Faglærte bliver oftere iværksættere

  • Alle typer
  • {{filter.name}} ({{filter.count}})

Der blev ikke fundet nogle resultater

Dato: 1. marts 2022

Iværksættere spiller en vigtig rolle i den danske økonomi, da de bidrager til jobskabelsen på det danske arbejdsmarked og til vækst i økonomien. Det er derfor vigtigt, at der er gode vilkår for at starte og drive virksomhed i Danmark. 

Når vi taler iværksætteri, er der ofte fokus på de enkelte højvækst IT-virksomheder. Men disse udgør kun en meget lille del af det samlede antal iværksættere i Danmark, som opnår succes og skaber jobs. Personer, der har fuldført en erhvervsuddannelse, er den gruppe, hvor den højeste andel har startet virksomhed 10 år efter, de har afsluttet deres uddannelse. Det bør derfor være en del af den generelle fortælling, at erhvervsuddannelserne er en god vej til at blive iværksætter. En tidligere undersøgelse viser bl.a. også, at det er denne gruppe, der skaber det højeste antal jobs i Danmark.


Analysens hovedpointer:

  • Faglærte starter oftest virksomhed. 6 pct. af de færdiguddannede faglærte i perioden 2005-2009 er 10 år efter endt uddannelse blevet iværksætter.
  • Blandt de 10 uddannelser, med den højeste andel iværksættere, udgør erhvervsuddannelserne 6 af disse 10 uddannelser. 
  • Blandt de 96 uddannelser, hvor 10 pct. eller flere er blevet iværksættere, er 46 erhvervsuddannelser.

Iværksætter-tilbøjeligheden er højere blandt de faglærte

Iværksætterne står for næsten halvdelen af alle nyskabte jobs, og deres virksomheder er i gennemsnit 1,5 pct. mere produktive end allerede etablerede virksomheder. Det er derfor vigtigt, at der i Danmark i fremtiden er endnu flere iværksættere.

Analysen ser på dem, der har færdiggjort en uddannelse i perioden 2005-2009 og afdækker, hvem der 10 år efter endt uddannelse har egen virksomhed. Erhvervsuddannelserne ligger i top. Her er 6 pct. blevet iværksættere 10 år efter endt uddannelse. 

For personer, der har gennemført en mellemlang videregående uddannelse, er andelen 3,9 pct. Iværksætter-tilbøjeligheden blandt nyuddannede faglærte i perioden var dermed over 50 pct. højere end hos dem, der færdiggjorde en mellemlang videregående uddannelse efter 10 år. 

Når perioden fra 2010-2014 betragtes, fremgår det, at 3,4 pct. af de erhvervsuddannede blev iværksættere efter 5 år, hvor det tilsvarende kun var 2,5 pct. af dem, der havde gennemført en mellemlang videregående uddannelse, der blev iværksætter.

Andelen af færdiguddannede, der blev iværksættere, varierer meget på tværs af uddannelser inden for alle uddannelsesgrupper. Der er mange uddannelser, hvor ingen af de færdiguddannede er blevet iværksættere. Ud af de 565 uddannelser, der havde minimum 50 dimittender i perioden fra 2005-2009, var der på 128 uddannelser – svarende til ca. 23 pct. – ikke blevet registeret nogen iværksættere 10 år efter endt uddannelse1. Imidlertid er der på andre uddannelser en høj andel af de færdiguddannede, som er blevet iværksætter. Blandt de 10 uddannelser med den højeste andel af færdiguddannede iværksættere i perioden 2005-2009 udgør de 6 erhvervsuddannelser.

 

1 Nogle af observationerne i særudtrækket fra Danmarks Statistik er diskretioneret, således at individer ikke kan identificeres. I det diskretionerede data kan der potentielt være iværksættere blandt.

Når de målte femårige perioder betragtes, fremgår det, at der har været registeret 860 uddannelser, hvor minimum 50 elever har færdiggjort uddannelsen. På 96 af disse 860 uddannelser er 10 pct. eller flere af de færdiguddannede blevet iværksætter 10 år efter endt uddannelse. Heraf er 46 uddannelser – svarende til ca. 48 pct. – erhvervsuddannelser. Til sammenligning er 253 af de 860 uddannelser erhvervsuddannelser – svarende til cirka 29 pct.

På fx tømreruddannelsen er 17,5 pct. af de færdiguddannede i perioden 2004-2009 efter 10 år blevet iværksætter, mens der på erhvervsøkonomiuddannelsen cand.merc. i samme periode kun er 4,9 pct. af de færdiguddannede, som er blevet iværksætter 10 år efter endt uddannelsen. 

Konklusion og politikforslag

Det er især personer med en erhvervsuddannelse, der bliver iværksættere. 6 ud af de 10 uddannelser, hvor flest har startet egen virksomhed efter endt uddannelse, er således erhvervsuddannelser.  Det bør derfor være en del af den generelle fortælling om iværksætteri i Danmark, at en erhvervsuddannelse kan være en god vej at gå, hvis man gerne vil være selvstændig. 


SMVdanmark anbefaler: 

  • Alle kommuner skal have en iværksætteristrategi for at sikre fremtidige vækstmuligheder i de enkelte kommuner. Som en del af denne strategi, skal det fremgå, hvad strategien for iværksætteri i folkeskolen er. Dette sikrer, at kommunerne tager stilling til prioritering af emnet, og der sendes et signal til skolelederne fra den centrale skoleledelse i kommunen. 
  • Der skal indføres obligatorisk iværksætteriforløb i enten 7., 8. eller 9. klasse., i samarbejde med fx lokale erhvervsdrivende, hvor eleverne lærer om produktion, markedsføring og salg af et produkt. 
  • Der skal oprettes et videnscenter for iværksætteri på erhvervsuddannelserne. Opgaverne for videnscenteret vil bl.a. bestå i at producere undervisningsforløb inden for iværksætteri, samt at efteruddanne lærere i iværksætteri. Til yderligere at understøtte iværksætteri på erhvervsskolerne, kan iværksætteri gøres til et valgfrit specialefag på alle erhvervsuddannelser. Det nuværende korps af rollemodeller fra erhvervsuddannelserne skal suppleres med rollemodeller, der har startet egen virksomhed. Det kan i første omgang ske som en forsøgsordning over de næste 3 år.

Kasper Munk Rasmussen

Chefkonsulent

mobil 61 96 39 80 Læs mere om Kasper Munk Rasmussen
Menu

Undermenu

Erhvervsuddannelserne er den uddannelsesgruppe, hvor den højeste andel af de færdiguddannede ejer egen virksomhed 10 år efter endt uddannelse. Har man kun grundskolen med sig, er chancen for at blive iværksætter mindst.