Klima og grøn omstilling

 

SMV'erne har en vigtig rolle i den grønne omstilling

SMVdanmark arbejder på at sikre, at nye klimatiltag og værktøjer til den grønne omstilling også tager hensyn til SMV'er. Når mange virksomheder indfører bæredygtige løsninger kan det ses i det store klimaregnskab, og sammen kan SMV'er gøre en forskel. Regeringen har et særligt fokus på klima og igangsætter de næste år initiativer til CO2 reduktion, og her er der en særlig vigtig kamp for at sikre, at SMV'er indtænkes i en bæredygtig fremtid.

SMV’ernes omstilling til ny og grøn teknologi har ofte sværere vilkår end de store virksomheders på grund af den mindre volumen. Der er derfor brug for at se på det offentliges rolle i at understøtte nye teknologiske muligheder og skalere dem, så også små virksomheder kan drage nytte af dem. 

Den grønne omstilling styrkes, hvis kunderne efterspørger bæredygtige løsninger, og er villige til at betale for dem. Det kræver, at der er bedre offentlige muligheder for finansiering af grøn omstilling - både hos virksomheder og hos private forbrugere. SMVdanmark arbejder for en grøn finansieringsmodel, hvor investering i grønne tiltag kan kobles med attraktive lånemuligheder.

SMVdanmark vil også arbejde for, at offentlig regulering for virksomheder kan ændres, så det bliver lettere at gennemføre grøn omstilling i virksomheden. Der bør være et grønt eftersyn af regler og lovgivning med henblik på at fjerne administrative byrder ved grøn omstilling og ændre uhensigtsmæssig lovgivning. 

Det offentlige bør være driver for den grønne omstilling. Dette gælder også ved offentlige udbud, hvor man bør målrette udbud på en SMV-venlig måde, der samtidig støtter nye grønne løsninger.

En generel CO2-afgift

SMVdanmark støtter op om en generel CO2-afgift, som giver alle forbrugere og virksomheder et klart incitament til at mindske deres udledning, idet alle de forurenende varer vil stige i pris, mens de klimavenlige varer vil fremstå billigere. Men mens vi venter på, at CO2-afgiften vedtages og indfases, kan den enkelte SMV selv gøre noget for at nedbringe udledningen og stå bedre rustet til fremtiden.

De fleste vil gerne være miljøvenlige og tænke grønt, og mange går i gang med at omstille sin virksomhed i en grønnere retning ud fra et ønske om at gøre en forskel for klimaet. Andre gør det af økonomiske grunde for at forbedre bundlinjen. Hvis ikke virksomheden allerede er blevet mødt af krav om at være grøn og at kunne dokumentere dette, vil virksomheden nok snart blive det. Derfor bør alle virksomheder overveje, hvordan man kommer i gang med at nedbringe udledningen.

Hvordan kommer SMV’erne i gang med den grønne omstilling?

Cases

Klimavenlige tiltag er vejen frem

Det var grunden til, at Kenn Kjellberg, ejer af Victor Vask, kom i gang med den grønne omstilling helt tilbage i 1996. Han var sikker på, at det var måden, hvorpå han kunne forblive konkurrencedygtig. Som han siger: ”Hvis vi ikke var gået i gang, så var vi blevet opkøbt - det er jeg sikker på!


Victor Vask har indført mange klimavenlige tiltag. Det er blandt andet værd at nævne udskiftning af elmotorer, gået fra oliefyr til gas, filtrering af snavset vand og fået frekvensstyret enheder, der sikrer, at varmesystemet yder, hvad det skal og ikke mere end det. Alt dette bidrager til, at Victor Vask kan reducere forbruget, halvere energiudgifterne og mindske deres CO2-udslip, som de opgør i en årlig miljøredegørelse.
 
Kenn medgiver, at det har været udfordrende at bearbejde det komplicerede stof indenfor klimaom-rådet. ”Vi har fået hjælp fra ingeniører til at formidle og hjælpe med den tekniske proces. Derudover har vi også søgt diverse fonde om tilskud.”
 
”Man skal ikke gøre det mere kompliceret, end det behøver at være.”
Det er det bedste råd, han kan give SMV’ere, der ønsker at komme i gang med klimavenlige tiltag, men som oplever udfordringer og fortsætter:
 
”Start med de lavthængende frugter. Kig på dit forbrug og se, om du kan identificere nogle områder, som kunne være relevante, eller hvor der kunne være innovative alternativer. Tag det step by step, så skal du nok begynde at se resultater.”

Investeringer på den lange bane

Den grønne omstilling har for Bo Ulsøe, ejer af Blunico, været en proces. De var klare over, at det var den retning det gik, så de måtte kigge indad og se på, hvordan de kunne mindske deres aftryk og reducere forbruget.


 
”Over tiden har vi fået udskiftet vores belysning i vores haller til LED belysning, gennemgået vores ventilation og automatiseret vores udsugning. Alt i alt har dette nedbragt vores energiforbrug med 20%. Vi har også lavet et samarbejde med vores leverandører. Tidligere havde vi levering af materialer hver dag, men i dag nøjes vi med 2-3 gange om ugen,” fortæller Bo og fortsætter:
 
”Det har konstant været en afvejning af kompromiser for at finde ud af, hvilke værktøjer har vi kunne skrue på - uden at forværre kvaliteten af vores produkt. Samtidigt ser vi det også som investeringer på den lange bane. Nu og her er udskiftning af LED belysning en udgift, men på den lange bane vil det være en gevinst.”
 
Blunico har haft succes med at involvere deres medarbejdere, og Bo anbefaler alle virksomhedsejere at gøre det samme.

”Vores medarbejdere har bidraget med input men også været med til at skabe nye, grønne rutiner. Det gælder jo om selv at være motiveret og søge efter mulighederne - det er bedre at gøre lidt end ingenting.”  

 

Jeg tog regelbogen og vendte den på hovedet

Lone Porsgaard Rasmussen, ejer af Dansk Varebilindretning, havde hørt om et mere bæredygtigt alter-nativ til det aluminium, hun brugte, men hun havde længe udskudt beslutningen om at udskifte alu’et.

”Jeg troede, at de grønnere materialer ville være markant dyrere end konventionelle materialer. Og jeg tror ikke, at jeg er den eneste, der går med den tanke. I sidste ende er det med til at holde en til-bage fra at tage springet til at blive grøn,” fortæller Lone.

Da hun endelig tog et møde med sin leverandør, ville det cirkulære alu-materiale, til hendes overra-skelse, kun gøre en hel reol 26 kr. dyrere end en reol med ”jomfru” aluminium, men til gengæld ville mit CO2 udslip kunne mindskes med trefjerdedele.

”Jeg opfordrer alle selvstændige virksomhedsejere at gå til deres leverandører og søge efter bæredyg-tige alternativer og løsninger. Hvis efterspørgslen er stor nok, vil prisen på de bæredygtige materialer falde, og der vil dermed ske en forskel, som ville kunne måles i et CO2 regnskab,” fortæller Lone og tilføjer:

”Forsyningskæder er under pres, fordi vi står til at mangle visse råvarer i fremtiden, så det er utroligt vigtigt, at vi tænker cirkulært.”

”Jeg har også udskiftet mit træ til en trætype med en mere bæredygtig profil.”

Lone håber, at mange flere virksomhedsejere vil tage springet og kaste sig ud i den grønne omstilling.

”Jeg vendte det hele på hovedet. Fremfor at tænke på dataindsamling og på at indhente analytisk vi-den om den grønne omstilling, så bøjede jeg nakken og gik i gang med de lavthængende frugter. Jeg håber, at mange flere vil gøre det samme og komme i gang!”

Der er ikke noget quick fix

Per Malmos, partner i Malmos A/S, sammenligner den grønne omstilling med lydmanden ved en mixerpult til en koncert. Han har mange knapper at dreje på, og han kan skrue op og ned på funk-tionerne for at få den optimale lyd. Ligeledes må man med den grønne omstilling i gang med at dreje på knapperne for at få gang i alle funktioner og få de bedste løsninger frem.  

Grus udgør 85% af det råstof, som Malmos A/S bruger til at udføre deres arbejde. Men i den nære fremtid vil alt grus i hovedstadsområdet være opbrugt, og af den grund har Malmos A/S sat sig et miljømål om at bruge genbrugsstabil fremfor stabil grus. Men der er også andre udfordringer for virksomheden.

”I Malmos A/S har vi 150 kørende enheder, der bl.a. indebærer gravemaskiner og dieselbiler. Des-værre løber vi ind i den udfordring, at Københavns Kommune i nogen projekter kræver, at de udfør-te projekter skal være CO2 neutrale. For at kunne leve op til dette, ville vi skulle udskifte alle vores enheder eller, som vi har gjort, tænke ud af boksen og udskifte diesel med ”HVO biodiesel”. Vi har samarbejdet med konsulenter til at teste og vurdere, hvorvidt vi kan bruge det på vores diesel-maskiner. Konklusionen er, at maskinerne (de nyere) kan godt holde til det – dog koster det ca 50 pct. mere end diesel og det kunne afgifterne ændre på,” fortæller Per og fortsætter:

”Man skal beskatte dét, som man ikke ønsker mere af. For at flytte flere fra det sorte over til det grønne, må man politisk indrette en anden afgiftsstruktur. Fordi lige nu modarbejder man den grønne omstilling ved at beskatte el og biodiesel utroligt højt. Desværre betyder det, at det er for dyrt for virksomheder at udskifte deres biler og maskiner til el eller andre brændstoffer.”

SMV-temaer i klimadebatten:

CO2 reduktion
Genbrug og genanvendelse
Bæredygtige materialer i hele værdikæden
Grønt fokus på regler og lovgivning
Grøn energi
Grønne forbrugere
Finansiering til grøn omstilling
Ny grøn teknologi rettes mod SMV'er
Affald
Transport
Deleøkonomi

SMV’erne er klar, men skal have adgang til viden

Vores undersøgelser viser, at virksomhederne er positive og klar på grøn omstilling. Rigtig mange er i gang med tiltag - både i deres virksomhed og for deres kunder.

Udfordringen er, at mange virksomheder mangler viden og konkret rådgivning til, hvordan man kommer igang, og hvor i virksomheden, der er mest at hente i klimaregnskabet. Den generelle tendens i Danmark viser, at antallet af kritiske grønne forbrugere vokser, og at flere unge, fremtidige kunder, går op i klimaet. Der er brug for at udvikle værktøjer og løsninger til SMV'er, så vi sikrer, at den grønne omstilling når ud i hele landet.

Regeringens 13 erhvervsrettede klimapartnerskaber

SMV’erne udgør 99 pct. af alle Danmarks 300.000 virksomheder, og derfor er SMVdanmark med, når der skal findes løsninger. 

Regeringen har oprettet et Grønt Erhvervsforum og nedsat 13 klimapartnerskaber. Ønskerne er at indgå i et tæt samarbejde med erhvervslivet om, hvordan man sammen kan bidrage til at løse klimaudfordringerne på måder, der understøtter dansk konkurrenceevne, eksport, job, velfærd og velstand og ikke skaber øget ulighed.

SMVdanmark har plads i de 3 klimapartnerskaber for ’Byggeri’, ’Handel’ og ’Service, it og rådgivning’ - og her vil vi bringe medlemsvirksomhedernes egne gode idéer og erfaringer med og sikre et solidt SMV-aftryk. Det er vigtigt, at de tiltag, der kommer ud af klimapartnerskabernes arbejde, også virker i virksomhedernes hverdag.