Hjemmetest kan spare samfundet for 557 mio. kr. alene i december

Hjemmetest udgør et potentiale for besparelse for det danske samfund under den nuværende Covid-19-situation. Et scenarium for brug af hjemmetest kunne være at bruge testen som erstatning for de kviktest, der bliver gennemført for bl.a. at kunne møde på arbejde, i skole eller i daginstitution.

Dato: 09. december 2021

Hjemmetest udgør et potentiale for besparelse for det danske samfund under den nuværende Covid-19-situation. Et scenarium for brug af hjemmetest kunne være at bruge testen som erstatning for de kviktest, der bliver gennemført for bl.a. at kunne møde på arbejde, i skole eller i daginstitution.

I forbindelse med situationer med nærkontakt er anbefalingen, at borgere anvender PCR-test, og her vil hverken kviktest eller hjemmetest være en myndighedsanbefalet substitut for PCR-test. For at hjemmetest kan blive et reelt alternativ, så skal det imidlertid kunne bruges som substitut for kviktest. Derfor arbejdes der med et scenarium, hvor hjemmetest er tilstrækkeligt for fx at møde fysisk på arbejde.

En andet spørgsmål er, om den tid borgeren bruger på test er fritid eller arbejdstid. Det har betydning for, hvilken tidsomkostning man skal arbejde med for forskellige befolkningsgrupper. Hvis vi opfatter tidsforbruget som fritid, så kan vi bruge de transportøkonomiske enhedspriser for tid brugt af cyklister og bilister til og fra arbejde.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Konvertering fra kviktest til hjemmetest vil alene for december måned give en direkte besparelse på 368 mio. kr.
  • Hjemmetest vil desuden give tidsbesparelser på omkring 2 mio. timer for december måned. Dette svarer til en sparet tidsomkostning på omkring 190 mio. kr.
  • Den samlede samfundsøkonomiske besparelse er dermed ca. 557 mio. kr.

Prisbesparelse på hjemmetest

Prisen for en antigen-test ligger ifølge Finansministeriet på 133 kr. inkl. podning. Til sammenligning kan et hjemmetest købes hos Matas for 49,95 kr. Når momsen trækkes ud, så bliver prisforskellen på 93,04 pr. test.

For at få et overslag over besparelsen for december måned ved at bruge hjemmetest, så skal vi gange med det forventede antal test, som kan konverteres til hjemmetest. Der vil være nogle kviktest, som ikke kan erstattes af en hjemmetest. Til gengæld er der også nogle af de nuværende PCR-test, som kunne erstattes af en hjemmetest i det beskrevne scenarium.

Vi lægger derfor til grund, at et dagligt antal test svarende til det gennemsnitlige antal antigen-test i perioden 21-27 november kan gennemføres som hjemmetest. Det er 127.489 pr. dag eller 3.952.163 for alle dage i december.

Med en besparelse pr. test på 93,04 kr., så bliver besparelsen for december måned på ca. 368 mio. kr.

Beregningen er fortaget ud fra konservative antagelser. Det er fx muligt at købe en hjemmetest for 28 kr. inkl. moms i Normal. Der er desuden arbejdet med en gennemsnitlig daglig testmængde på 127.489, selv om myndighederne allerede 12. november 2021 meldte ud at kviktestkapaciteten ville stige til 200.000 pr. dag.

Borgernes tid er også noget værd

En af de klare fordele ved hjemmetest frem for kviktest er, at man kan undgå ekstra transport- og ventetid. Selvom det i de fleste tilfælde vil være mest rimeligt, at det ikke medgår som arbejdstid, så er det ikke gratis for samfundet, at borgerne bruger tid på test, når tiden alternativt kunne være brugt på fritidsaktiviteter eller i familiens skød. Her er der en helt rimelig sammenligning til pendlingstid, som udgør den absolut vigtigste enkeltgevinst, når samfundsøkonomer regner på, om investeringer i veje er en god idé.

Ud fra de transportøkonomiske enhedspriser for cyklisters og bilisters køretid til og fra arbejde kan fritiden brugt til test sættes til 96 kr. i timen i 2021.

Tiden brugt i kø til test varierer efter efterspørgslen og den lokale testkapacitet på det givne tidspunkt. Selvom det også kan tage nogle minutter at tage en hjemmetest, så vil en halv time i tidsbesparelse være et konservativt gennemsnitsestimat, hvis man også tager transporttiden i betragtning. Med vores scenarium med 3.952.163 konverterede antigen-test til hjemmetest giver det en tidsbesparelse på 1.976.081 timer.

Dermed kan den samlede tidsomkostning fastsættes til ca. 190 mio. kr. for december måned.

Vi har her brugt den mest konservative tidsomkostning. Eftersom ventetid til test typisk foregår udenfor, kan en tidsomkostning for december måned næppe sammenlignes med køretid i en bil med klimaanlæg. Hvis man i stedet bruger timeomkostningen for fritidskørsel på ”forsinkelsestid”, så skal der regnes med 144 kr. – hvilket er ca. 50 procent højere. Er der for de erhvervsaktive tale om ”køretid” i arbejdstiden, vil omkostningen pr. time være 393 kr., hvilket vil øge den samlede omkostning ved det eksisterende test-regime – og dermed også den potentielle besparelse ved hjemmetest – betragteligt.

Stor månedlig besparelse for samfundet

Den samlede besparelse for samfundet ved et scenarium, hvor man overgår fra at bruge kviktest til hjemmetest i december, er dermed ca. 557 mio. kr. ved konservative antagelser.

Konklusion og politikforslag

Corona-situationen giver anledning til mange udfordringer. En af dem er at begrænse smittekæder på en fornuftig måde. Test er en central del af myndighedernes strategi for at forhindre, at Covid19-smittede bærer deres smitte videre i samfundet.

Desværre er den omfattede testning forbundet med væsentlige omkostninger i form af udgifter og tid. Desuden er der udfordringer med testkapacitet. I den forbindelse er det vigtigt at vurdere alle redskaber og tage stilling til om de kan bringes i spil for at lette situationen. Hvis hjemmetest vurderes at kunne bruges som substitut for kviktest, så anbefaler SMVdanmark redskabet bliver bragt i spil.

Der er et klart besparelsespotentiale for samfundet ved at bruge hjemmetest som alternativ til kvik-test. SMVdanmark mener derfor, at sundhedsmyndighederne bør komme med klare anbefalinger i forhold til brug af hjemmetest, så borgere og virksomheder håndtere smitterisici på en ansvarlig måde, uden det medfører unødige udgifter og tabt tid.

Martin Kyed

Cheføkonom

mobil +45 25 15 78 31 tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Martin Kyed

Maximilian Hueg

Konsulent

mobil 60 22 42 82 Læs mere om Maximilian Hueg