Konjunkturanalyse 4. kvartal 2020

Dansk økonomi var i efteråret i gang med at komme sig igen efter nedlukningen og de mange restriktioner i foråret og henover som-meren. På trods af den generelle genopretning i økonomien, steg SMVdanmarks konjunkturbarometer kun en anelse fra 3. til 4. kvartal. Det tyder på, at de små og mellemstore virksomheder er blandt de hårdest ramte af coronakrisen.

Fakta om undersøgelsen

SMVdanmarks konjunkturanalyse er baseret på et spørgeskema udsendt til godt 828 respondenter, hvoraf 653 små og mellemstore virksomheder har deltaget. Virksomhederne beskæftiger sig inden for byggeri, mindre industri, butikshåndværk, autoreparation og beslægtede servicefag. Svarene er indsamlet i perioden 16. november til 3. december 2020.

SMVdanmarks Konjunkturbarometer er et simpelt gennemsnit af konjunkturspørgsmålene, som vedrører forventningerne til virksomhedernes økonomi, Danmarks økonomi, virksomhedernes forventning til årets resultat og investeringslysten. Barometeret bruges til at tage temperaturen på SMV’ernes overordnede økonomiske situation i dette kvartal.

Hent analysen som PDF

Om SMVdanmark

SMVdanmark er hovederhvervsorganisation for landets små og mellemstore virksomheder, SMV’erne. Vores mission er at sikre SMV’erne de bedste betingelser for vækst og udvikling til gavn for Danmark. Det gør vi ved at rejse de problemstillinger, der lægger hindringer i vejen for SMV’erne i deres hverdag og sammen med politikere og myndigheder at finde løsninger, der gør det muligt for de mindste virksomheder at leve op til love, regler og omverdenens forventninger.

SMVdanmark blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag omkring 18.000 SMV’er indenfor byggeri, industri, auto, service og butiksfag. Medlemsvirksomhederne repræsenterer både traditionelle håndværksfag, højteknologiske fremstillingsvirksomheder og fagområder som it, design og grafiske fag.

SMVdanmarks SMV-konjunkturvurdering – december 2020

ISSN: 1901-9084

SMVdanmarks SMV-konjunkturvurdering udgives af SMVdanmark fire gange årligt.

SMV-konjunkturvurderingen kan hentes gratis på SMVdanmarks hjemmeside

Redaktionen er afsluttet 18. december 2020.

 

Henvendelse vedrørende analysen:

SMVdanmark • Islands Brygge 26 • 2300 København S

Tlf. +45 33 93 20 00 • Fax +45 33 32 01 74 • www.SMVdanmark.dk

Ansv. red.:     Mia Amalie Holstein (holstein@SMVdanmark.dk)

Redaktion:     Bjarke Roed-Frederiksen (bjarke@smvdanmark.dk)

                        Lasse Lundqvist (lundqvist@SMVdanmark.dk) og                                   

                        Anders Bregnhøj Jensen (bregnhoj@SMVdanmark.dk)

Dansk økonomi var i efteråret i gang med at komme sig igen efter nedlukningen og de mange restriktioner i foråret og henover sommeren. På trods af den generelle genopretning i økonomien, steg SMVdanmarks konjunkturbarometer kun en anelse fra 3. til 4. kvartal. Det tyder på, at de små og mellemstore virksomheder er blandt de hårdest ramte af coronakrisen. Spørgeskemaet bag konjunkturvurderingen er indsamlet inden covid19-smitten blussede markant op i december, og konjunkturindikatoren ville nok have ligget endnu svagere i 4. kvartal, hvis indsamlingen af spørgeskemaer var foretaget senere i kvartalet.

Konjunkturindikatoren steg til -24 i 4. kvartal fra -27 i 3. kvartal. I 2. kvartal under nedlukningen nåede indikatoren helt ned på -42, det laveste siden indikatoren blev indført i 2004. Værdier under 0 svarer til, at der er flere adspurgte, som vurderer situationen negativt end positivt sammenlignet med for et år siden. Det vil sige, at der er overvægt af pessimister. Jo mere negativ, desto større overvægt af pessimister. Omvendt svarer positive værdier til en overvægt af optimister.

 

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • SMVdanmarks samlede konjunkturbarometer steg med 3 fra ‑27 i 3. kvartal til ‑24 i 4. kvartal. Det er stadig tæt på det svageste niveau for barometret nogensinde. Og kun en anelse bedre end under finanskrisen i 2008-09. Det tyder på negativ vækst i Danmarks bruttonationalprodukt på årsbasis igen i 4.kvartal.
  • SMV’ernes vurdering af Danmarks økonomiske situation steg kun med 1 fra -72 til -71. Fremgangen i det samlede konjunkturbarometer var dermed trukket af de øvrige underspørgsmål.
  • Således steg vurderingen af virksomhedens egen økonomiske situation med 4 fra -14 til -10.
  • Forventningen til årets resultat steg ligeledes med 4 fra -8 til ‑4.
  • Eksporttilliden rettede sig lidt fra -6 til -4, men underleverandører til eksportører er fortsat hårdt ramt.

SMVdanmarks Konjunkturindikator steg til -24 i 4. kvartal fra -27 i 3. kvartal. I 2. kvartal under nedlukningen nåede indikatoren helt ned på -42, det laveste siden indikatoren blev indført i 2004.

Indikatoren rettede sig således kun en anelse i 4. kvartal selvom dansk økonomi i efteråret var i gang med at komme sig igen efter nedlukningen og de mange restriktioner i foråret og henover sommeren. Det tyder på, at de små og mellemstore virksomheder har svært ved at komme i gang igen. Spørgeskemaet bag konjunkturvurderingen er indsamlet inden covid19-smitten blussede markant op i december, og konjunkturindikatoren ville nok have ligget endnu svagere i 4. kvartal, hvis indsamlingen af spørgeskemaer var foretaget senere i kvartalet, hvor en række virksomheder igen er ramt af nedlukninger.

SMVdanmarks Konjunkturbarometer har en nogenlunde pæn samvariation med væksten i Danmarks bruttonationalprodukt (BNP), se figur 1. Konjunkturbarometeret sammenligninger situationen med samme tidspunkt for ét år siden, og derfor vises væksten i BNP i forhold til samme kvartal året før. Den beskedne fremgang i SMVdanmarks Konjunkturbarometer i 4. kvartal indikerer, at BNP vil vise sig at være faldet (negativ vækst) i 4. kvartal 2020 sammenlignet med 4. kvartal 2019, ligesom det var tilfældet i 2. og 3. kvartal. 

Danmarks Statistik opgør også et konjunkturbarometer. I Danmarks Statistiks erhvervstillidsindikator indgår der ikke kun små og mellemstore virksomheder men også store virksomheder. Danmarks Statistiks erhvervstillid rettede sig noget hurtigere end SMVdanmarks Konjunkturbarometer efter nedlukningen i foråret, og ligger nu på et relativt højere niveau, se figur 2. Det understreger, at det især er de små virksomheder, som fortsat lider og har svært ved at komme i gang igen.

Danmarks økonomiske situation

Konjunkturindikatoren dannes på baggrund af fire konjunkturspørgsmål. Af de fire ligger vurdering af Danmarks økonomiske situation klart lavest. Samtidig steg vurderingen af Danmarks økonomiske situation kun med 1 fra ‑72 i 3. kvartal til ‑71 i 4. kvartal. SMV’erne vurderer altså stadig, at Danmarks økonomiske situation er historisk svag. Til sammenligning lå niveauet på -78 pct. under finanskrisen.

 

Virksomhedernes økonomiske situation

Virksomhedernes vurdering af deres økonomiske situation steg med 4 fra -14 til -10 på linje med udviklingen i det samlede barometer. Trods stigningen er niveauet stadig under nul, svarende til at et flertal ser 

virksomhedens økonomiske situation som værre end for et år siden. Der er da også et langt stykke vej før SMV’ernes vurdering af deres egen virksomheds situation er tilbage på niveauet før coronakrisen.

Virksomhedernes vurdering af deres egen situation på nuværende tidspunkt sammenlignet med sidste år er steget relativt mere end deres vurdering af den samlede økonomi. Det betyder, at afstanden mellem de to vurderinger i indeværende kvartal er på sit højeste nogensinde, se figur 3.

Forventninger til årets resultat

Virksomhedernes forventninger til åres resultat følger ofte virksomhedernes vurdering af den økonomiske situation, hvilket er oplagt, da begge spørgsmål vedrører virksomhedens økonomi. Det var også tilfældet i 4. kvartal, hvor virksomhedernes forventninger til resultatet steg med 4 fra ‑14 til ‑10.

 

Investeringslysten

Når virksomhederne vurderer, at den danske økonomi er i så ringe tilstand, som de gør, kan virksomhederne heller ikke se nogen fordel i at investere i produktionsudvidelser på nuværende tidspunkt. Der er dog lidt færre virksomheder, som mener, at det slet ikke er fordelagtigt at investere sammenlignet med sidste kvartal. Således steg underindekset for investeringslysten marginalt fra ‑12 til ‑11. Investeringslysten kan fremadrettet tænkes at bedres, både fordi konjunkturerne forbedres og grundet den vedtagne Aftale om grøn skattereform, som blandt andet indeholder et såkaldt grønt investeringsvindue.

Underleverandører til eksportører er hårdt ramt

Eksporttilliden steg en anelse fra 3. kvartal til 4.kvartal trukket af, at et spinkelt flertal af de eksporterende SMV’er nu igen venter fremgang efter et flertal har ventet tilbagegang de seneste to kvartaler. Stigningen i den samlede eksporttillid dækker dog over et markant fald i tilliden blandt underleverandører til eksportørerne. Således nåede sidstnævnte det laveste siden tilliden blev målt første gang i 2012.

Bilag

Beregning af SMV-konjunkturbarometeret

SMVdanmarks Konjunkturbarometer er baseret på følgende fire spørgsmål:

 

  1. Hvordan vurderer du virksomhedens generelle økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt året før?

 

  1. Hvordan forventer du på nuværende tidspunkt, at virksomhedens resultat for indeværende år bliver i forhold til resultatet for sidste år?

 

  1. Hvor fordelagtigt mener du, det er at investere i produktionsudvidelser på nuværende tids­punkt i forhold til samme tidspunkt sidste år?

 

  1. Hvordan vurderer du Danmarks økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt sidste år?

 

Der er foretaget en vægtning af svarene, så hver af de hovedbrancher, der indgår i panelet får den samme vægt, som branchen har på landsplan. Service indeholder kun udvalgte servicefag.

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein

Bjarke Roed-Frederiksen

Chefkonsulent

mobil 60665520 Læs mere om Bjarke Roed-Frederiksen

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist