SMV’erne klar med job til ukrainske flygtninge

Vi kan forvente store flygtningestrømme fra Ukraine. En ordentlig velkomst byder på stabilitet og tilknytning til arbejdsmarkedet. SMV’erne er i stor stil klar til at tage imod ukrainerne.

Dato: 2. marts 2022

Situationen i Ukraine forventes at skabe flygtningestrømme til flere europæiske lande. Flere millioner ukrainere forventes at forlade Ukraine for at søge sikkerhed i andre lande. Når Danmark tager imod de ukrainske flygtninge, så er ikke bare antallet, men også levevilkårene, relevante at overveje. Der er brug for både stabilitet og en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er SMV’erne klar til at hjælpe med.

Analysens hovedkonklusioner:

  • 67 pct. af de SMV’er, der p.t. mangler arbejdskraft, er positive indstillet overfor at ansætte en ukrainer.
  • SMV’erne skønnes at være klar til at beskæftige 31.000 ukrainere. Hvis de store virksomheder vil løfte et tilsvarende ansvar, så kan dansk erhvervsliv p.t. tage imod mere end 65.000 ukrainere.

Der er brug for, at det danske erhvervsliv åbner døren for ukrainske flygtninge. Det er mange små og mellemstore virksomheder klar til. 67 pct. af de virksomheder, der i øjeblikket mangler arbejdskraft, er positivt indstillet overfor at ansætte en ukrainer. Den positive tilgang findes dog generelt hos SMV’erne.

54 pct. af virksomhederne er positivt indstillet overfor at ansætte en ukrainer, hvis vedkommende har relevante kompetencer, jf. figur 1.

Der kan være mange årsager til, at en virksomhed ikke har mulighed for at ansætte en ukrainer eller en andre med anden herkomst end dansk. Manglende danskkundskaber er en oplagt udfordring i serviceerhverv og inden for bl.a. kultur og fritid. Alligevel er det kun 15 pct. af virksomhederne, der afviser at kunne ansætte en ukrainer.

Trods udbredt mangel på arbejdskraft i erhvervslivet er det ikke alle virksomheder, der mangler arbejdskraft lige nu. Det er derfor relevant at fokusere på virksomheder, der mangler arbejdskraft, og som potentielt vil kunne ansætte flygtninge her og nu.

Blandt gruppen af SMV’er, der mangler arbejdskraft, er det hele 67 pct., der er positivt indstillet overfor at ansætte en ukrainer, jf. figur 2.

Figur 2 viser også, at det kun er hver syvende virksomhed, der afviser at kunne ansætte en flygtning fra Ukraine. Det kan der være gode branche- eller virksomhedsspecifikke årsager til. Det er fx nødvendigt at de sproglige kompetencer er til stede fra både arbejdsgiver og lønmodtager for at kunne få et godt samarbejde.

En brancheopdeling viser, at døren står på vidt gab for ukrainere inden for Industri, råstoffer og forsyning. Ni ud af ti virksomheder er klar til at ansætte ukrainere med de rette kompetencer, jf. figur 3.

Helt forventelig er udfordringerne med at kunne ansætte en ukrainer størst i servicebrancher og inden for kultur og fritid. Der er dog ikke nogen brancher, hvor mere end hver fjerde afviser at kunne ansætte en ukrainer.

De 67 pct. svarer til 18 pct. af de små og mellemstore virksomheder, når man vægter efter beskæftigelsen i brancherne. Et konservativt estimat vil være, at disse virksomheder står klar til at ansætte ca. 31.000 ukrainere.

Estimatet er baseret på en forsigtig antagelse om, at hver virksomhed kun vil ansætte én ukrainer. Hvis vi desuden fratrækker virksomheder uden ansatte, så er der knap 172.000 virksomheder med 1-99 ansatte. 18 pct. af 172.000 giver ca. 31.000 beskæftigede ukrainere i SMV’er.

Da SMV’erne står for 47 pct. af de ansatte i dansk erhvervsliv, så udgør SMV’erne heller ikke det fulde potentiale for at beskæftige ukrainere. Hvis de store virksomheder med 100 ansatte eller mere løfter lige så stort et ansvar som SMV’erne angiver, så kan dansk erhvervsliv tilbyde beskæftigelse til over 65.000 ukrainske flygtninge.

Konklusion og politikforslag

Danmark står for at skulle løfte et humanitært ansvar overfor de ukrainere, som er blevet fordrevet af russiske angrebsstyrker. Der er brug for mere end blot opholdstilladelser til ukrainerne, hvis de skal have en tålelig tilværelse, mens de er i Danmark. Ud over de basale behov om bl.a. tag over hovedet vil ukrainerne have behov for stabilitet og en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mange danske virksomheder står klar til at hjælpe med at skabe en almindelig hverdag med arbejde og selvforsørgelse for ukrainerne. Et job vil være et afgørende for trivslen for mange ukrainske flygtninge. SMVdanmark foreslår derfor, at der også gives arbejdstilladelse fra dag ét til samtlige ukrainske flygtninge i Danmark. I en situation hvor ukrainerne er fordrevet fra deres hjem, og usikkerheden om fremtiden er stor, kan vi ikke byde dem at skulle igennem langvarige, bureaukratiske ansøgningsforløb.

Ukrainerne bør bydes velkommen – også til det danske arbejdsmarked.

Martin Kyed

Cheføkonom

mobil +45 25 15 78 31 tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Martin Kyed