Midlertidige sygedagpengeregler sparer arbejdsgiverne 237 mio. kr. de næste fire uger

Arbejdsgiverne står til at betale en regning på ca. 528 mio. kr. fra i dag og de næste fire uger frem i løn til COVID-19-smittede. Ved genindførelsen af retten til sygedagpengerefusion fra medarbejdernes første sygedag er dette beløb reduceret med 237 mio. til 291 mio. kr.

Dato: 24. november 2021

En ny bølge af COVID-19-smitte truer danskerne. Og virksomhederne er igen bekymrede for, hvordan det vil påvirke bundlinjen dette vinterhalvår. Det skyldes særligt, at ekstraordinært mange lønmodtagere og selvstændige er nødsaget til at gå i selvisolation og derfor overgå til sygedagpenge grundet COVID-19. Derfor er man i trepartsforhandlingerne d. 23.11.2021 blevet enige om at genindføre muligheden for sygedagpengerefusion fra første sygedag.

SMVdanmark estimerer, at arbejdsgiverne fra d. 24. november 2021 og fire uger frem, uden sygedagpengerefusion fra første sygedag, stod til at betale ca. 528 mio. kr. i lønudgifter til COVID-19-positive medarbejdere eller den selvstændige selv. Ved genindførelsen af sy-gedagpengerefusion fra første sygedag er dette beløb reduceret med ca. 237 mio. kr. til 291 mio. kr. fra i dag og fire uger frem.

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Genindførelsen af sygedagpengerefusion fra første sygedag vil spare erhvervslivet for 237 mio. kr. fra d. 24.11.2021 og fire uger frem.
  • Arbejdsgiver står stadig til at skulle betale 291 mio. kr. fra d. 24.11.2021 og fire uger frem i sygedagpenge til COVID-19 smittede medarbejdere eller sig selv.

Genindførelsen af sygedagpengerefusion fra første sygedag har sparet arbejdsgiverne for 237 mio. kr. fra d. 24.11.2021 og fire uger frem

Når en medarbejder sygemeldes, har arbejdsgiveren som udgangspunkt mulighed for at modtage sygedagpengerefusion efter 30 dage. D. 23.11.2021 blev regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne i trepartsforhandlingerne enige om, at arbejdsgiveren skal have ret til sygedagpengerefusion allerede fra medarbejdernes første sygedag, når det gælder COVID-19, ligesom det var tilfældet d. 17.marts 2020 ved lov nr. 212, som blev ophævet per 1. juli 2021.

Analysen viser, at hvis de midlertidige sygedagpengeregler træder i kraft fra d. 23.11.2021, står arbejdsgiverne samlet set til at betale ca. 291 mio. kr. fra d. 24.11.2021 og fire uger frem i lønudgifter til medarbejdere eller sig selv, som følge af en positiv COVID-19 test. Hvis arbejdsgiverne ikke havde mulighed for sygedagpengerefusion fra første sygedag, skulle de i stedet betale hele 528 mio. kr. Arbejdsgiverne skal altså betale 237 mio. kr. mindre, fordi arbejdsgiverne nu igen har ret til sygedagpengerefusion efter medarbejdernes første sygedag.

Sammenligner man de offentlige udgifter til sygedagpenge i perioden fra december 2019 til februar 2020, som ikke var præget af smitte med COVID-19, med perioden fra december 2020 til februar 2021, som var præget af et høj smittetal, kostede det i gennemsnit 415 mio. kr. ekstra om måneden. Det understøtter, at COVID-19 bidrager betragteligt til antallet af sygedagpengeudbetalinger, og at SMVdanmarks estimat for statens sygedagpengeudgifter på 237 mio. kr. er et konservativt estimat. Dette skyldes primært, at vi i vores beregning ikke tager højde for, at ansatte og selvstændige også skal passe corona-hjemsendte børn.

Den ekstra regning varierer forholdsvis meget fra branche til branche, men også mellem lønmodtagerne og selvstændige. Nedenstående figur opgør arbejdsgiverudgifter til sygedagpenge ved sygedagpengerefusion fra første sygedag fordelt på beskæftiget i de forskellige brancher samt gruppen af selvstændige. Som det fremgår af grafikken, står gruppen af selvstændige til at betale 32 mio. kr. fra i dag og fire uger frem. Det er ca. 17 mio. kr. mindre, end hvad de skulle betale ved sygedagpengerefusion efter 30 dage.

Sådan har vi gjort

 
Fremskrivning af antal smittede fordelt på brancher: Antallet af bekræftede nye tilfælde med COVID-19 fordelt på branche opgøres af Statens Serum Institut for en periode fra d. 25.10.2021-31.10.2021. Denne fordeling antages at forblive konstant fremover. Denne fordelingsnøgle benyttes til at bestemme udviklingen i antal bekræftede nye tilfælde med COVID-19 i aldersgruppen 20-70 år ud fra de nyeste opgjorte smittetal fra 19.11.2021. Antallet er smittede med COVID-19 i perioden fra i dag og fire uger frem antages at følge samme niveau, som vi har set den seneste uge. Det antages altså, at det danske samfund formår at holde smittetrykket på et konstant niveau over de næste 28 dage. 
 
Arbejdstimer: Det gennemsnitlige antal faktiske arbejdstimer for lønmodtagergruppen fordelt på brancher udregnes på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. De samme tal for gruppen af selvstændige er udregnet i en tidligere analyse fra SMVdanmark. Seneste opgørelse er fra 3. kvartal 2021. Der tages samtidig højde for feriedage ved at antage, at medarbejderne i gennemsnit afholder 2,08 feriedage pr. måned jf. ferieloven. Det betyder altså, at der er 10,4 pct. chance for, at én af de 20 næste arbejdsdage er en feriedag, hvor man altså ikke har krav på sygedagpenge. 
 
Lønudgifter til smittede: Den gennemsnitlige fortjeneste per arbejdstime på tværs af alle sektorer, aflønningsformer, lønmodtagergrupper og køn fordelt på brancher i 2019 benyttes til at bestemme arbejdsgivernes sygedagpenge udbetalinger. Loftet for sygedagpengerefusion er fastsat til 120,54 kr. pr. time. Det antages, at alle bekræftede nye tilfælde af COVID-19 resulterer i, at medarbejderen tager 6 sygedage, hvoraf kun 5/7 af disse dage er en hverdag. Dette benyttes til at beregne de totale lønudgifter til medarbejderne med en positivt COVID-19 test fra i dag (24.11.2021) og fire uger frem.
 
Forbehold: 
Tallene er hæftet med usikkerhed, men vurderes at være et konservativt skøn. Hver tredje smittet med COIVD-19 har ikke symptomer jf. SSI. Det betyder, at hvis personen er ansat i en branche, hvor man i overvejende grad har mulighed for at arbejde hjemme, har personen mulighed for dette til trods for krav om selvisolation. Dette tages der ikke højde for i analysen. Til gengæld ses der også bort fra personer, som ikke har symptomer og ikke kan arbejde hjemme. 
 
Oven i sygedomsvarigheden tillægges 48 timers selvisolationen jf. SSI. Nogle symptomer, som f.eks. tab af smags- og/eller lugtesans, hoste, hovedpine mm. kan dog være længerevarende. I disse tilfælde anbefaler sundhedsstyrelsen, at selvisolationen varer 10 dage efter symptomdebut. Hvis personen ikke har haft symptomer, kan personen ophæve selvisolationen 7 dage efter testen er taget.  Størstedelen af de smittede oplever, at symptomerne forsvinder i løbet af 4-6 dage. 
Dele af befolkningen testes jævnligt eller i forbindelse med smitteopsporing, hvorfor selvisolation vil vare længere end selve sygdomsforløbet og de 48 efterfølgende timer, man skal forblive i isolation.
 
Analysen her tager ikke højde for, at der overordnet set kan været sket et fald i sygefraværet som følge af det øgede fokus på f.eks. hygiejne. Dansk Arbejdsgiverforening finder f.eks., at de fastansatte i den private sektor i gennemsnit, var syge 5,7 dage om året i 2020 mod 6,2 dag om året i 2019. 

Konklusion og politikforslag

Når en lønmodtager bliver testet positiv med COVID-19 skal personen i isolation og arbejdsgiveren skal betale sygedagpenge. Fra d. 17. marts 2020 til d. 1. juli 2021 var det muligt for arbejdsgiverne at modtage sygedagpengerefusion fra første sygedag ved lov nr. 212 af 17-03-2020. Denne midlertidige lovændring blev ændret tilbage til standardaftalen jf. lovbekendtgørelse nr. 761, hvor retten til sygedagpengerefusion først gør sig gældende efter 30 dage sygedage per 1. juli 2021, men er i trepartsforhandlingerne 23. november 2021 foreslået genindført.

I lyset af, at smittetrykket igen stiger voldsomt og de midlertidige sygedagpengeregler genindføres, står arbejdsgiverne til at betale 291 mio. kr. i alt fra 23. november og fire uger frem i sygedagpengeudbetalinger grundet COVID-19-smitte. Det er 237 mio. kr. mindre end, hvis sygedagpengerefusionen først gjaldt efter 30 sygedage.

I lyset af, at COVID-19 igen betragtes som en samfundskritisk sygdom bakker SMVdanmark op om aftalen fra trepartsforhandlingerne og mener, at retten til sygedagpengerefusion fra første sygedag bør indføres midlertidig igen. Det skal sikre økonomien i de små og mellemstore virksomheder, når de ansatte skal i selvisolation grundet en positivt COVID-19 test. Samtidig håber vi på, at de genindførte sygedagpengeregler ikke bliver en sovepude for regeringen, men at regeringen vil holde hånden under de virksomheder, som stadig betaler mere end halvdelen af regningen som følge af medarbejdernes selvisolation grundet den seneste smittebølge.

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist