Menu

Vi arbejder for

02. juni 2020  
SMVdanmark har siden coronakrisens start efterspurgt støtte til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler, for at undgå en praktikpladskrise, som vi så det efter finanskrisen i 2008/2009. En ny trepartsaftale har sikret, at alle indbetalte midler til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag går til at holde hånden under praktikpladserne.

SMVdanmark har fået stort set alle ønsker opfyldt med trepartaftalen. AUB-midlerne kanaliseres ud i virksomheder, der uddanner lærlinge, og derudover går de til at styrke skolepraktikken, til at skabe viden om praktikdelen på erhvervsuddannelserne samt til nye initiativer til fremme af praktikpladser og styrkelse af erhvervsuddannelserne, nu og i fremtiden. Her på siden kan du se, hvad det betyder for dig, der har lærlinge.

Foto: Unsplash.com.

Løntilskud og lønrefusioner i 2020

Private virksomheder kan få 75 pct. i løntilskud for alle igangværende uddannelsesaftaler fra 1. maj til 31. december 2020.

Virksomheder kan få 90 pct. i løntilskud for nye uddannelsesaftaler, der indgås i perioden 1. maj til 31. december 2020. Tilskudsordningen gælder ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, restlæreaftaler og ny mesterlæreaftaler.

Virksomheder, der efter 1. maj indgår en kort uddannelsesaftale med en ny lærling, kan få et løntilskud på 45 pct.

Lønrefusionssatsen under skoleophold hæves med 20 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restlæreaftaler i andet halvår 2020.

Reglen om, at lønrefusion maksimalt må udgøre 100 pct. af lønudgiften, gælder ikke i resten af 2020.

Overenskomstparterne vil arbejde for, at AUB refunderer arbejdsgiveres udgifter til pension for lærlinge på 18-19 år og for dem på 25 år og derover. Det er en kobling til OK2020, som skal aftales nærmere, og derfor kommer aftalen først til at gælde fra 2022.

Nej, virksomhederne skal ikke selv søge om refusioner. Når aftalen om udbetalingstakt osv. er faldet på plads, afregnes ind- og udbetalinger automatisk via Samlet Betaling fra AUB.

Løntilskud til igangværende uddannelsesaftaler

Private virksomheder kan få 75 pct. i løntilskud for alle igangværende uddannelsesaftaler fra 1. maj til 31. december 2020.

Løntilskud til nye uddannelsesaftaler

Virksomheder kan få 90 pct. i løntilskud for nye uddannelsesaftaler, der indgås i perioden 1. maj til 31. december 2020. Tilskudsordningen gælder ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, restlæreaftaler og ny mesterlæreaftaler.

Tilskud til korte uddannelsesaftaler

Virksomheder, der efter 1. maj indgår en kort uddannelsesaftale med en ny lærling, kan få et løntilskud på 45 pct.

Forhøjet lønrefusion i andet halvår 2020

Lønrefusionssatsen under skoleophold hæves med 20 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restlæreaftaler i andet halvår 2020.

Reglen om, at lønrefusion maksimalt må udgøre 100 pct. af lønudgiften, gælder ikke i resten af 2020.

Refusion af pensionsudgifter fra 2022

Overenskomstparterne vil arbejde for, at AUB refunderer arbejdsgiveres udgifter til pension for lærlinge på 18-19 år og for dem på 25 år og derover. Det er en kobling til OK2020, som skal aftales nærmere, og derfor kommer aftalen først til at gælde fra 2022.

Skal jeg søge om refusionerne?

Nej, virksomhederne skal ikke selv søge om refusioner. Når aftalen om udbetalingstakt osv. er faldet på plads, afregnes ind- og udbetalinger automatisk via Samlet Betaling fra AUB.

Aftale om ændringer i AUB-indbetalingerne

Treparten indeholder også ændringer andre steder i AUB-systemet - til stor tilfredshed for SMVdanmark.

Ny indbetalingsmodel for AUB

Samtlige arbejdsgivere slipper for at indbetale til AUB i 2020
Underskuddet i det såkaldte praktikplads-AUB udløser ikke den planlagte stigning i AUB-bidrag
Det er aftalt, at modellen for praktikplads-AUB skal justeres, så den forenkles og balancerer økonomisk

Andet godt fra AUB-aftalen

Det vigtigste i trepartsaftalen om AUB er den målrettede økonomiske støtte til virksomheder, der har taget og stadig tager lærlinge, mens SMV'erne er stærkt udfordret af corona.

Men aftalen indeholder en række underpunkter, som er godt for erhvervsuddannelserne generelt.

AUB-bidraget bliver fleksibelt

For at forhindre nye milliardoverskud og efterbetalinger ved underskud bliver AUB-bidraget fleksibelt fra 2021. Bidraget justeres én gang årligt, så der er løbende bedre balance mellem indtægter og udgifter i AUB. Modellen ligner den fleksible model, vi kender fra VEU-bidraget.

Midler til fremme af lærepladser

Fra 2021 skal der årligt bruges ½ mia. AUB-kroner på at fremme lærepladser og at styrke erhvervsuddannelserne generelt. Endelig aftale om dette forventes i november 2020.

Bedre adgang til skolepraktik i 2020

Det sikkerhedsnet, som findes i skolepraktikken, styrkes i 2020. Det betyder blandt andet, at der ikke er nogen karensperiode mellem grundforløb og skolepraktik, at lærlinge med ophævet aftale i prøvetiden kan gå direkte i skolepraktik, og at der ekstraordinært kan oprettes skolepraktik på uddannelser uden skolepraktik

Særlig indsats for lærlinge i ny mesterlære

Alle lærlinge i ny mesterlære kan komme i skolepraktik som alle andre lærlinge. Krav om kvotepladser og grundforløbsprøve suspenderes i 2020, så lærlinge i ny mesterlære ikke stilles ringere end andre.

Midler til ekstra udstyr i praktikcentrene

Praktikcentrene får et ekstraordinært udstyrsløft på 115 mio. kr. for at sikre en høj kvalitet i praktikcentrene. Udstyrs- og kvalitetsløftet er aftalt for at give lærlingene i praktikcentrene de bedste faglige forudsætninger for at finde en læreplads.

Ny viden om erhvervsuddannelserne

Der forskes meget i, hvad der sker på skoledelen af erhvervsuddannelserne, og noget mindre i, hvad der sker i praktikken. Derfor bruges der 30 mio. kr. af AUB-opsparingen til bl.a. at sikre viden om og udvikling i den praktiske del af erhvervsuddannelserne.