Dårlige parkeringsforhold i København giver erhvervslivet problemer

Antallet af kommunale parkeringspladser pr. bil er faldet i Københavns Kommune. 70 pct. af virksomhederne er enten utilfredse eller meget utilfredse med parkeringsmulighederne i kommunen.

Dato: 17. september 2021

En overvejende andel af virksomhederne i København er enten utilfredse eller meget utilfredse med parkeringsforholdene i Københavns Kommune. Antallet af kommunale parkeringspladser i Københavns Kommune er kun steget med 1 pct. fra 2007 til 2021. Til gengæld er trafikken i dagtimerne på hverdage steget med 17 pct. i samme periode. Dvs. summen af person- og varebiler, som befinder sig i København i dagtimerne på hverdage. Det betyder alt andet lige, at det er blevet sværere at finde en kommunal parkeringsplads, og det går ud over erhvervslivet i København, som er afhængigt af at kunne parkere tæt på kunden. De private P-huse er typisk langt dyrere og ligger så spredt, at der er for langt til kunden. Faktisk bruger en bilist i gennemsnit 54 timer om året (svarende til 1,5 arbejdsuge) på at lede efter en parkeringsplads. Det koster årligt alle de parkeringssøgende bilister 50 mio. kr. om året bare i benzin.

Analysens hovedkonklusioner:

  • 70 pct. af virksomhederne er enten utilfredse eller meget utilfredse med parkeringsmulighederne i Københavns Kommune.
  • Det koster parkeringssøgende bilister omkring 50 mio. kr. i alt at finde en parkeringsplads bare i benzin og den spildtid, de bruger på at sidde i kø, svarer til 2.500 fuldtidsansatte årligt.
  • Det samlede antal biler i dagtimerne på hverdage er fra 2007 til 2021 steget med ca. 20 pct. fra omkring 228.000 til omkring 273.500 biler.

Virksomhederne er utilfredse med parkeringsmulighederne

De relativt få kommunale parkeringspladser pr. bil i dagtimerne på hverdage, gør det svært for erhvervsbiler at finde parkeringspladser og dermed løse opgaver i København. I en spørgerunde fra juli 2021, fortaget af SMVdanmark, svarede 70 pct. af virksomhederne, at de enten er utilfredse eller meget utilfredse med parkeringsmulighederne i Københavns Kommune. Til sammenligning udgør denne andel kun 22 pct. i gennemsnit på tværs af hele landet.  I 2017 foretog SMVdanmark en lignende undersøgelse af parkeringsforholdene i København. Her svarede 61 pct., at de mindst én gang har måtte fravælge opgaver i København på grund af dårlige parkeringsforhold.

Bilister bruger mange timer på at finde en parkeringsplads

Det bliver sværere og sværere at finde en kommunal parkeringsplads i København. Det skyldes, at der bliver færre og færre kommunale parkeringspladser, når man opgør det pr. bil inden for Københavns Kommune i dagtimerne på hverdage.

Manglen på kommunale parkeringspladser i København har medført, at en bilist i København i gennemsnit brugte 54 timer om året på at lede efter en parkeringsplads i 2015. Det viser en undersøgelse fra det internationale konsulentfirma Frost & Sullivan baseret på tal fra 2010 til 2015. Det betyder, at det koster 600 kr. i benzin om året pr. parkeringsøgende erhvervsbilist at finde en parkeringsplads[1]. I London er 30 pct. af bilisterne parkeringssøgende, mens tallet i Berlin og Amsterdam er 40 pct. Under antagelse af at 30 pct. af alle bilisterne i København er parkeringssøgende og betaler ca. 600 kr. om året i benzin, betyder det, at det totale tab for de parkeringsøgende bilister ligger på ca. 50 mio. kr. om året. Bemærk at dette tal er baseret på antagelserne beskrevet i fodnoten.  Det går ikke bare ud over bilisternes pengepung men også ud over miljøet og koster tid. I alt spildes der ca. 4,5 mio. timer om året på at finde parkeringspladser i Københavns Kommune. Det svarer til ca. 2.500 fuldtidsansatte pr. år (opgjort i årsværk).

Af nedenstående figur fremgår det, at antallet af kommunale parkeringspladser i Københavns Kommune er stagneret og derfor ikke følger med udviklingen i antallet af indregistrerede biler i København.

 

[1] Jf. Danmarks Statistik kører den gennemsnitlige erhvervspersonbil 22,4 km/l (23,6 km/l for private personbiler) i 2021, mens den gns. forbrugerpris på benzin er 12,5 kr/l. SMVdanmark antager (pba. Frost & Sullivan), at en parkeringssøgende bilist i København i gns. kører 20 km/t.

Der er i alt registreret 125.200 kommunale parkeringspladser i Københavns Kommune i 2021. Sammenligner man med udviklingen i antallet af kommunale parkeringspladser siden 2007, hvor Danmarks Statistik begyndte at registrere antallet af indregistreret biler, er antallet af kommunale parkeringspladser kun steget med ca. 1 pct. Det betyder, at antallet af kommunale parkeringspladser ikke er fulgt med udviklingen i antallet af indregistrerede biler, hvilket fremgår senere i analysen. Det har blandt andet den konsekvens, at Københavns Kommune sælger flere parkerings-licenser, end der er parkeringspladser jf. mobilitetsredegørelsen fra 2021.

I København estimeres det, at der i 2016 ca. var 70.000 private parkeringspladser jf. Københavns Kommune, mens tallet i 2018 var ca. 125.000. Det betyder altså, at den totale parkeringskapacitet i København i dag minimum ligger på ca. 250.200 pladser. De private parkeringspladser udgør således over halvdelen af den samlede parkeringskapacitet. Det er dog kun omkring halvdelen af de kortlagte private parkeringspladser, som vurderes at være offentligt tilgængelige. Størstedelen af de offentligt tilgængelige private parkeringspladser er samlet i store parkeringshuse, hvilket besværliggør arbejdet for f.eks. en håndværker, som er afhængig af at kunne bringe sit ”værksted” tæt på kunden.

Desuden er parkeringstaksterne på de private parkeringspladser generelt en hel del højere end på de kommunale parkeringspladser. Sammenligner man f.eks. parkeringstaksterne pr. time i indre by er priserne på følgende private parkeringspladser fra Q-park, Københavns største udbyder af private parkeringspladser, sat til; Adelgade (44 kr.), Illum (47 kr.) og Magasin du Nord (48 kr.). Imens er prisen på kommunale parkeringspladser i samme område 39 kr. Det betyder, at en håndværker betaler op til ca. 10.000 kr. mere om året for at holde på private parkeringspladser i indre by tre arbejdsdage om ugen.

Opgørelsen af antal kommunale parkeringspladser fra før 2015 er behæftet med usikkerhed, da opgørelsesmetoden er ændret, ligesom ændringer i færdselsloven betyder, at tallene ikke er direkte sammenlignelige med årene før. F.eks. blev parkeringspladserne opmålt som kæder, hvor halve og kvarte parkeringspladser blev lagt sammen til hele pladser før 2012. Derved er der blevet registreret flere parkeringspladser, end der reelt var til rådighed. Københavns Kommune vurderer, at ændringen i opgørelsesmetoden kun har givet anledning til et mindre fald i antallet af parkeringspladser.

Antallet af biler i København stiger fortsat

Antallet af personbiler registreret hos borgere bosiddende i Københavns kommune er 215.747 i 2021, mens antallet af varebiler er 37.208. Det betyder altså, at københavnerne i alt ejer 252.955 biler, jf. nedenstående figur. Siden 2007 er antallet af person- og varebiler steget med 29 pct., hvilket altså er en væsentlig stigning sammenlignet med det lave antal af parkeringspladser. Hertil kommer også antallet af nettopendlere, som har brug for parkering.

Figuren nedenfor angiver antallet af kommunale parkeringspladser pr. bil i dagtimerne på hverdage. Antallet af personbiler ejet af indbyggere i Københavns Kommune er nemlig ikke de eneste biler, som skal finde en parkeringsplads i København. Grundet nedlukningen af Danmark i forbindelse med COVID-19 betragtes antallet af nettopendlere i 2019. I 2019 steg den gennemsnitlige hverdagstrafik med 21.000 biler dagligt grundet pendlere. Den gennemsnitlige hverdagstrafik forventes at være forblevet på samme niveau foruden COVID-19. Dette tal er siden 2007 faldet, bl.a. som et resultat af de gradvist stigende parkeringstakster, men bidrager stadig med et pres på de kommunale parkeringspladser i København. I 2007 steg hverdagstrafikken dagligt med ca. 32.000 biler.

I 2021 var der altså kun 0,46 kommunale parkeringspladser pr. bil i dagtimerne på en hverdag, hvis nettopendlingen ikke var påvirket af COVID-19. Imens var tallet i 2007 0,54. Det svarer til at fald på 16 pct. For at afhjælpe manglen på parkeringspladser vedtog et politisk flertal i Københavns Kommune i 2019 at etablere i alt 500 parkeringspladser forbeholdt erhvervsbiler med gule nummerplader. Størstedelen af de nye erhvervsparkeringspladser er fundet ved at udnytte ti-meter reglen i vejkryds, så der er flere steder, med de nye parkeringspladser, kun bliver fem meter mellem bil og kryds. Her er det vigtigt at huske, at ca. hver fjerde indregistreret bil i Københavns Kommune, svarende til 45.649 biler, er registreret til erhvervsbrug jf. Danmarks statistik.

Konklusion og politikforslag

En overvejende andel af virksomhederne i København er enten utilfredse eller meget utilfredse med parkeringsforholdene i Københavns Kommune. Det skyldes primært, at hverdagstrafikken over de seneste år steget markant, mens antallet af kommunale parkeringspladser er stagneret. Det betyder, at det er blevet sværere at finde en parkeringsplads i København og det går ud over erhvervslivet, som ofte er afhængige af at kunne parkere tæt på kunden. 

Etablér flere parkeringspladser til erhverv. Det skal være nemmere for biler, og særligt erhvervsbiler, at finde parkering i Københavns Kommune. Det er en vigtig del af håndværkere og selvstændiges forretningsgrundlag at kunne parkere i Københavns Kommune for, at de skal kunne gennemføre deres arbejde. Derfor mener SMVdanmark, at der bør etableres flere erhvervsparkeringspladser, og at antallet af parkeringspladser bør følge med beboer.

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist