Fakta om SMV’erne

SMV’erne er en central del af Danmarks økonomi. Med næsten 300.000 SMV'er, der beskæftiger over 1 mio. årsværk, udgør SMV’erne en hjørnesten i den private beskæftigelse og økonomisk aktivitet i Danmark. 2/3 af alle jobs i den private sektor er i en SMV.

Vi har samlet et overblik over SMV’ernes tilstand i Danmark. Hvordan antallet af SMV'er og deres årsværk er vokset fra 2016 til 2022, og hvordan beskæftigelsen fordeler sig geografisk og på tværs af forskellige sektorer. Særligt interessant er det at se, hvilke brancher der har oplevet den største vækst, og hvordan beskæftigelsen varierer fra region til region.

Et andet nøgleområde, er SMV'ernes rolle i Danmarks import og eksport. På trods af deres størrelse bidrager disse virksomheder betydeligt til den samlede værdi af landets handel med udlandet.

Der har været en stigning i antallet af fuldtidsansatte i SMV'er fra 970.000 årsværk 2016 til 1.030.000 årsværk 2022, med en markant stigning mellem 2020 og 2021. Trods denne vækst er SMV'ernes an-del af den samlede private beskæftigelse på omkring 2/3.

Antallet af SMV'er i Danmark voksede fra 281.000 i 2016 til 303.000 i 2022, en vækst på 7,7 pct-. Samtidig er det gennemsnitlige antal årsværk pr. SMV steget fra 3,2 til 3,4, hvilket indikerer en mar-ginal stigning i produktivitet eller virksomhedsstørrelse jf. figur 2.

De mellemstore virksomheder (50-249 ansatte) oplevede den mest bemærkelsesværdige stigning. Både i absolutte og relative tal står disse virksomheder for 67 pct.af den samlede vækst i årsværk for SMV'er jf. figur 3.

Information- og kommunikationsbranchen samt og ejendomshandel og udlejning har haft den største procentvise vækst fra 2011-2021. Selvom der er stor variation i mellem brancherne, har der været en positiv udvikling i antallet af årsværk jf. figur 4.

Hovedstadsområdet har oplevet en betydelig stigning i antallet af jobs, mens Syd-, Vest-, og Nordjyl-land har set et fald i beskæftigelsen.

I Danmark udgør SMV'er en større del af beskæftigelsen end i Tyskland og Storbritannien, men en mindre andel end i Finland. Disse forskelle i SMV'ernes beskæftigelsesandel kan være et udtryk for nationale erhvervsstrukturelle forskelle.

SMV'erne stod for en stigende andel af importen og en uændret eksport i perioden mellem 2019 til 2022. Den markante stigning i 2020 og 2021 indikerer, at SMV'erne muligvis har været mindre påvirket af eller mere tilpasningsdygtige under coronapandemien sammenlignet med større virksomheder.

SMV'er bidrager med en betydelig andel af både import og eksport, der dog har været nogenlunde stabil siden 2019 jf. figur 8.

Mindre end 5% af mikrovirksomhederne (med under 10 ansatte) er involveret i eksport, mens om-kring en femtedel af de små virksomheder (10-49 ansatte) deltager i eksportaktiviteter. For de mel-lemstore virksomheder (50-249 ansatte) er det lidt over en tredjedel, der eksporterer.

 

Brancher som industri og handel udviser den højeste aktivitet i både import og eksport, hvilket tyder på en stærk international handelsforbindelse inden for disse sektorer. Variationen mellem brancherne reflekterer de forskellige karakteristika og behov i forhold til global handel.

 Pas på du ikke kommer til at udsende spam-mails – det kan blive rigtigt dyrt!

Pas på du ikke kommer til at udsende spam-mails – det kan blive rigtigt dyrt!

Spam er den populære betegnelse for mails og lignende, som man ikke har bedt om. Der er næppe nogen,..