Danske SMV’er er de mest produktive blandt vores nabolande

SMV’erne har talt: Færre regler og mindre bureaukrati vil gøre det nemmere at starte og drive virksomhed i Danmark. Mindre bureaukrati er det vigtigste initiativ, hvis det skal være mere attraktivt at starte og drive virksomhed i Danmark.

Dato: 3. juni 2022

Danske SMV’er kan bryste sig af, at være de mest produktive blandt vores nabolande. Dermed ikke sagt at vi blot kan læne os tilbage og tro, at der af den grund ikke er plads til forbedringer.  78 pct. af danske SMV’er mener at, færre regler og mindre bureaukrati i høj eller meget høj grad ville forbedre vilkårene for at starte og drive virksomhed i Danmark. Flere regler og mere bureaukrati medfører, at virksomhedens ressourcer bruges på formaliteter snarere end på driften af virksomheden, hvilket begrænser produktiviteten. Det er derfor oplagt at stille spørgsmålet: Hvordan opretholdes og forbedres et højt produktivitetsniveau?  Økonomisk vækst kommer ikke sig selv og det er i høj grad danske SMV’er, som bidrager til vækst og velfærd. Danske SMV’er er de mest produktive blandt vores nabolande, men oplever stadig bøvl og bureaukrati som en hæmsko.

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Danske virksomheder er de mest produktive blandt vores nabolande.
  • Danmarks produktivitetsniveau ligger i top, med 300.000 kroner mere i bruttoværditilvækst pr. beskæftiget end gennemsnittet i EU, hvilket SMV’erne i høj grad bidrager til.
  • Danske SMV’er har et højt produktivitetsniveau på tværs af brancher, herunder særligt på Energiforsyningsbranchen.
  • Nogle af de faktorer, som bidrager til danske virksomheders høje produktivitet, er f.eks. den høje grad af digitalisering og humankapital.

 

Danske virksomheder er de mest produktive blandt vores nabolande

I det samlede billede ses det, at Danmark præsterer over de øvrige lande når det gælder produktivitet, særligt sammenlignet med gennemsnittet i EU-landene. Figuren nedenfor viser bruttoværditilvæksten per beskæftiget fordelt på antallet af ansatte i 2019. Danmarks bruttoværditilvækst per beskæftiget ligger 300 tusinde kr. højere end gennemsnittet i EU-landende og 67 tusinde kr. højere end Norge som ligger næsthøjest.

Af figuren fremgår det, at produktiviteten i høj grad er drevet af SMV’erne. Særligt i øjenfaldende er produktivitetsforskellen for virksomhederne med 10-19 ansatte. I disse virksomheder ligger bruttoværditilvæksten for én ansat 50 tusinde kroner over niveauet i Norge og 231 tusinde kroner over det gennemsnitlige niveau i EU-landene.  Ligeledes gælder det de danske virksomheder med 20-49 ansatte, som også indtager pladsen som de mest produktive.

Samtlige brancher i Danmark er i førerposition blandt de mindre virksomheder

Nedenstående figur viser produktiviteten fordelt på brancher i virksomheder med 20-49 ansatte. Energiforsyningsbranchen er særligt iøjnefaldende, med et generelt højt produktivitetsniveau og endvidere med de danske virksomheder i front. Danske virksomheders bruttoværditilvækst ligger i denne branche, som de eneste, over 300 tusinde kroner per beskæftiget.

De mindre danske virksomheder er også førende, når det gælder Industribranchen og delvist førende i Bygge og anlægsbranchen, sammen med Norge. I Handelsbranchen befinder de danske virksomheder sig i toppen, kun overgået af Norge. Der tegner sig således et billede af SMV’erne som særligt produktive, i flere forskellige brancher, hvilket bidrager til det højeste samlede produktivitetsniveau jf. ovenstående figur. 

Produktivitetsfaktorerne er høje i Danmark

Produktivitet er primært drevet af sammenspillet mellem arbejdskraft, teknologi, uddannelse, forskning og udvikling og materielle anlægsaktiver. For at undersøge, hvad der gør danske virksomheder særligt produktive kigger vi i nedenstående figur ind i netop niveauet for disse faktorer.

EU udregner de enkelte landes performance på følgende områder: Digitalisering, Innovation, Humankapital og Kapitalapparat. Disse udregnes for at give et billede af de forskellige landes styrker og svagheder indenfor de førnævnte områder. Det giver dermed også et billede af hvad der driver produktiviteten i de enkelte lande.

Sammenlignet med de øvrige lande, performer danske virksomheder højt på tre ud af de fire produktivitetsfaktorer. Danmarks force ligger især ved digitalisering, hvor vi sammen med Finland rangerer højst. Scoren for humankapital, som blandt andet indebærer uddannelse og erfaring, ligger også i den høje ende, kun overgået af Norge. 

Den samlede vækst i produktiviteten siden 2015 og frem til 2019, fordelt på antal ansatte, ses i figuren nedenfor. Til trods for at de store virksomheder har oplevet de største stigninger i produktiviteten, med stigninger på mere end 20 pct., har de mindre virksomheder godt kunne følge trop. Virksomheder med 10-19 ansatte og 20-49 ansatte har haft produktivitetsstigninger på hhv. 15 pct. og 13 pct. Dermed er de danske SMV’er godt med, når det gælder udviklingen i produktiviteten.

 

Konklusion og politikforslag

Danske SMV’er er de mest produktive sammenlignet med vores nabolande og faktisk blandt de bedste i hele Europa. Analysen viser at SMV’ernes har et højt produktivitetsniveau, hvilket også gør sig gældende på tværs af brancherne. Det kan vi godt være stolte af, men samtidig giver det ikke anledning til, at vi nu skal læne os tilbage.

SMVdanmark anbefaler, at der politisk arbejdes målrettet på at opretholde den høje grad af produktivitet. Dette gøres ved at skabe bedre rammevilkår for SMV’erne. De konkrete politiske anbefalinger fra SMVdanmark er som følger:

  • Brug skattepolitikken til at styrke produktiviteten, bl.a. ved at omlægge fra skatter på indkomst til skatter på ejendom og ved at fjerne overbeskatning af aktiv erhvervsindkomst.
  • Der skal indføres en politisk målsætning om, at de administrative byrder – herunder krav til indberetninger - for erhvervslivet ikke må stige. Når der indføres nye regler, så skal der derfor fjernes regler, der giver tilsvarende byrder.
  • Skab konkurrence om alle offentlige opgaver, der egner sig til det.

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist

Rasmus Emborg

Politisk konsulent

tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Rasmus Emborg