Negative renter koster danske virksomheder milliarder

Flere danske banker har for nyligt valgt at sænke deres negative renter på indlånskonti for virksomheder. Øgede negative rente vil kunne koste virksomhederne godt 3 mia. kr. i 2022

Dato: 17.05 2021 

Flere danske banker har for nyligt valgt at sænke deres negative renter på indlånskonti for virksomheder. Øgede negative rente vil kunne koste virksomhederne godt 3 mia. kr. i 2022.

De danske virksomheder har brug for at have penge stående i banken, mens de venter på at foretage nødvendige investeringer i eksempelvis nyt udstyr eller varer, lønbetalinger eller kommende moms og skatteindbetaling. Over de seneste måneder har flere større banker forringet vilkårene for virksomheders indlånskonti. De danske virksomheder vil derfor opleve stigende udgifter til betaling af negative renter i de kommende år.

Analysens hovedpointer: 

  • I 2020 betalte erhvervslivet 1,6 mia. kr. i rente på indlån, men det kan stige til næsten 3 mia. kr. i 2022 som følge af de ændringer i renten, som flere banker har annonceret i 2021 

  • De negative renter på danske virksomheders indlån er væsentligt højere end i Eurozonen  

De danske virksomheder har behov for at have penge i banken, som eksempelvis skal bruges til den daglige drift, betaling af løbende udgifter som løn osv. Disse virksomheder rammes nu af, at flere banker har øget den negative rente, som virksomhederne betaler for at have penge stående i banken. 

Senest har Danske Bank den 26. april annonceret, at erhvervskunder fra 1. juli 2021 vil betale mellem -0,75 og -1 pct. for indlån. Nordea har den 21. april ligeledes annonceret, at renten på indlån sænkes for erhvervskunder fra -0,75 pct. til maksimalt -1,25 pct. fra den 1. juli 2021.

Danske Bank vurderer, at de højere renter årligt vil bidrage med 500 mio. kr. til bankens indtjening.

De negative renter skal ses i lyset af, at bankerne selv betaler 0,5 pct. for deres indestående i Nationalbanken. 

Bankernes indlånsrenter vil flytte milliarder fra virksomhederne til bankerne. I 2020 betalte erhvervslivet 1,6 mia. kr. i rente på indlån, men SMVdanmark estimerer, at det vil stige til knap 3 mia. kr. i 2022 baseret på en effektiv rente på mellem -0,5 og -0,75 pct. Hvis renteniveauet ender endnu mere negativt på under -0,75 pct., vil udgifterne kunne blive endnu større. 

Metode

Ovenstående figur viser virksomhedernes rentebetaling for indlån i mio. kr. Kilde er Danmarks Statistik (DNRUIPI). Der er udvalgt sekto-rerne ikke-finansielle selskaber og personligt ejede selskaber. Der er ikke medtaget indlån fra finansielle selskaber, den offentlige sektor samt non-profit-organisationer rettet mod husholdninger, da analysen fokuserer på det private erhvervsliv i Danmark. 

Tal for 2. halvår 2021 og for 2022 er scenarier fra SMVdanmark, baseret på følgende antagelser: For 1. halvår 2021 er der regnet med rentesatsen, der var gældende i februar 2021. For 2. halvår 2021 og for 2022 er der regnet med en effektiv rente på hhv. -0,75 pct. for ikke-finansielle selskaber og -0,5pct. for personligt ejede selskaber.  Der er taget udgangspunkt i det indlånsomfang, der var gældende i marts 2021. Det er forudsat, at bankerne ikke ændrer grænsen for, hvornår der betales negative renter. Der er ikke indregnet udgifter eller fradrag fra renteudgifter ift. skat mv.

Bundgrænse for negative renter 

Nogle banker har valgt at have en bundgrænse for, hvilke beløb der er omfattet af negative renter. Det gælder typisk de første 100.000-200.000 kr. i indestående på erhvervskonti. Disse vilkår er dog også under pres. Eksempelvis fjernede Danske Bank med virkning fra 1. januar 2021 bundgrænsen for negative renter, så erhvervskunder fremover skal betale negative renter af hele deres indestående. Bundgrænsen i banken lå tidligere på mellem 200.000 og 500.000 kr. for små erhvervsdrivende.  

Danmark har højest negativ rente i EU

En sammenligning med Eurozonen viser, at Danmark allerede i dag har langt det højeste niveau for negative renter. 

Der er forholdsvist langt fra det danske niveau på -0,56 pct. til Holland og Tyskland, der ligger på omkring - 0,1 pct. Danmark står dog uden for euro-samarbejdet og har sin egen valuta, hvorfor renteniveauet i Danmark ikke direkte kan sammenlignes med renten i de forskellige eurolande. For tiden er indlånsrenten hos både Nationalbanken og Den Europæiske Centralbank (ECB) på 0,5 pct., hvilket gør en sammenligning mere retvisende. ECB opererer dog med en bundgrænse for, hvornår de kommercielle bankers indskud rammes af negative renter. En sådan bundgrænse har Nationalbanken også haft, men afskaffede den i marts i år.

For tiden er indlånsrenten hos både Nationalbanken og Den Europæiske Centralbank (ECB) på 0,5 pct., hvilket gør en sammenligning mere retvisende. ECB opererer dog med en bundgrænse for, hvornår de kommercielle bankers indskud rammes af negative renter. En sådan bundgrænse har Nationalbanken også haft, men afskaffede den i marts i år.

Som nævnt har flere banker i Danmark varslet nye højere renter, som vil øge forskellen endnu mere mellem det danske renteniveau for virksomheders indlånskonti og niveauet i resten af Europa.   

Konklusion og anbefaling 

Virksomheder har brug for at opbevare midler til den daglige drift herunder løn. Når virksomhederne skal afsætte midler til betaling af negative renter, er det med til at bremse væksten i virksomhederne, fordi det er penge, der ellers kunne have været brugt på varer eller andre aktiviteter, der kan skabe øget indtjening. 

Bankerne opererer på et frit marked, og de er i deres gode ret til at træffe beslutninger vedrørende deres forretninger. Bankerne har dermed også muligheden for at vælge at tilgodese landets mindre virksomheder. For at sikre, at de små virksomheder ikke rammes unødvendigt af de negative renter, opfodrer SMVdanmark bankerne til at give de mindste virksomheder samme vilkår som private. Dette indebærer blandt andet, at de fastholder en nedre grænse for, hvornår mindre virksomheder skal betale negative renter for deres indestående i banken. Grænsen bør være på mindst samme niveau som for privatkunder. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at der ikke skal betales negative renter af de første 100.000 kr.   

Der kan gælde forskellige vilkår hos de enkelte banker ift. betaling af negative renter og lignende. De små og mellemstore virksomheder opfordres derfor til løbende at overveje, hvilken bank, der har de bedste vilkår for de mindre virksomheder.  

 

Kasper Munk Rasmussen

Uddannelseschef og ansvarlig for iværksætterpolitik

mobil 61 96 39 80 Læs mere om Kasper Munk Rasmussen