Fortsat højt sygefravær i ældreplejen

Landets kommunale plejepersonale har i gennemsnit, hvad der svarer til godt én måneds sygefravær om året.

Dato: 27. oktober 2022

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Der er i gennemsnit 21 fraværsdage som følge af egen sygdom pr. fuldtidsansat blandt det kommunale plejepersonale. Det svarer til godt en måneds fravær årligt. pr. fuldtidsmedarbejder.
  • Kommunen med det laveste sygefravær er Egedal Kommune med 15,4 dage. 
  • Gennemsnitteligt har de 10 bedste kommuner 16,8 fraværsdage, mens de øvrige kommuner har 21,5 fraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder.
  • Hvis de øvrige kommuner fik fraværet bragt ned på niveau med de 10 bedste kommuner, så ville der kunne frigøres hvad der svarer til ca. 1.500 fuldtidsansatte i ældreplejen. 
  • Talllene tyder også på, at der er et potentiale i at lære fra de private udbydere eller overlade en større del af ældreplejen til private udbydere for på den måde at nedbringe fraværet. 

Mangel på SOSU'er men også højt fravær

Der er kamp om arbejdskraften til de offentlige velfærdsopgaver. Ifølge KL kan der eksempelvis mangle op mod 16.000 SOSU’er i Danmark i år 2030. Manglen forværres af, at der generelt er et højt fravær fra arbejdspladsen i denne personalegruppe. 

Der er ansat, hvad der svarer til ca. 72.700 fuldtidspersoner som SOSU-medarbejdere og elever samt plejepersonale i kommunerne. Der er i gennemsnit 20,9 fraværsdage som følge af egen sygdom pr. ansat og i alt 1.524.557 fraværsdagsværk. Det svarer til ca. 6.686 fuldtidsstillinger og en fraværsprocent på 9,2 med udgangspunkt i 228 årlige arbejdsdage. Gennemsnitteligt er en fuldtidsansat såldes fraværende grundet egen sygdom en hel måned hvert år.

Der er dermed et betydeligt fravær blandt SOSU-gruppen og dermed et potentiale for at nedbringe dette. Dette kan mindske presset for flere offentligt ansatte. For at finde inspiration til sygefraværsindsatsen, så kan man med fordel se på de kommuner, der har det laveste sygefravær. Man kan også hente inspiration fra private aktører. Et godt eksempel er virksomheden ”Blæksprutten Aps”, der løser kommunale plejeopgaver med udgangspunkt i Nordjylland. Virksomhedens ydelser kan tilvælges af de ældre, og virksomheden udfører dermed opgaver, der ellers udføres af kommunen inden for ældreplejen. Virksomheden har en fraværsprocent på 5,2 blandt de ca. 210 SOSU-medarbejdere.

Potentiale for lavere fravær

Fraværet blandt medarbejderne hos Blæksprutten Aps svarer til, at hver medarbejdere godt 9 færre sygedage om året end gennemsnittet for de kommunale SOSU-medarbejdere. Det lyder ikke af meget, men hvis det kommunale gennemsnit kunne nedbringes til samme niveau, ville det spare over 660.000 fraværsdage i det offentlige svarende til godt 2.900 fuldtidsansatte SOSU’er.

At det er muligt at arbejde med sygefraværet understreges endvidere af de store forskelle mellem kommunerne. F.eks. er Brønderslev Kommune den kommune foruden de små ø-kommuner, der med 25,4 fraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder har højst fravær. I den anden af skalaen findes i Egedal Kommune med 15,4 fraværsdage. Det kan lyde som små forskelle, men samlet set har det stor betydning. Egedal nærmer sig dermed niveauet hos Blæksprutten Aps, der har godt 11 dages fravær årligt.

Gennemsnitteligt har de 10 bedste kommuner 16,8 fraværsdage, mens de øvrige kommuner har 21,5 fraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder.

Udviklingen i fraværet har været stigendende over de senere år. En del af fraværet kan sandsynligvis henføres til corona. 

Hvis det lykkedes kommunerne at nedbringe sygefraværet, så er der store potentielle gevinster i form af frigjorte medarbejdere.

Metode

Data er hentet fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgjort i perioden juli 2021-juni2022. 

Analysen er en sammenligning af de overordnede fraværsniveauer. Der er ikke korrigeret for f.eks. alder og anciennitet. Blandt SOSU-medarbejdere er det meget udbredt med deltid. For at sikre sammenlignelighed er der i analysen omregnet til fuldtidsmedarbejdere. Analysen baserer sig på nedenstående kommunale stillingsbetegnelser. Det er dog social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, der volumenmæssigt fylder klart mest.

Assistenter, aften/nat, Elever, assistent-, Elever, hjælper-, Elever, voksenelevløn, Hjemmehjælpere, Plejehjemsassistenter, Plejemedhjælpere, Plejere, Plejere og sosu-assistenter, trin 26-30, Pædagogiske assistenter, Social- og sundhedsassistenter, Social- og sundhedshjælpere, Social- og sundhedspersonale, ikke-udd., Sundhedsmedhjælpere, Sygehjælpere, Øvr. social- og sundhedspersonale. Der er kun medtaget de medarbejdere, der ansat på følgende ansættelsesformer: Overenskomstansatte, Tjenestemænd, Elever. Data er ekskl. fleksjobbere og ekstraordinært ansatte.

Kasper Munk Rasmussen

Chefkonsulent

mobil 61 96 39 80 Læs mere om Kasper Munk Rasmussen