Offentligt opgavetyveri: Kommuner skal forpligtes til at følge udbudsresultater

Intentionen om at stramme reglerne for det offentliges udregning af egne kontrolbud er god, men virkningsløs hvis ikke det offentlige forpligtes til at følge resultaterne af udbudsrunderne, hvori kontrolbuddene indgår. Det skriver SMVdanmark i sit høringssvar til embedsværket.

Alt for ofte har landets SMV’ere oplevet, at kommuner vælger at lade deres egne håndværkerafdelinger fortsætte med at udføre arbejde for kommunen, selvom et udbud har vist, at private kan udføre opgaverne billigere og bedre. Dertil kommer, at man i det hele taget kan stille spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt, at en kommune selv udfører den slags arbejde, i stedet for at lade private virksomheder gøre det. Mange virksomheder oplever, at deres kommune på en gang er virksomhedernes lokale myndighed, potentielt vigtigste kunde, og værste konkurrent, som fratager dem arbejde, og som virksomhederne og deres medarbejdere medfinansierer gennem skatten.

Derfor er det, ifølge cheføkonom i SMVdanmark, Lars Magnus Christensen, positivt, at et bredt udsnit af Folketingets partier sidste år besluttede, dels at stramme reglerne for beregningen af de kontroludbud kommuner og regioner afgiver på udførsel af egne opgaver, dels at der oprettes en uafhængig klagemyndighed, som skal give virksomheder én klageindgang, hvis de oplever unfair konkurrence fra det offentlige.

Men efter at have nærlæst lovforslagene, der i de sidste måneder har været i høring, opfordrer SMVdanmark blandt andet til, at kommuner og regioner forpligtes til at følge udfaldet af udbudsrunderne.

 

Gode, men virkningsløse tiltag

Høringsrunden for udkastene til lovforslag sluttede i mandags og i den forbindelse udtrykte

SMVdanmark tilfredshed med, at kravene til, hvad der skal regnes ind i kommunernes egne kontroludbud, skærpes, så det offentlige ikke kan underbyde de private virksomheder, der ønsker at være leverandører til kommuner og regioner.

Men Lars Magnus Christensen påpeger, at skærpelsen er uden reel effekt, hvis ikke kommunerne forpligtes på at følge udbuddets resultat:

”I dag er det sådan, at kommunen ikke er forpligtet til at følge resultatet af et udbud og er derfor ikke forpligtet til at bruge en privat leverandør, selvom dennes bud er lavere end kommunes eget. Det har vi gennem årene set mange eksempler på – også selvom forskellen har udgjort flere millioner kroner på flerårige rammeaftaler,” siger Lars Magnus Christensen.

”Hvis man kun indfører skærpede krav til udregning af kontrolbud uden samtidig at indføre regler, der forpligter kommuner til at følge resultatet af det udbud, hvori kontrolbuddet indgår, så opnås formålet med loven ikke. Derfor mener vi, at kommunerne skal forpligtes til at følge resultaterne af udbuddene,” siger Lars Magnus Christensen.

 

Hurtigere behandling af klager

Et andet forslag er oprettelsen af en fælles klagemyndighed, der skal behandle klager om offentlig erhvervsvirksomhed.

”Det har før været en uoverskuelig og langsommelig proces at klage over offentlig erhvervsvirksomhed. Sidste gang SMVdanmark indgav en klage over en kommunes overtrædelse af kommunalfuldmagten, var sagsbehandlingstiden fire år, så det er godt, at man nu vil skabe én effektiv klageinstans,” siger Lars Magnus Christensen, der dog ikke er udelt begejstret:

”Vi vil anbefale, at klagemyndigheden skal kunne behandle alle klager ved forhold, hvor private aktører er leverandører til kommuner og alle aspekter som gør sig gældende i den forbindelse. Det gælder f.eks. også hjemmeplejen, hvor konkurrencen mellem offentlig og privat er mest konkret og varig. Der er indenfor det område et klart behov for at sikre en hurtig og effektiv klageadgang.”

 

Klagemyndigheden skal kunne sanktionere

I forhold til klager over kommunernes opgavetyveri, opfordrer SMVdanmark til, at klagemyndigheden får mulighed for at sanktionere det offentlige og pålægge erstatning ved tab.

Ifølge udkastet får klagemyndigheden en række beføjelser til at skride ind overfor erhvervsaktiviteter og priser, som er regelstridige, men klagemyndigheden tillægges ingen beføjelser til at sanktionere allerede skete overtrædelser eller tildele kompensation til de virksomheder, der har lidt tab som følge af en kommunes overtrædelse af reglerne. Det indebærer, at ingen myndighed risikerer andet, end at man må standse en ulovlig adfærd. Det mener SMVdanmark er uholdbart. En klagemyndighed skal have mulighed for at pålægge sanktioner og tilkende erstatning, hvis det offentlige påfører virksomheder tab, ved at overtræde reglerne. Her kan lovgiver søge inspiration i reglerne for Klagenævn for Udbud.