Guide: Få svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere lærlinge, medarbejdere hjemvendt fra ferie, kommende udlandsrejser, hvad du må spørge en syg medarbejder om og meget andet, så kan du få svar på dine spørgsmål her

Spørgsmål og svar: Om medarbejdere

Hvad skal jeg gøre, hvis min medarbejder er smittet med coronavirus ?

Hvis din medarbejder er smittet med coronavirus, skal vedkommende sygemelde sig, og fraværet er at betragte som lovligt. Det er herefter reglerne for sygdom på arbejdspladsen der gælder. Hvis ikke du har indgået overenskomst, og hvis ikke medarbejderen er funktionær, skal du betale en sygeløn svarende til sygedagpengesatsen til medarbejderen. Det er i 2021 højest kr. 120,54 i timen. Du skal betale de første 30 dage, hvorefter du får refusion fra kommunen.

Hvis din medarbejder er funktionær, skal du betale almindelig løn til medarbejderen. Efter 30 dage kan du få refusion fra kommunen svarende til sygedagpengesatsen.

De tidligere regler om ret til refusion for sygedagpenge fra dag 1 er ikke længere gældende.

Tidligere blev der lavet midlertidige regler om refusion af sygedagpenge fra dag 1 i forbindelse med corona-relateret fravær. Disse regler udløb den 30. juni 2021.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg selv er smittet med coronacvirus?

For selvstændige er reglerne om udvidet adgang til sygedagpenge ligeledes ophørt. Det er her de almindelige regler om sygedagpenge der gælder, hvis du bliver syg med corona. Du kan læse mere om reglerne på borger.dk.

Hvad skal jeg gøre, hvis min medarbejder er formodet smittet?

Det er for arbejdsgivere ikke længere muligt at få refusion for dagpenge fra dag 1 grundet corona-relateret fravær. Hvis du har en medarbejder, der er nærkontakt eller formodet smittet, kommer betalingen for fraværet an på, om det er medarbejderen der vil blive hjemme, eller dig som arbejdsgiver der sender medarbejderen hjem.

Hvis du som arbejdsgiver har en medarbejder der har været i nærkontakt med en coronasmittet, og du mener, at vedkommende skal blive hjemme for at undgå smitte på arbejdspladsen, er medarbejderen at betragte som syg, og du bærer udgiften til dette.

Mener du derimod, at din medarbejder godt kan komme på arbejde – måske fordi vedkommende kan gå alene eller andet, så skal din medarbejder enten møde ind på arbejde eller selv betale for at blive hjemme i isolation.

Sundhedsmyndighederne anbefaler ikke længere, at man absolut skal gå i isolation, hvis man har været nærkontakt. Smitteopsporingen vil ofte fortælle din medarbejder, om de anbefaler at vedkommende går i isolation eller ej.

Hvad gør min medarbejder, når denne har en nærkontakt i hjemmet?

Når medarbejderen er i tredje led, skal denne i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger, ikke blive hjemme.Medarbejderen skal derfor ikke blive hjemme, når sønnens sidekammerats mor er testet positiv for Covid-19, eller når medarbejderen har en nærkontakt i hjemmet, der afventer svar på sin Corona test.

Hvad gør jeg, når min medarbejders barn er hjemsendt grundet smitteudbrud?

Hvis din medarbejders barn ikke kan tage i skole, daginstitution eller lignende grundet smitteudbrud på stedet, skal din medarbejder selv betale for at holde fri, hvis barnet skal passes i hjemmet. Reglerne om mulighed for dagpenge til medarbejderne i dette tilfælde er ikke længere gældende.

Hvad gør jeg, når mit barn under 14 år er testet positiv?

De midlertidige regler om ret til dagpenge til pasning af eget barn, hvis barnet er syg med coronavirus er ophævet. Det er arbejdspladsens almindelige regler for barns sygdom der gælder.

Hvad gør jeg som arbejdsgiver, når min medarbejders barn er syg og venter på at få taget test/svar fra test?

Inden en lønmodtagers barn har symptomer/er syg, har lønmodtageren ikke ret til dagpenge, men må følge arbejdspladsens almindelige regler for børns sygdom, hvis lønmodtageren skal passe barnet og ikke kan arbejde. Barnet skal testes for covid-19 hurtigst muligt.

 

Hvis barnet viser sig at have en negativ covid-19 test, er det de almindelige regler for barns sygdom på arbejdspladsen der er gældende.

Gælder restriktionerne for antal af samlede personer for en arbejdsplads?

Restriktioner angående et maksimum antal er personer gælder ikke for almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads. I må derfor gerne være flere end restriktionerne tillader på samme arbejdssted, ligesom flere end dette må deltage i møder og aktiviteter i forbindelse med arbejdets udførelse.

 

 

Må mine medarbejdere køre flere sammen i samme arbejdsbil?

Udgangspunktet er, at de almindelige arbejdsmiljøregler for transport i forbindelse med arbejdet stadig gælder. Udover disse, anbefaler sundhedsmyndighederne, at erhvervsmæssig kørsel foregår med så få forskellige personer som muligt. Sundhedsmyndighederne anbefaler yderligere, at der er god ventilation i bilen samt at der anvendes mundbind under kørsel. Det frarådes, at bilen anvendes som pauserum for flere personer.

Da det ikke er et krav, at der bruges mundbind i arbejdsbiler, er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at stille mundbind til rådighed.

Må mine medarbejdere stadig bade på arbejdspladsen?

Medarbejderne må stadig tage bad sammen på arbejdspladsen, hvis medarbejderne er raske uden symptomer og følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand.

Bør jeg inddrage mine medarbejdere i forebyggelsen af coronasmitte?

Du skal som arbejdsgiver inddrage dine medarbejdere i arbejdet med at forebygge og håndtere coronasmitte på arbejdspladsen.  Arbejdstilsynet har lavet vejledende informationsmateriale om inddragelse der kan tilgås her.

Fører Arbejdstilsynet tilsyn med arbejdspladsers forebyggelse af coronasmitte?

Ja, Arbejdstilsynet fører tilsyn med alle arbejdspladser i alle brancher, herunder alle typer af arbejdsmiljøproblemer med særlig fokus på at forebygge coronasmitte. Du kan som arbejdsgiver opleve at modtage et strakspåbud fra Arbejdstilsynet, hvis dine foranstaltninger til at forebygge coronasmitte ikke er effektive nok.

Er det en arbejdsskade, hvis min medarbejder får coronavirus, og har jeg som arbejdsgiver anmeldelsespligt?

Hvis der er mistanke om, at din medarbejder er blevet smittet med COVID-19 i forbindelse med en konkret hændelse eller en kortvarig udsættelse (op til 5 dage) for smitte på arbejdsstedet, skal du som arbejdsgiver anmelde det efter arbejdsskadeforsikringsloven som en arbejdsulykke, hvis mindst ét af følgende tre kriterier er opfyldt:

 

  1. Din medarbejder kan ikke udføre sit sædvanlige arbejde i mindst én hel dag udover tilskadekomstdagen. Så skal anmeldelse ske senest 9 dage fra første fraværsdag, eller
  2. Din medarbejder kan have krav på f.eks. refusion af behandlingsudgifter og godtgørelse for varige mén. Hvis dette er tilfældet, skal anmeldelse ske senest 9 dage efter skadens indtræden, eller
  3. Din ansatte har enten ikke endnu eller forventes ikke at kunne genoptage sit arbejde i fuldt omfang senest 5 uger efter skaden. Så skal anmeldelse ske senest på 5-ugers dagen for skadens indtræden.

 

Anmeldelse skal ske i Arbejdstilsynets og AES’ fælles digitale anmeldelsesportal EASY.

Må jeg spørge, om en medarbejder har coronavirus?

Udgangspunktet er, at arbejdsgiver ikke må spørge om årsagen til medarbejderens sygefravær. Men medarbejdere har pligt til at oplyse virksomheden, hvis de er syge, eller har mistanke om at være syge, med coronavirus.

Hvis en medarbejder er blevet anbefalet karantæne eller smittet med coronavirus, kan virksomheden registrere generelle oplysninger, for eksempel at medarbejderen er i hjemmekarantæne eller er syg, uden at komme nærmere ind på årsagen.

Datatilsynet har meldt ud, at det efter omstændighederne også kan være berettiget, at en virksomhed registrerer helbredsoplysninger, for eksempel at en medarbejder er smittet med coronavirus, hvis hensynet er, at ledelsen og kolleger kan træffe de nødvendige forholdsregler. Vær dog opmærksom på, at registreringen af oplysningerne skal være saglig og begrænses til det nødvendige. Overvej derfor altid, om registreringen er nødvendig, eller om formålet kan opnås ved at registrere færre oplysninger.

Hvad må jeg fortælle andre ansatte, hvis en medarbejder er smittet med coronavirus eller i karantæne?

Hvis en medarbejder er smittet med coronavirus eller blevet anbefalet karantæne, kan du som arbejdsgiver videregive generelle oplysninger, for eksempel at medarbejderen er i hjemmekarantæne eller er syg, uden at du kommer nærmere ind på årsagen.

Datatilsynet har meldt ud, at det efter omstændighederne kan være berettiget, at en virksomhed videregiver helbredsoplysninger, for eksempel at en medarbejder er smittet med coronavirus, hvis hensynet er, at ledelsen og kolleger kan træffe de nødvendige forholdsregler. Vær opmærksom på, at videregivelsen af oplysningerne skal være saglig og begrænses til det nødvendige.

Hvad gør jeg som arbejdsgiver, hvis en medarbejder ikke vil komme på arbejde af frygt for smitte?

En medarbejder kan ikke give sig selv karantæne/isolation, og det er ulovligt fravær at blive væk fra sit arbejde uden en saglig begrundelse.

Hvis en læge eller sundhedsmyndighederne vurderer, at medarbejderen skal i tvungen myndighedsbestemt karantæne/isolation, vil der være tale om en saglig grund til, at medarbejderen ikke kommer på arbejde.

Hvis medarbejderen i andre tilfælde udebliver fra arbejde, kan det føre til ansættelsesretlige konsekvenser.

Kontakt SMVdanmarks jurister for nærmere rådgivning.

Hvad gør jeg som arbejdsgiver, hvis min medarbejder ikke kan få passet sit barn, fordi daginstitutionen er lukket på grund af coronavirus?

Det er medarbejderens ansvar at finde pasning til sit barn. Medarbejderen må derfor finde alternativ pasning, mens institutionen er lukket.

Virksomheden og medarbejderen kan aftale, at medarbejderen arbejder hjemme, afspadserer eller holder ferie.

Må medarbejderen blive hjemme på grund af problemer med offentlig transport?

Medarbejderen er forpligtet til at møde på arbejde til den aftalte tid. Det er op til medarbejderen selv at finde en anden måde at komme på arbejde. Hvis medarbejderen ikke møder på arbejde, har medarbejderen ikke ret til løn den dag.

Spørgsmål og svar: Om lærlinge

Hvad sker der med lærlingens skoleophold?

Lærlinge på skoleophold skal tilbydes nødundervisning på skolen. Din lærling må ikke hjemsendes fra skolen uden aftale med dig og lærlingen.

Al undervisning skal som udgangspunkt gennemføres. Det kan være rigtigt svært at gennemføre praktisk undervisning, og det kan i helt særlige tilfælde blive nødvendigt med erstatningsundervisning på et senere tidspunkt - fx til certifikatfag.

Er lærlinge omfattet af aftalen om lønkompensation?

Ja, trepartsaftalen omfatter også lærlinge. Du kan få lønkompensation på 90 pct. af lærlingens løn, hvis der skal afskediges mere end 50 personer eller mere end 30 pct. af virksomhedens ansatte.

Staten betaler de 90 pct., mens virksomheden finansierer de sidste 10 pct. Lærlingen skal afvikle 5 feriedage i lønkompensationsperioden.

Lærlingen må som hovedregel ikke hjemsendes, men skal blive i virksomheden, hvis det sundhedsmæssigt, driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt er forsvarligt.

Uddannelsestiden forlænges ikke, med mindre det faglige udvalg indstiller det. Er lærlingen i prøvetid, stilles prøvetiden på pause.

Virksomheden skal overholde de andre regler, der gælder for lønkompensationsordningen, fx at medarbejdere ikke må afskediges af økonomiske årsager.

Hvad sker der med svendeprøverne?

Svendeprøverne skal i videst muligt omfang gennemføres, men det kan blive nødvendigt at udskyde dem. Hvis lærling og virksomhed er enige om det, kan uddannelsesaftalen forlænges til at omfatte den udskudte svendeprøve.

Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan det faglige udvalg udstede et administrativt svendebrev på disse betingelser

  • Lærlingen har mindre end tre måneder tilbage af uddannelsen
  • Der foreligger en praktikerklæring
  • Lærlingen har opnået kompetencer svarende til uddannelsens faglige mål.

Lærlinge, der falder uden for de to første muligheder, kan optages i skolepraktik og aflægge svendeprøven der.

Må skolen sende min lærling hjem i virksomheden?

Nej. Når lærlingen er på skole, skal skolen tilbyde nødundervisning i den periode, der var afsat til skoleundervisning oprindeligt.

Kan min lærling afbryde skoleopholdet og møde op i virksomheden?

Ja. Hvis du, lærlingen og skolen kan blive enige om det, kan det godt lade sig gøre.

AUB-refusionen stopper, så længe lærlingen er i virksomheden.

Lærlingen skal gennemføre skoleopholdet på et senere tidspunkt, og da vi du få AUB-refusion som sædvanlig.

Hvor findes nødlovgivningen?

Nødlovgivning på undervisningsområdet kan du finde her.

Nødbekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne kan du finde her.

Hvor kan jeg finde mere viden?

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer hele tiden deres egen hjemmeside, når der bliver fundet svar på konkrete spørgsmål.

Svar på spørgsmål om erhvervsuddannelserne kan du finde her.

Al information om corona på ministeriets område findes her.

Spørgsmål og svar: Om forsikring og erhvervslejelov

Kan min drifttabsforsikring anvendes?

Vær opmærksom på, at epidemi ikke er omfattet af driftstabsdækninger på dine forsikringer.

Driftstab og meromkostninger dækker nedgang i omsætningen som følge af brand, tyveri eller vandskade.

Kan jeg gøre brug af erhvervslejeloven §23?

Erhvervslejelovens § 23 stk. 2  træder ikke i kraft trods regeringens påbud om lukning af bl.a. frisører, skønhedssaloner, restauranter etc. 

Forudsætningen for, at en lejer kan bruge denne bestemmelse, er, at udlejer ikke har opfyldt sine forpligtelser overfor lejeren, eller at brugen af det lejede indskrænkes af årsager, som udlejer er ansvarlig for eller har risikoen for. Det er klart ikke tilfældet med sundhedsmyndighedernes lukning af fx frisørsaloner. Lukningen skyldes ikke, at lokalerne er sundhedsfarlige - det skyldes den aktivitet, der er i lokalerne, som frisøren selv udøver og er ansvarlig for.

Hotline for virksomheder

Har du flere spørgsmål, så kan du ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på

Tlf.: 72 20 00 34

Hotlinen er åben: Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / Fredag kl. 9.00-15.00

Har du flere spørgsmål?

Fik du ikke svar på dine spørgsmål, så kan du se flere informationer på:

Virksomhedsguiden

Du er også velkommen til at sende en mail med dit spørgsmål til SMVdanmark på:

Corona@SMVdanmark.dk