidekammerats mor er testet positiv for Covid-19, eller når medarbejderen har en nærkontakt i hjemmet, der afventer svar på sin Corona test, hvis ikke denne person udviser symptomer. Det er kun i det tilfælde, at medarbejderen selv bliver nærkontakt, at medarbejderen skal blive hjemme.

Hvad gør jeg, når min medarbejders barn er hjemsendt grundet smitteudbrud?

Hvis en medarbejder har et barn under 14 år, der er hjemsendt grundet smittetilfælde i skolen eller lignende, har den ene forælder ret til dagpenge, hvis denne er lønmodtager i et ansættelsesforhold eller selvstændig erhvervsdrivende.

 

Følgende betingelser skal være opfyldt for at modtage dagpenge:

For den selvstændige:

 • må det ikke være en mulighed at kunne drive virksomheden hjemmefra.

For lønmodtageren:

 • må det ikke være en mulighed at arbejde hjemmefra;
 • må lønmodtageren ikke have omsorgsdage eller afspadsering, der kan bruges til pasning af barnet;
 • må der ikke udbetales løn fra arbejdsgiveren; og
 • må der ikke holdes ferie i barnets hjemsendelsesperiode.

Deler forældrene bopæl, skal begge forældre opfylde ovenstående betingelser.

Hvad gør jeg, når mit barn under 14 år er testet positiv?

Hvis man har et barn under 14, der har en positiv covid-19 test, gælder ovenstående angående børns hjemsendelse ligeledes. Udover ovenstående betingelser, gælder, at hvis forælderen har ret til sygedagpenge, har forælderen ikke ret til dagpenge.

 

Man kan få udbetaling af op til 10 fraværsdage vedrørende det enkelte barn. Dog gælder, at der kun kan udbetales til én forælder pr. dag barnet er hjemme, og kun for ét barn pr. dag.

 

Den første fraværsdag er enten den dag, (i) hvor ovenstående betingelser angående barnet, der er hjemsendt pga. smittetilfælde er opfyldt eller (ii) når barnet selv er smittet med Covid-19. Perioden er afsluttet, når barnet kan komme i skole, institution m.v. igen.

Hvad gør jeg som arbejdsgiver, når min medarbejders barn er syg og venter på at få taget test/svar fra test?

Inden en lønmodtagers barn har symptomer/er syg, har lønmodtageren ikke ret til dagpenge, men må følge arbejdspladsens almindelige regler for børns sygdom, hvis lønmodtageren skal passe barnet og ikke kan arbejde. Barnet skal testes for covid-19 hurtigst muligt.

 

Hvis barnet viser sig at have en negativ covid-19 test, er det de almindelige regler for barns sygdom på arbejdspladsen der er gældende.

Gælder restriktionerne for antal af samlede personer for en arbejdsplads?

Restriktioner angående et maksimum antal er personer gælder ikke for almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads. I må derfor gerne være flere end restriktionerne tillader på samme arbejdssted, ligesom flere end dette må deltage i møder og aktiviteter i forbindelse med arbejdets udførelse.

 

Tilsvarende må der gerne være flere end 50 ansatte i kantinen på samme tid, hvis der højst er 5 personer ved det samme bord og mindst 2 meter mellem de forskellige grupper af ansatte i kantinen. Kravet om at bruge mundbind gælder ikke for kantiner, hvortil der ikke er offentlig adgang.

Må mine medarbejdere køre flere sammen i samme arbejdsbil?

Udgangspunktet er, at de almindelige arbejdsmiljøregler for transport i forbindelse med arbejdet stadig gælder. Udover disse, anbefaler sundhedsmyndighederne, at erhvervsmæssig kørsel foregår med så få forskellige personer som muligt. Sundhedsmyndighederne anbefaler yderligere, at der er god ventilation i bilen samt at der anvendes mundbind under kørsel. Det frarådes, at bilen anvendes som pauserum for flere personer.

Da det ikke er et krav, at der bruges mundbind i arbejdsbiler, er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at stille mundbind til rådighed.

Må mine medarbejdere stadig bade på arbejdspladsen?

Medarbejderne må stadig tage bad sammen på arbejdspladsen, hvis medarbejderne er raske uden symptomer og følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand.

Bør jeg inddrage mine medarbejdere i forebyggelsen af coronasmitte?

Du skal som arbejdsgiver inddrage dine medarbejdere i arbejdet med at forebygge og håndtere coronasmitte på arbejdspladsen.  Arbejdstilsynet har lavet vejledende informationsmateriale om inddragelse der kan tilgås her.

Fører Arbejdstilsynet tilsyn med arbejdspladsers forebyggelse af coronasmitte?

Ja, Arbejdstilsynet fører tilsyn med alle arbejdspladser i alle brancher, herunder alle typer af arbejdsmiljøproblemer med særlig fokus på at forebygge coronasmitte. Du kan som arbejdsgiver opleve at modtage et strakspåbud fra Arbejdstilsynet, hvis dine foranstaltninger til at forebygge coronasmitte ikke er effektive nok.

Er det en arbejdsskade, hvis min medarbejder får coronavirus, og har jeg som arbejdsgiver anmeldelsespligt?

Hvis der er mistanke om, at din medarbejder er blevet smittet med COVID-19 i forbindelse med en konkret hændelse eller en kortvarig udsættelse (op til 5 dage) for smitte på arbejdsstedet, skal du som arbejdsgiver anmelde det efter arbejdsskadeforsikringsloven som en arbejdsulykke, hvis mindst ét af følgende tre kriterier er opfyldt:

 

 1. Din medarbejder kan ikke udføre sit sædvanlige arbejde i mindst én hel dag udover tilskadekomstdagen. Så skal anmeldelse ske senest 9 dage fra første fraværsdag, eller
 2. Din medarbejder kan have krav på f.eks. refusion af behandlingsudgifter og godtgørelse for varige mén. Hvis dette er tilfældet, skal anmeldelse ske senest 9 dage efter skadens indtræden, eller
 3. Din ansatte har enten ikke endnu eller forventes ikke at kunne genoptage sit arbejde i fuldt omfang senest 5 uger efter skaden. Så skal anmeldelse ske senest på 5-ugers dagen for skadens indtræden.

 

Anmeldelse skal ske i Arbejdstilsynets og AES’ fælles digitale anmeldelsesportal EASY.

Må jeg som arbejdsgiver pålægge en medarbejder ikke at møde på arbejde på grund af risiko for coronavirus?

Ja, det er arbejdsgiveren, der bestemmer, om en medarbejder skal møde på arbejde eller ej. I det omfang, at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, er medarbejderen forpligtet til dette.

 • Sundhedsstyrelsen og regeringen anbefaler, at alle, der kommer hjem fra et særligt risikoområde efter den 2. marts 2020, BØR blive hjemme i 14 dage efter udrejse fra risikoområderne (uanset om de har symptomer eller ej).
 • Personale i sundheds- og ældresektoren med borger/patient-kontakt, der kommer hjem fra et særligt risikoområde efter den 2. marts 2020, SKAL blive hjemme i 14 dage efter udrejse fra risikoområderne (uanset om de har symptomer eller ej).

Se flere info på virksomhedsguiden.dk

Hvem betaler medarbejderens løn?

Hvis en medarbejder er smittet eller mistænkt for at være smittet med corona, er den normale 30-dages arbejdsgiverbetalte periode for sygedagpenge suspenderet. Det vil sige, at man kan få refusion fra 1. fraværsdag på grund af corona. Ved andre sygdomme gælder de normale regler stadig. Sygdom skal registreres på Nemrefusion. Medarbejderen skal underskrive en tro-og-love-erklæring om, at denne efter sin bedste overbevisning er syg/smittet med corona.

En nærkontakt defineres som:

 • Personer, der bor med en smittet person,
 • Personer, som har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person,
 • Personer, der har haft ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra som en smittet person,
 • Personer, som en smittet person har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt med inden for 1 meter i mere end 15 minutter (f.eks. ved en samtale med personen),
 • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i pleje/behandling af en person som en smittet, og ikke har benyttet de anbefalede værnemidler.

 

I de fleste arbejdssituationer, bliver en kollega ikke en nærkontakt, hvis ellers sundhedsmyndighedernes anbefalinger angående hygiejne og afstand er blevet fulgt. Hvis det f.eks. er på et kontor, hvor man ikke har været tættere på den smittede end 1 meter i en sammenhængende periode på mere end 15 minutter, er man ikke en nærkontakt.

eller:

se nærmere om nærkontakter i Sundhedsstyrelsen pjece som findes her.

Du kan downloade en tro-og-loveerklæring her

For selvstændige, der måtte blive syge af corona, er den normale 2-ugers egenperiode blevet suspenderet, så selvstændige kan få sygedagpenge fra 1. fraværsdag, hvis sygdommen skyldes corona. Registrering osv. skal ske som for lønmodtagere på Nemrefusion.

Er medarbejderen hjemsendt pga. manglende arbejde/produktion, så har arbejdsgiver ret til lønkompensation i særlige tilfælde.

Se flere info på virksomhedsguiden.dk

For medarbejdere i risikogruppen

Regeringen har foreslået en ændring af sygedagpengeloven, så medarbejdere i risikogruppen fremover kan få dagpenge - og deres arbejdsgivere få dagpengerefusion. Det gælder dog ikke med tilbagevirkende kraft og kræver en lægeerklæring. Det forventes af loven træder i kraft fredag den 22. maj eller mandag den 25. maj og gælder til udgangen af august 2020.

Læs også denne nyhed

 

Må jeg spørge, om en medarbejder har coronavirus?

Udgangspunktet er, at arbejdsgiver ikke må spørge om årsagen til medarbejderens sygefravær. Men medarbejdere har pligt til at oplyse virksomheden, hvis de er syge, eller har mistanke om at være syge, med coronavirus.

Hvis en medarbejder er blevet anbefalet karantæne eller smittet med coronavirus, kan virksomheden registrere generelle oplysninger, for eksempel at medarbejderen er i hjemmekarantæne eller er syg, uden at komme nærmere ind på årsagen.

Datatilsynet har meldt ud, at det efter omstændighederne også kan være berettiget, at en virksomhed registrerer helbredsoplysninger, for eksempel at en medarbejder er smittet med coronavirus, hvis hensynet er, at ledelsen og kolleger kan træffe de nødvendige forholdsregler. Vær dog opmærksom på, at registreringen af oplysningerne skal være saglig og begrænses til det nødvendige. Overvej derfor altid, om registreringen er nødvendig, eller om formålet kan opnås ved at registrere færre oplysninger.

Hvad må jeg fortælle andre ansatte, hvis en medarbejder er smittet med coronavirus eller i karantæne?

Hvis en medarbejder er smittet med coronavirus eller blevet anbefalet karantæne, kan du som arbejdsgiver videregive generelle oplysninger, for eksempel at medarbejderen er i hjemmekarantæne eller er syg, uden at du kommer nærmere ind på årsagen.

Datatilsynet har meldt ud, at det efter omstændighederne kan være berettiget, at en virksomhed videregiver helbredsoplysninger, for eksempel at en medarbejder er smittet med coronavirus, hvis hensynet er, at ledelsen og kolleger kan træffe de nødvendige forholdsregler. Vær opmærksom på, at videregivelsen af oplysningerne skal være saglig og begrænses til det nødvendige.

Hvad gør jeg, hvis en medarbejder ønsker at være hjemme, men jeg mener, at medarbejderen skal møde på arbejdet?

Det er en del af ledelsesretten, at virksomheden bestemmer, hvem der skal sendes hjem eller møde op på arbejdet, med mindre myndighederne har udstedt et påbud om karantæne til en medarbejder.
Se pkt. 1.

Hvis medarbejderen dokumenterer, at ønsket om at blive hjemme ligger inden for sundhedsmyndighedernes anbefaling om at sende medarbejderen hjem, opfordrer SMVdanmark til, at virksomhederne følger myndighedernes anbefaling.
Se pkt. 1.

Hvis medarbejderen nægter at møde på arbejde, vil dette kunne få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen.
Kontakt SMVdanmark jurister for nærmere rådgivning i denne situation.

Hvad gør jeg som arbejdsgiver, hvis lægen eller sundhedsmyndighederne anbefaler, at en medarbejder f.eks. som pårørende/kollega skal sendes hjem?

Langt de fleste berørte virksomheder har valgt at støtte op om myndighedernes anbefalinger om, at sådanne medarbejdere holder sig hjemme - også selvom der er tale om frivillig karantæne og ikke en tvungen karantæne.

I SMVdanmark anbefaler vi, at virksomhederne følger myndighedernes anbefalinger.

Se også pkt. 1, 3 og 4.

Hvad gør jeg som arbejdsgiver, hvis en medarbejder ikke vil komme på arbejde af frygt for smitte?

En medarbejder kan ikke give sig selv karantæne/isolation, og det er ulovligt fravær at blive væk fra sit arbejde uden en saglig begrundelse.

Hvis en læge eller sundhedsmyndighederne vurderer, at medarbejderen skal i tvungen myndighedsbestemt karantæne/isolation, vil der være tale om en saglig grund til, at medarbejderen ikke kommer på arbejde.

Hvis medarbejderen i andre tilfælde udebliver fra arbejde, kan det føre til ansættelsesretlige konsekvenser.

Kontakt SMVdanmarks jurister for nærmere rådgivning.

Hvad gør jeg som arbejdsgiver, hvis min medarbejder ikke kan få passet sit barn, fordi daginstitutionen er lukket på grund af coronavirus?

Det er medarbejderens ansvar at finde pasning til sit barn. Medarbejderen må derfor finde alternativ pasning, mens institutionen er lukket.

Virksomheden og medarbejderen kan aftale, at medarbejderen arbejder hjemme, afspadserer eller holder ferie.

Må medarbejderen blive hjemme på grund af problemer med offentlig transport?

Medarbejderen er forpligtet til at møde på arbejde til den aftalte tid. Det er op til medarbejderen selv at finde en anden måde at komme på arbejde. Hvis medarbejderen ikke møder på arbejde, har medarbejderen ikke ret til løn den dag.

Spørgsmål og svar: Om lærlinge

Hvad sker der med lærlingens skoleophold?

Lærlinge på skoleophold skal tilbydes nødundervisning på skolen. Din lærling må ikke hjemsendes fra skolen uden aftale med dig og lærlingen.

Al undervisning skal som udgangspunkt gennemføres. Det kan være rigtigt svært at gennemføre praktisk undervisning, og det kan i helt særlige tilfælde blive nødvendigt med erstatningsundervisning på et senere tidspunkt - fx til certifikatfag.

Er lærlinge omfattet af aftalen om lønkompensation?

Ja, trepartsaftalen omfatter også lærlinge. Du kan få lønkompensation på 90 pct. af lærlingens løn, hvis der skal afskediges mere end 50 personer eller mere end 30 pct. af virksomhedens ansatte.

Staten betaler de 90 pct., mens virksomheden finansierer de sidste 10 pct. Lærlingen skal afvikle 5 feriedage i lønkompensationsperioden.

Lærlingen må som hovedregel ikke hjemsendes, men skal blive i virksomheden, hvis det sundhedsmæssigt, driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt er forsvarligt.

Uddannelsestiden forlænges ikke, med mindre det faglige udvalg indstiller det. Er lærlingen i prøvetid, stilles prøvetiden på pause.

Virksomheden skal overholde de andre regler, der gælder for lønkompensationsordningen, fx at medarbejdere ikke må afskediges af økonomiske årsager.

Hvad sker der med svendeprøverne?

Svendeprøverne skal i videst muligt omfang gennemføres, men det kan blive nødvendigt at udskyde dem. Hvis lærling og virksomhed er enige om det, kan uddannelsesaftalen forlænges til at omfatte den udskudte svendeprøve.

Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan det faglige udvalg udstede et administrativt svendebrev på disse betingelser

 • Lærlingen har mindre end tre måneder tilbage af uddannelsen
 • Der foreligger en praktikerklæring
 • Lærlingen har opnået kompetencer svarende til uddannelsens faglige mål.

Lærlinge, der falder uden for de to første muligheder, kan optages i skolepraktik og aflægge svendeprøven der.

Må skolen sende min lærling hjem i virksomheden?

Nej. Når lærlingen er på skole, skal skolen tilbyde nødundervisning i den periode, der var afsat til skoleundervisning oprindeligt.

Kan min lærling afbryde skoleopholdet og møde op i virksomheden?

Ja. Hvis du, lærlingen og skolen kan blive enige om det, kan det godt lade sig gøre.

AUB-refusionen stopper, så længe lærlingen er i virksomheden.

Lærlingen skal gennemføre skoleopholdet på et senere tidspunkt, og da vi du få AUB-refusion som sædvanlig.

Hvor findes nødlovgivningen?

Nødlovgivning på undervisningsområdet kan du finde her.

Nødbekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne kan du finde her.

Hvor kan jeg finde mere viden?

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer hele tiden deres egen hjemmeside, når der bliver fundet svar på konkrete spørgsmål.

Svar på spørgsmål om erhvervsuddannelserne kan du finde her.

Al information om corona på ministeriets område findes her.

Spørgsmål og svar: Om forsikring og erhvervslejelov

Kan min drifttabsforsikring anvendes?

Vær opmærksom på, at epidemi ikke er omfattet af driftstabsdækninger på dine forsikringer.

Driftstab og meromkostninger dækker nedgang i omsætningen som følge af brand, tyveri eller vandskade.

Kan jeg gøre brug af erhvervslejeloven §23?

Erhvervslejelovens § 23 stk. 2  træder ikke i kraft trods regeringens påbud om lukning af bl.a. frisører, skønhedssaloner, restauranter etc. 

Forudsætningen for, at en lejer kan bruge denne bestemmelse, er, at udlejer ikke har opfyldt sine forpligtelser overfor lejeren, eller at brugen af det lejede indskrænkes af årsager, som udlejer er ansvarlig for eller har risikoen for. Det er klart ikke tilfældet med sundhedsmyndighedernes lukning af fx frisørsaloner. Lukningen skyldes ikke, at lokalerne er sundhedsfarlige - det skyldes den aktivitet, der er i lokalerne, som frisøren selv udøver og er ansvarlig for.

Hotline for virksomheder

Har du flere spørgsmål, så kan du ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på

Tlf.: 72 20 00 34

Hotlinen er åben: Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / Fredag kl. 9.00-15.00

Har du flere spørgsmål?

Fik du ikke svar på dine spørgsmål, så kan du se flere informationer på:

Virksomhedsguiden

Du er også velkommen til at sende en mail med dit spørgsmål til SMVdanmark på:

Corona@SMVdanmark.dk