Velfærdsarbejderes fravær: En måned væk fra jobbet hvert år

Plejepersonalet på Bornholm har næsten dobbelt så meget sygefravær som personalet på Samsø. Forskellene kommuner i mellem er alt for store. Det understreger behovet for målrettede tiltag for at nedbringe fraværet.

Dato: 11. april 2024

Der er kamp om arbejdskraften til de offentlige velfærdsopgaver. SOSU-medarbejdere og elever samt plejepersonale udgør ca. 74.000 fuldtidsansatte i kommunerne (godt hver 7.). Denne gruppe havde i 2023 i gennemsnit 19,4 fraværsdage som følge af egen sygdom pr. ansat og i alt 1,4 mio. fraværsdagsværk.  

Hovedpointer fra undersøgelsen:

  • I 2023 var der i snit 19,4 fraværsdage pr. fuldtidsansat blandt det kommunale plejepersonale. Det svarer til næsten en måneds fravær årligt. pr. fuldtidsmedarbejder[1].
  • Samsø kommune havde i samme periode det laveste sygefravær på 14,2 dage, modsat Bornholms kommune med landets højeste sygefravær på 27,3 dage.

    [1] Gælder kun fravær pga. egen sygdom. 

Store kommunale forskelle i sygefraværet

Kommunernes plejesektor er ramt af et alarmerende højt sygefravær. I 2023 havde en fuldtidsansat i gennemsnit 19,4 fraværsdage, hvilket svarer til næsten en måneds fravær om året. Der er en markant variation mellem kommunerne; fra Samsøs 14,2 fraværsdage til Bornholms 27,3 fraværsdage, jf. figur 1.

Tallene understreger et klart behov for en grundig evaluering af sygefraværet i de enkelte kommuner.

Reducer sygefravær: åbn døren for selvstændige virksomhe-ders potentiale

Det høje sygefravær kalder på nye løsninger, og her kunne en bedre inddragelse af private leverandører gøre en forskel. Private leverandører har ofte et lavere sygefravær. Ved at åbne markedet for flere private aktører kan kommunerne ikke bare reducere sygefraværet, men også øge konkurrencen til gavn for borgerne, forbedre effektiviteten og højne kvaliteten af de leverede velfærdsydelser.

Metode

Data er hentet fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgjort i perioden juli 2021-juni2022.

Analysen er en sammenligning af de overordnede fraværsniveauer. Der er ikke korrigeret for f.eks. alder og anciennitet. Blandt SOSU-medarbejdere er det meget udbredt med deltid. For at sikre sammen-lignelighed er der i analysen omregnet til fuldtidsmedarbejdere. Analy-sen baserer sig på nedenstående kommunale stillingsbetegnelser. Det er dog social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, der volumenmæssigt fylder klart mest.

Assistenter, aften/nat, Elever, assistent-, Elever, hjælper-, Elever, vok-senelevløn, Hjemmehjælpere, Plejehjemsassistenter, Plejemedhjælpe-re, Plejere, Plejere og sosu-assistenter, trin 26-30, Pædagogiske assi-stenter, Social- og sundhedsassistenter, Social- og sundhedshjælpere, Social- og sundhedspersonale, ikke-udd., Sundhedsmedhjælpere, Syge-hjælpere, Øvr. social- og sundhedspersonale.

Der er kun medtaget de medarbejdere, der ansat på følgende ansæt-telsesformer: Overenskomstansatte, Tjenestemænd, Elever. Data er ekskl. fleksjobbere og ekstraordinært ansatte.

Thomas Gress

Seniorøkonom

mobil +45 51 90 50 91 tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Thomas Gress