Spørgsmål og svar om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Menu

Vi tilbyder

16. april 2019  
Med Trepartsaftalen fra 2016 blev der indført to nye bonusordninger for virksomheder, der uddanner lærlinge. Samtidig blev der lavet ændringer i reglerne for indbetaling til AUB. Nedenfor har vi samlet de mest centrale spørgsmål og svar, som opstod efter Trepartsaftalen.

På denne side har vi samlet svar på de mest stillede spørgsmål om, hvad Trepartsaftalen betyder for AUB-bidrag og AUB-udbetalinger.

Vi opdaterer siden, efterhånden som vi får nye spørgsmål og svar.

Hvad er Trepartsaftalen om flere faglærte?

Trepartsaftalen går ud på at skaffe flere faglærte i fremtiden.

En analyse fra Danmarks Vækstråds viser eksempelvis, at vi kan komme til at mangle op imod 85.000 faglærte i 2025.

For at øge antallet af faglærte indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter i august 2016 en trepartsaftale om at skabe 8-10.000 flere praktikpladser om året. Reglerne i aftalen er trådt i kraft i løbet af 2017 og 2018.

De ændrede regler betyder blandt andet følgende:

 • Der indføres et nyt praktikpladsafhængigt AUB-bidrag. Det indebærer en risiko for at skulle betale merbidrag, hvis virksomheden ikke opfylder et måltal, der beregnes ud fra antallet af erhvervsuddannede medarbejdere og lærlinge i virksomheden.
 • Lønrefusion for elever på skoleophold sættes op.
 • To nye bonusordninger for virksomheder, der tager lærlinge.
 • Vilkårene for korte uddannelsesaftaler og delaftaler er ændret.

Hvad betyder det nye AUB-bidrag for min virksomhed?

Det afhænger af, hvor mange elever din virksomhed har. Men generelt stilles der fremover højere krav til virksomhederne om at tage lærlinge og elever.

Før Trepartsaftalen betalte alle virksomheder det samme AUB-bidrag til en fælles pulje, som bl.a. finansierer skolepraktikydelsen og lønrefusion. 

Med Treparten blev denne ordning lavet om, så virksomheder med relativt få elever indbetaler mere til AUB. Det betyder:

 • Øgede indbetalinger til AUB fra de virksomheder, der ikke uddanner nok elever i forhold til antallet af faglærte medarbejdere (merbidrag).
 • Øgede udbetalinger fra AUB i form af et tilskud pr. faglært medarbejder.
 • Øgede udbetalinger fra AUB i form af to nye bonusordninger.
 • En over- eller underskudsdeling, så det samlede pengekredsløb hvert år går i nul for den private sektor.

Hvordan fungerer den nye AUB-ordning?

Dit bidrag til AUB afhænger af, om du uddanner nok lærlinge i forhold til antallet af faglærte i din virksomhed. Hvis du uddanner nok eller flere end forventet, skal du betale mindre, end hvis du tager for få lærlinge. Det er, fordi du herved får et tilskud pr. faglært medarbejder og eventuelt får del i de nye bonusordninger uden at skulle betale merbidrag.

Hvordan ved jeg, om jeg har nok lærlinge?

Hvert år i april måned får du en forskudsopgørelse, der viser, hvor mange lærlinge du skal have ansat. Dette giver dig mulighed for at ansætte ekstra lærlinge, hvis du har brug for det for at opfylde dit mål for antallet af elever (måluddannelsesratio). Året efter får du en opgørelse med en samlet afregning for AUB-bidrag og bonusser.

På virk.dk kan du læse mere om den ’måluddannelsesratio’, som er udregningsmetoden for, hvor mange lærlinge du skal have. Du kan også se, hvor mange elever du skal have ansat. Måluddannelsesratioen er udregnet i forhold til din virksomhedsstørrelse.

Husk, at delaftaler ikke giver elevpoint.

Hvor meget skal jeg betale, hvis jeg ikke har ansat nok lærlinge?

Du skal betale op til 27.000 kr. pr. helårselev, som din virksomhed mangler at uddanne.

Hvad hvis jeg ikke har eller kan få lærlinge?

Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med kun en ansat betaler ikke AUB-bidrag.

Du kan blive fritaget for merbidraget, hvis du kan dokumentere mindst et af følgende punkter:

 • Du har haft stillingen opslået på praktikpladsen.dk i mindst tre måneder.
 • Du har ikke modtaget ansøgninger fra lærlinge med bestået grundforløb.
 • En ansøger har sagt nej tak til den praktikplads, du tilbyder.
 • Der er kke søgende lærlinge på uddannelsen på www.praktikpladsen.dk.

Hvilke aftaler kan jeg indgå med en lærling?

Du kan altid indgå en helt almindelig uddannelsesaftale eller en aftale om ny mesterlære.

Du kan kun indgå en kort uddannelsesaftale to gange med den samme lærling. En kort aftale skal omfatte mindst én praktik- og skoleperiode, og en kort aftale varer typisk et år. Det lokale uddannelsesudvalg kan give dispensation, så du kan indgå tre korte aftaler med den samme lærling.

Du kan kun indgå én delaftale med den samme lærling. En delaftale er en uddannelsesaftale om delvis praktikuddannelse og omfatter ikke skoleophold.

Husk, at delaftaler ikke tæller med i elevpoint.

Bliver lønrefusionen for skoleophold påvirket?

Med Trepartsaftalen blev den refusion, du modtager, når en elev er på skoleophold, forhøjet med 7,4 %. Dermed blev det billigere for din virksomhed, når eleven er på skolebænken.

Du kan altid finde de aktuelle satser for refusion under skoleophold på virk.dk.

Får jeg bonus for at uddanne flere lærlinge?

Ja, du kan få to former for bonus: praktikbonus (merbeskæftigelsesbonus) og fordelsbonus.

Du kan læse mere om de to former for bonus på de næste faneblade.

Hvad er praktikbonus?

Hvis du tager flere lærlinge i et kalenderår end de tre foregående år, får du udbetalt en bonus på op til 25.000 kr. pr. ekstra helårselev. Praktikbonussen kaldes også merbeskæftigelsesbonus.

Bonussen kræver, at virksomheden også opfylder sin måluddannelsesratio, har mere end en faglært ansat og indbetaler til ATP.

Hvad er fordelsbonus?

Hvis du ansætter en lærling på en fordelsuddannelse, kan du få udbetalt op til 5.000 kr. pr. helårselev (praktikårselev) i bonus. Bonussens størrelse afhænger af, om den samlede pulje til fordelsbonus på 20 mio. kr. er tilstrækkelig, og derfor kan du risikere en lavere fordelsbonus.

Husk, at delaftaler ikke indgår i beregningen af praktikårselever.

Du kan finde en liste over fordelsuddannelser på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Husk, at fordelsuddannelserne udpeges for ét år ad gangen.

Du får kun fordelsbonus, hvis uddannelsen lever op til kravene for at være en fordelsuddannelse. Du kan se mere om dette på det næste faneblad.

Hvad er en fordelsuddannelse?

En fordelsuddannelse kræver, at uddannelsen ved årets udgang lever op til dette:

 • Andelen af uddannelsesaktive lærlinge, som har bestået grundforløbet (eller har tilsvarende kvalifikationer), og som efter tre måneder ikke har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, må maks. udgøre 10 % i bonusåret.
 • Andelen af lærlinge i skolepraktik på uddannelsen må maks. udgøre 15 % af omfanget af praktik og skolepraktik for samtlige elever på uddannelsen i bonusåret.

Det betyder også, at fordelsbonussen bortfalder, hvis en fordelsuddannelse viser sig ikke at leve op til kravene det følgende år.

Hvordan og hvornår bliver bonussen udbetalt?

Du får både praktikbonus og fordelsbonus indbetalt automatisk på din NemKonto, typisk midt i kalenderåret.

Bonusserne bliver reguleret i forhold til, hvor mange der lever op til kravene for de samlede puljer, og om fordelsuddannelserne stadig opfylder kriterierne.

Du kan læse mere om Trepartsaftalen på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvis du gerne vil følge med i reglerne, kan du kigge med hos virk.dk.