SMV’ernes vurdering af partiernes erhvervsvenlighed

De små og mellemstore virksomheder har vurderet, hvor erhvervsvenlige partierne ved det kommende folketingsvalg er. I analysen kan du læse om de mest og mindst erhvervsvenlige partier ifølge SMV’erne.

Dato: 14. oktober 2022

Danmark står midt i en valgkamp, og folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. Miljøet for erhvervslivet og SMV’ernes vilkår skal på dagsorden. Ifølge SMV’erne er der stor variation i partiernes erhvervsvenlighed. SMV’erne er blevet stillet følgende spørgsmål: ”I hvor høj grad vurderer du, at følgende partier er erhvervsvenlige?”. Erhvervsvenlighed indebærer i hvor høj grad partierne kæmper for gode vilkår for virksomhederne.

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Gennemsnittet af vurderet erhvervsvenlighed på tværs af de opstillede partier ligger mellem ”Lav grad” og ”Nogen grad”
  • Det Konservative Folkeparti vurderes af SMV’erne som det mest erhvervsvenlige parti
  • 59 pct. af respondenterne vurderer, at Venstre i meget høj grad eller i høj grad er erhvervsvenlige
  • Op mod halvdelen af respondenterne ønsker ikke at svare på partiernes erhvervsvenlighed eller ved ikke hvad de skal svare på spørgsmålet

Skellet mellem rød og blå blok er tydeligt når det kommer til erhvervsvenligheden

Figur 1 viser SMV’ernes gennemsnitlige vurdering af erhvervsvenligheden for det enkelte parti. Vurderingen er på en skala fra 1 til 5. En vurdering på 1 betyder, at partiet i meget lav grad er erhvervsvenligt. En vurdering på 5 betyder, at partiet i meget høj grad er erhvervsvenligt. Den gennemsnitlige vurdering på tværs at partierne ligger på 2,7 pct., og dermed ligger den mellem vurderingen ”lav grad ” og ”nogen grad”.

Overordnet viser figuren et tydeligt skel mellem de røde og blå partier. De blå partier vurderes i højere grad at være erhvervsvenlige end de røde partier.  Af figuren fremgår det, at det mest erhvervsvenlige parti er Det Konservative Folkeparti. Det er med en gennemsnitlig vurdering på 4,1 af partiet. Det Konservative Folkeparti er efterfulgt af Venstre, Liberal Alliance og Nye Borgerlige med en gennemsnitlig vurdering på hhv. 4,0; 3,7 og 3,7. I den anden ende af skalaen ses Enhedslisten, Frie Grønne og Alternativet med den laveste vurdering på 1,3 pct. 

Mere end halvdelen af respondenterne vurderer Enhedslisten som erhvervsvenlige i meget lav grad

Af figur 2 fremgår andelen af respondenter som har tilkendegivet følgende vurdering af det givne parti. I figuren ligger andelen af respondenter der har svaret ”ved ikke/ ønsker ikke at svare” mellem 19 og 46 pct. Høje andele her kan også afspejle, at partierne ikke prioriterer og profilerer sig på de erhvervspolitiske områder, så det er svært for SMV’erne at vurdere erhvervsvenligheden.

Tendensen med det tydelige skel mellem de røde og blå partier ses også i denne figur. De blå partier har, med en højere gennemsnitlig vurdering, dermed også en større andel af respondenter som har vurderet dem som værende erhvervsvenlig i høj eller meget høj grad.

Derudover ses det, at mere end hver fjerde respondent vurderer Det Konservative Folkeparti som erhvervsvenligt i meget høj grad. Modsat er det for partierne: Frie Grønne, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Kristendemokraterne og Enhedslisten, hvor under 1 pct. vurderer dem som værende erhvervsvenlige i meget høj grad.

59 pct. har vurderet, at Venstre i høj grad eller i meget høj grad er erhvervsvenlige, hvilket er på niveau med Det Konservative Folkeparti, hvor andelen er 61 pct.  

Konklusion 

Rundspørgen hos SMV’erne har vist en stor variation i, hvor erhvervsvenlige de opstillede partier fremstår. Der ses i vurderingerne et tydeligt skel mellem de røde og blå partier, hvor de blå partier er vurderes mere erhvervsvenlige.

Overordnet får partierne dog en sløj vurdering fra SMV’erne. På tværs af partierne ligger den gennemsnitlige vurderede erhvervsvenlighed mellem ”lav grad” og ”nogen grad”. Det kalder på et stærkere fokus på de generelle erhvervsvilkår på tværs af Folketinget

Det Konservative Folkeparti er ifølge SMV’erne det mest erhvervsvenlige parti, hvor størstedelen af respondenterne har vurderet at partiet i høj eller meget høj grad er erhvervsvenlige. Venstre ligger få procent under.

Det er op mod halvdelen af respondenterne, som har svaret, at de ikke ved eller ikke ønsker at svare på hvorvidt det givne parti er erhvervsvenligt eller ikke. Uvidenheden om partiernes erhvervspolitiske profil fortæller i sig selv en historie om manglende erhvervspolitisk prioritering og profilering.

Martin Kyed

Cheføkonom

mobil +45 25 15 78 31 tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Martin Kyed

Rasmus Emborg

Politisk konsulent

mobil +45 21 76 46 20 tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Rasmus Emborg